LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу

поперекового остеохондрозу //Вісник наукових досліджень. – 2000. - №3. – С. 80-82. (Сохор Н.Р. - особисто провела огляд, клінічне обстеження хворих, аналіз результатів, статистичну обробку матеріалу, написання роботи).

3. Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Денситометричні показники у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу //Галицький лікарський вісник. – 2001. - №2. – С. 72-74 (Сохор Н. Р. - провела огляд, клінічне обстеження хворих, аналіз і статистичну обробку матеріалу, написання роботи).

4. Сохор Н.Р. Вивчення стану кісткової тканини у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу методом подвійної рентгенівської абсорбціометрії //Український вісник психоневрології. – 2001. – Том 9, вип. 1 (26). – С.73-75.

5. Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Колеснікова Л.І. Корекція мембранодеструктивних змін препаратом "рro selenium" у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу //Український вісник психоневрології. – 2003. – №1. – С. 25-28. (Сохор Н.Р. - провела огляд, клінічне обстеження хворих, аналіз і статистичну обробку матеріалу, написання роботи).

6. Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Спосіб корекції остеодефіцитних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. – Науково-практична конференція невропатологів і нейрохірургів з міжнародною участю. - Львів, 15-16 травня, 2003. – С. 66-68. (Сохор Н.Р. - особисто провела огляд, клінічне обстеження хворих, аналіз результатів, статистичну обробку матеріалу, написання роботи).

7. Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Лобас О.В. Стан кісткової тканини і перекисне окислення ліпідів у хворих на поперековий остеохондроз //Матеріали пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України „Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у світлі концепції розвитку охорони здоров`я України". – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2001. – С. 496-499. (Сохор Н.Р. - особисто провела огляд, клінічне обстеження хворих, аналіз результатів, статистичну обробку матеріалу, написання роботи).

8. Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Рентгенологічні методи у діагностиці неврологічних проявів остеохондрозу //Матеріали ХLІУ підсумкової наукової конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2001. – вип. 6. – С. 40-41. (Сохор Н. Р. – здійснила підбір хворих, аналіз результатів, написання роботи).

9. Сохор Н.Р. Показники обміну кісткової тканини у хворих на поперековий остеоходроз //У Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (тези доповідей). – 10-12 травня 2001 р. – С. 227.

10. Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Островська О.С., Колеснікова Л.І. Рентгенологічні зміни у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу //Матеріали ХLУІ підсумкової наукової конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2003. – С. 96. (Сохор Н. Р. – здійснила підбір хворих, аналіз результатів, написання роботи).

11. Сохор Н.Р. Особливості перебігу неврологічних проявів поперекового остеохондрозу на фоні остеопорозу //УІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (тези доповідей). – 21-23 травня 2003 р. – С. 175.

12. Сохор Н.Р. Комп`ютерна томографія у хворих на поперековий остеохондроз //ІУ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (тези доповідей). – Тернопіль, 2003 р. – С. 184.

13. Сохор Н.Р. Мінеральна щільність кісткової тканини та перекисне оксилення ліпідів у хворих на поперековий остеохондроз //УІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (тези доповідей). – Тернопіль, 2002 р. – С. 190.

14. Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Островська О.С. Мінеральна щільність та показники обміну кісткової тканини у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу //Проблеми остеології. – 2003. – Том 6, №1-2. – С. 131-132 (Сохор Н.Р. - провела огляд, клінічне обстеження хворих, аналіз і статистичну обробку матеріалу, написання роботи).

Розділи в монографіях (вказані сторінки, написані Сохор Н. Р.)

1. Проблеми остеопорозу (за ред. проф. Ковальчука Л.Н.) – Тернопіль „Укрмедкнига" 2002. – С. 284-297 (Сохор Н.Р. - провела огляд, клінічне обстеження хворих, аналіз і статистичну обробку матеріалу, написання розділу).


АНОТАЦІЯ

Сохор Н.Р.Клініко-патогенетичне обгрунтування кореції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спецільністю 14.01.15 – нервові хвороби.- Київська державна медична академія післядипломної освіти ім. Л.П. Шупика, Київ-2004.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу для оптимізації патогенетично обґрунтованих лікувально-профілактичних заходів. Виявлено, що у хворих з НППОХ можуть бути різнонаправлені зміни кісткової тканини: нормальна МЩКТ, підвищена МЩКТ, остеопенія та остеопороз. Досліджено закономірності змін кісткової тканини у хворих з НППОХ в залежності від віку, статі та репродуктивної функції жінки. З`ясовано особливості перебігу НППОХ у хворих з різною мінеральною щільністю кісткової тканини. Доведено наявність звязку між клініко-неврологічними проявами захворювання, глибиною втрати кісткової тканини та рівнем порушення вільно-радикального окислення ліпідів у хворих з НППОХ. Встановлено, що у хворих з НППОХ з остодефіцитними змінами відмічаються найбільші зміни покзників перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи захисту організму, біохімічних показників обміну кісткової тканини. Запропоновано методику діагностики ранньої втрати кісткової тканини у хворих з НППОХ шляхом застосування двофотонної рентгенівської денситометрії та програми комплексної терапії з урахуванням стану кісткової тканини із включенням антиоксидантного препарату "pro selenium" і комбінованого перепарату кальцію з вітаміном кальцеміну. Основні результати праці знайшли впровадження в роботі лікувально-профілактичних закладів України.

Ключові слова: неврологічні прояви поперекового остеохондрозу, кісткова тканина, остеопороз, мінеральна щільність, перекисне окислення ліпідів, "pro selenium", кальцемін.


АННОТАЦИЯ

Сохор Н.Р.Клинико-патогенетическое обоснование коррекции остеодефицитных и мембранодеструктивных изменений у больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 – нервные болезни. – Киевская государственная медицинская академия им. Л.П. Шупика, Киев-2004.

Представлены результаты исследования состояния костной ткани, клинические показатели и параметры перекисного окисления липидов (ПОЛ) у больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза и у 30 практически здоровых людей. Клиническое течение оценивали по объёму активных и пассивных движений, коэффициенту вертебрального синдрома, степени выраженности сколиоза, интенсивности болевого синдрома, напряжения поясничных мышц. Показатели минеральной плотности костной ткани (МПКТ) поясничного отдела позвоночника и отдельных зон бедренной кости изучали с помощью метода двухфотонной рентгеновской денситометрии. Для