LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

гіпертензію з супутнім остеоартрозом /Коломієць В.В., Сімбірцева К.Ю. Заявка № u200702073 від 26.02.07. Опубл. 11.06.07 // Промислова власність. – 2007. - Бюл. № 8 (Автор провела аналіз літературних джерел, підготувала опис корисної моделі).

8. Коломиец В.В., Симбирцева К.Ю. Антигипертензивный, метаболический и суставной эффекты индапамида у больных артериальной гипертензией в сочетании с остеоартрозом //Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2005. – Т. 9, № 2. – С. 354 (Автором самостійно проведено збір клінічного матеріалу, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

9. Коломиец В.В., Симбирцева К.Ю., Ванханен Н.В., Донскова Т.В. Влияние индапамида на почечную экскрецию кальция у больных артериальной гипертензией с сопутствующим остеоартрозом //Актуальні проблеми захворювань серцево-судинної системи: Матеріали конференції. -Донецьк, 2005. – С. 20 (Автор самостійно обстежувала хворих, досліджувала ниркову екскрецію кальцію на тлі терапії індапамідом).

10. Коломиец В.В., Симбирцева К.Ю., Токарь Т.В. Состояние обмена кальция у больных артериальной гипертензией в сочетании с остеоартрозом //Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. - Івано-Франківськ, 2005. – С. 28-29 (Особисто автором обстежено хворих на ОА і АГ, досліджено та проаналізовано стан обміну кальцію, підготовлено тези до друку).

11. Симбирцева К.Ю. Влияние нестероидной противовоспалительной терапии на обмен кальция и артериальное давление у больных остеоартрозом //Тези доповідей IX міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 29.

12. Симбирцева К.Ю. Кишечная абсорбция и почечная экскреция кальция у больных артериальной гипертензией с сопутствующим остеоартрозом //Достижения отечественной кардиологии: Тезисы научной конференции РКНПК МЗ РФ и Всероссийской конференции молодых ученых-кардиологов. - Москва, 2005. – С. 59.

13. Коломиец В.В., Симбирцева К.Ю., Мищенко С.В. Влияние коррекции синтеза оксида азота на состояние обмена кальция у больных артериальной гипертензией в сочетании с остеоартрозом //Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. - Івано-Франківськ, 2006. – С. 45-46 (Автор аналізувала показники обміну кальцію, вивчала суглобовий синдром, ендотеліальну функцію, добовий ритм АТ на тлі додаткового прийому глутаргіну).

14. Симбирцева К.Ю., Коломиец В.В. Оценка состояния костного метаболизма и синтеза оксида азота при сочетании артериальной гипертензии с остеоартрозом //Ревматичні хвороби з системними проявами: проблемні напрямки клініки, діагностики та вибір раціональної фармакотерапії: Тези наукових доповідей Пленуму правління асоціації ревматологів України. - Київ, 2006. – С. 62 (Автор проводила аналіз стану кісткової тканини, дослідження метаболізму NO у хворих на ОА з АГ, підготовку матеріалу до друку).

15. Симбирцева К.Ю., Коломиец В.В., Ванханен Н.В. Влияние индапамида на почечный синтез оксида азота и экскрецию кальция у больных артериальной гипертензией в сочетании с остеоартрозом //Первинна та вторинна профілактика церебро-васкулярних ускладнень артеріальної гіпертензії: Матеріали української науково-практичної конференції. - Київ, 2006. – С. 145-146 (Автор вивчала метаболізм кальцію та NO до і після прийому індапаміду, проводила статистичну обробку результатів дослідження).

16. Коломиец В.В., Симбирцева К.Ю., Митрохина Л.И., Козлова Т.Ф. Влияние тиазидоподобных диуретиков на метаболизм костной ткани у больных остеоартрозом в сочетании с артериальной гипертензией //Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали конференції. - Суми, 2007. – Ч. 2. – С. 61-62 (Автор досліджувала стан обміну кальцію та кісткової тканини, проводила статистичну обробку результатів).

17. Сімбірцева К.Ю. Використання кальцію та вітаміну Д3 у лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією //Працюємо, творимо, презентуємо: Тези доповідей 76-ї міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених. - Івано-Франківськ, 2007. – С. 52-53.

18. Симбирцева К.Ю. Коррекция нарушений обмена кальция в лечении больных остеоартрозом с артериальной гипертензией //Сучасні методичні підходи до аналізу стану здоров'я: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Луганськ, 2007. – С. 30.


АНОТАЦІЯ

Сімбірцева Ксенія Юріївна. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія. – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Донецьк, 2008.

Дисертація присвячена вивченню клініко-патогенетичних і терапевтичних аспектів особливостей перебігу остеоартрозу з супутньою артеріальною гіпертензією, що проявляються порушенням обміну кальцію, зниженням мінеральної щільності кісткової тканини, дефіцитом ендотеліального оксиду азоту та змінами добового профілю артеріального тиску. Терапія індапамідом у хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією оптимізує баланс кальцію в організмі, стимулює ендотеліальну продукцію оксиду азоту, зменшує ступень кісткового ремоделювання, вираженість суглобового синдрому та чинить значний антигіпертензивний ефект. Додатковий прийом кальцію з вітаміном D3 регулює метаболізм кісткової тканини завдяки корекції порушень обміну кальцію, що сприяє позитивній динаміці суглобового синдрому. Призначення до терапії глутаргіну підвищує адекватність механізмів регуляції гомеостазу кальцію, уповільнює кісткову резорбцію, поліпшує добовий ритм артеріального тиску, зберігаючи ефективність терапії суглобового синдрому.

Ключові слова: остеоартроз, артеріальна гіпертензія, обмін кальцію, мінеральна щільність кісткової тканини, оксид азоту, індапамід, глутаргін.


АННОТАЦИЯ

Симбирцева Ксения Юрьевна. Клинико-патогенетическое обоснование коррекции нарушения обмена кальция в лечении больных остеоартрозом с артериальной гипертензией. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – ревматология. – Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького МЗ Украины, Донецк, 2008.

Диссертация посвящена изучению клинико-патогенетических и терапевтических особенностей течения и лечения остеоартроза с сопутствующей артериальной гипертензией.

В основу исследования положены результаты обследования и лечения 103 больных остеоартрозом с сопутствующей артериальной гипертензией. В группу сравнения вошли 64 пациента со II стадией