LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу

з вітаміном "кальцемін" у хворих з НППОХ.

Об`єкт дослідження. Остеодефіцитні та мембранодеструктивні зміни при неврологічних проявах поперекового остеохондрозу.

Предмет дослідження. Клінічні показники, параклінічні параметри, що характеризують стан кісткової тканини, прооксидантно-оксидантної системи, способи лікування хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу.

Методи дослідженя. Проведено детальне клініко-неврологічне обстеження в динаміці використання патогенетично обгрунтованих схем лікування, рентгенологічне та комп`ютерно-томографічне обстеження хребта. Стан кісткової тканини вивчений за допомогою двофотонного рентгенівського денситометра (Dual Energy X-Ray Absorptiometry-DEXA фірми Lunar corp (Madison, WI) – Lunar DPX-A №2589-97 поперекового відділу хребта та стегнової кістки. З`ясований стан процесів ПОЛ (за визначенням сироваткового вмісту малонового диальдегіду (МДА), дієнових кон`югат (ДК)) функціональної здатності ланок антиоксидантної системи захисту (АОСЗ), зокрема глютатіонової (за визначенням вмісту глютатіону окисленного (ГО) та відновленого (ГВ)), вітамінної (за визначенням концентрації α-токоферолу та ретинолу), СОД-залежної (за визначенням активності супероксиддисмутази (СОД) та каталази). Вивчений мінеральний обмін (за вмістом кальцію та неорганічного фосфору), біохімічні маркери обміну сполучної тканини (лужна фосфатаза (ЛФ), вільний оксипролін крові, румалончутливі антитіла). Обробка результатів дослідження проведена за допомогою варіаційно-статистичного методу.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведеним комплексним дослідженням вперше вивчено особливості стану МЩКТ у хворих з НППОХ різних статево-вікових груп на основі аналізу показників кісткової тканини, отриманих за допомогою двофотонної рентгенівської денситометрії, зокрема з підвищеною мінеральною щільністю, остеопенією та ОП. Вперше у хворих з НППОХ проаналізовані особливості змін МЩКТ та показники обміну кістки. Встановлено наявність звязку між клініко-неврологічними проявами захворювання, ступенем змін кісткової тканини та рівнем порушення вільно-радикального окислення ліпідів (ВРОЛ) у хворих з НППОХ. Вперше досліджено закономірності змін кісткової тканини у хворих з НППОХ в залежності від віку, статі та репродуктивної функції у жінок. Патогенетично обгрунтовано застосування антиоксидантного препарату "pro selenium" у комплексному лікуванні НППОХ з різною МЩКТ і, зокрема, з остеопенічним синдромом і встановлено його високу ефективність для нормалізації показників ПОЛ та клінічної симптоматики. Обґрунтоване застосування комбінованого препарату кальцію з вітаміном "кальцемін" у хворих з НППОХ з ОП і встановлено його позитивний вплив на клінічну симптоматику, денситометричні показники, показники обміну кісткової тканини та параметри ВРОЛ.

Практичне значення одержаних результатів. Проведені дослідження показують, що показники стану кісткової тканини є важливими діагностичними критеріями різних клініко-неврологічних варіантів перебігу НППОХ і повинні обовязково враховуватися при визначенні адекватності та ефективності лікування. Доведено, що показники ПОЛ можуть бути одними із критеріїв оцінки важкості перебігу НППОХ і глибини втрати кісткової маси, а також критеріями визначення адекватності лікувальних програм. За результатами дослідження науково обгрунтовано застосування антиоксидантного препарату "pro selenium" у комплексному лікуванні хворих з НППОХ, встановлено нормалізуючий вплив даного препарату на клінічні прояви захворювання та стан ВРОЛ у хворих з різним ступенем змін МЩКТ. Патогенетично обґрунтовано застосування комбінованого препарату кальцію та вітаміну "кальцемін" у хворих з НППОХ з ОП. Встановлено його високу ефективність на клінічну симптоматику, денситометричні показники, показники обміну кісткової тканини та параметри ПОЛ.

Запропоновані методи лікування хворих з НППОХ впроваджені в діяльність неврологічних відділень Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні, Тернопільської області, Тернопільської міської клінічної лікарні №2, Тернопільської міської клінічної лікарні №3, в санаторії „Медобори", неврологічному відділенні обласної лікарні м. Івано-Франківська. Матеріали роботи впроваджені в навчальний процес кафедри нервових хвороб Тернопільської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Автором проаналізована наукова література та патентна інформація з проблеми поперекового остеохондрозу хребта. Автором особисто розроблений комплекс клінічних, інструментальних та лабораторних досліджень. Автор самостійно проводила формування груп хворих, клінічні та спеціальні лабораторні й інструментальні обстеження пацієнтів, первинну обробку результатів клінічних та лабораторно-інструментальних методів дослідження. Особисто дисертантом проведено статистичний аналіз результатів дослідження, написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки та практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження в медичну практику та відображення в опублікованих працях.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації повідомлені та обговорені на пленумі науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України „Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у світлі концепції розвитку охорони здоров`я України" (Тернопіль, 2001), науково-практичній конференції невропатологів і нейрохірургів з міжнародною участю (Львів, 2003), ІУ, У, УІ, УІІ Міжнародних конгресах студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2000-2003 р.р.), на підсумкових наукових конференціях Тернопільської державної медичної академії (2001-2003 р.р.), науково-практичній конференції „Вторинний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування" (Київ, 2003 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 робіт (6 статей, 4 – тез доповідей, 4 – в збірниках наукових праць), з них 6 – в наукових фахових виданнях, які рекомендовані ВАК України, 1 з яких – одноосібна. Матеріали дисертації ввійшли в один з розділів монографії.

Структура роботи. Дисертація викладена на 190 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження та 5 розділів власних досліджень, обговорення отриманих результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Список використаних джерел складається з 302 робіт, з яких 182 кирилицею та 120 - латиницею. Робота ілюстрована 56 таблицями та 8 рисунками.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Матеріал та методи дослідження. Проведено комплексне клінічне та клініко-лабораторне обстеження 131 хворого з НППОХ, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в неврологічних відділеннях Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб того ж віку і статі.

При встановленні діагнозу користувалися класифікацією вертеброгенних захворювань нервової системи, розробленою під керівництвом И.П. Антонова (1985). З метою об`єктивізації неврологічного статусу визначали обсяг активних рухів у поперековому відділі хребта; одночасно вираховували коефіцієнт вертебрального синдрому (КВС) за методикою В.П. Веселовського (1979); визначали напруження паравертебральних м`язів;