LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозуМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА


СОХОР НАТАЛІЯ РОМАНІВНА
УДК: 616.711-018.03-002-02:616.71-007.234]-092

Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції остеодефіцитних

та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу14. 01. 15 – Нервові хворобиАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ-2004
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шкробот Світлана Іванівна,Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, кафедра нервових хвороб, завідувач кафедри.


Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Ткаченко Олена Василівна,Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра неврології №2, професор кафедри;


доктор медичних наук, професор Шевага Володимир Миколайович, Львівський Національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, кафедра невропатології і нейрохірургії ФПО, завідувач кафедри.Провідна установа:

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, відділ нейроінфекцій та розсіяного склерозу (м. Харків).


Захист дисертації відбудеться 16.06.2004 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.613.01 у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).


Автореферат розісланий 14.05.2004 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Усатенко О.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми Поперековий остеохондроз (ПОХ) є одним з найпоширеніших захворювань хребта, яке веде до порушення працездатності та інвалідності людей молодого віку. Близько 80 % осіб в популяції протягом життя переносять приступи поперекового болю (Н.Н. Яхно і співавт., 1992). Основний контингент хворих (75-90 %) відноситься до вікової групи 30-50 років, тобто до найпрацездатнішого віку, тимчасова втрата працездатності складає близько 7 % від всієї захворюваності і 68 % від патології нервової системи (Soal J.A., 1996; И.П. Антонов, Е.В. Барабанова, 1998). При цьому кількість неврологічних проявів поперекового остеохондрозу (НППОХ) має тенденцію до зростання (А.Я. Тихонова, 1990; В.С. А.Б. Ситель, 1990).

Консервативний метод є основним у лікуванні більшості хворих з НППОХ (Лобзин В.С. і співавт., 1992; А.А. Корж, Е.Б. Волков; Ю.И. Головченко, 2002). У даний час застосовується комплексна терапія, яка включає цілий ряд лікувальних заходів, але ефективність її все ще є недостатньою. Лише 75-80 % хворих після закінчення лікування почувають себе здоровими. У решти залишається больовий синдром, порушення опорної і рухової функції хребетних сегментів. Більше того, потенціальна можливість повного відновлення працездатності зменшується по мірі збільшення тривалості захворювання. Протягом року після консервативного лікування лише у 30 % хворих не виникають загострення, а у кожного третього пацієнта спостерігається рецидив з тимчасовою втратою працездатності. Хоча, у даний час відома велика кількість методик і способів консервативної терапії, арсенал яких щороку збільшується, суттєве підвищення ефективності може бути забезпечене удосконаленням програми патогенетичної терапії. Для цього, крім відомих даних про патогенез ПОХ та його неврологічних проявів, необхідно уточнити механізми больових синдромів, загальних метаболічних і гормональних реакцій організму при цій патології.

Більш глибокому розумінню характеру патологічних змін при остеохондрозі (ОХХ) сприяло запровадження таких методів дослідження як комп`ютерна томографія (КТ) та магнітно-резонансна томографія (В.И. Шмырев і соавт., 1999). Проте, детально стан кісткової тканини у хворих з НППОХ в залежності від віку, статі, стану репродуктивної функції жінки, особливості перебігу НППОХ, мембранодеструктивні зміни, показники обміну кістки у хворих з різною мінеральною щільністю кісткової тканини (МЩКТ) при цій патології досі комплексно не вивчалися. У літературі описані зміни перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і застосування антиоксидантних препаратів при НППОХ (В.П. Веселовський, 1990; С.І. Шкробот, 1999, 2000, 2001). Проте, не вивчена залежність цих змін від характеру і вираженості ураження кісткової тканини. Відсутні публікації про ефективність застосування комбінованих препаратів кальцію з вітаміном у хворих з НППОХ з остеодефіцитними змінами.

Таким чином, проблема остеохондрозу хребта та його неврологічних проявів є актуальною в медико-соціальному плані, її вивченню присвячена значна кількість наукових досліджень, проте багато питань патогенезу та лікування хворих залишаються не вивченими. Для вирішення даної проблеми важливим є подальше з`ясування патогенетичних механізмів і на основі цього удосконалення методів лікування хворих, що визначає актуальність даного наукового дослідження.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи Тернопільської державної медичної академії ім. І. Я. Горбачевського: „Профілактика вторинного остеопорозу та диференційований підхід до лікування". Номер держреєстрації: 0101U001318.

Мета роботи. На підставі комплексного вивченняклінічних особливостей, стану мінеральної щільності кісткової тканини та мембранодеструктивних порушень при НППОХ вдосконалити методи їх лікування та профілактики.

Завдання дослідження.

1. Дослідити стан кісткової тканини у хворих з НППОХ за допомогою двофотонної рентгенівської денситометрії в залежності від статі, віку та стану репродуктивної функції жінки.

2. Оцінити діагностичні можливості денситометрії у ранній діагностиці, лікуванні і профілактиці остеопорозу (ОП) у хворих з НППОХ.

3. Вивчити особливості клінічної симптоматики у хворих з НППОХ в залежності від змін мінеральної щільності кісткової тканини.

4. Оцінити вираженість мембранодеструктивних змін у хворих з НППОХ в залежності від ступеня ураження кісткової тканини.

5. Вивчити показники обміну кісткової тканини у хворих з НППОХ в залежності від вираженості змін її мінеральної щільності.

6. З`ясувати патогенетичну доцільність та ефективність застосування модифікованого лікування з включенням антиоксидантного препарату "pro selenium" та комбінованого препарату кальцію