LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень електролітовидільної функції нирок при хронічній серцевій недостатності

оцінював екскрецію нирками натрію та води, залежність натрійурезу та діурезу від РАС та альдостерону плазми крові, проводив статистичну обробку одержаних результатів.

3. Бобрышев К.А. Коррекция расстройств калийуреза у больных хронической сердечной недостаточностью с помощью ингибитора ангиотензинпревращающего фермента эналаприла // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2000. – № 1. – С. 110-111.

4. Коломиец В.В., Бобрышев К.А. Калийуретическая функция почек при хронической сердечной недостаточности // Укр.кардіол.журн. – 2001. – № 1. – С. 50-53. Автор самостійно обстежував хворих на ХСН, оцінював екскрецію нирками натрію та калію в залежності від рівня альдостерону плазми, особисто готував статтю до друку.

5. Коломиец В.В., Бобрышев К.А. Сравнительная характеристика комплексного влияния корвитола и атенолола на водно-солевой обмен у больных с хронической сердечной недостаточностью // Ліки України. – 2001. – № 1. – С. 33-35. Автор особисто оцінив у хворих на ХСН вплив метопрололу та атенололу на екскрецію натрію й води та сольовий апетит, самостійно провів аналіз отриманих даних, статистичну обробку результатів.

6. Коломиец В.В., Бобрышев К.А. Влияние эналаприла и лозартана на экскреторную функцию почек при хронической сердечной недостаточности // Журнал АМН України. – 2001. – № 1. – С. 137-148. Автор особисто обстежив хворих на ХСН, самостійно вивчав натрійурез, діурез, АРП і альдостерон плазми крові на тлі комбінованої курсової терапії еналаприлом та лозартаном, готував статтю до друку.

7. Коломиец В.В., Бобрышев К.А., Пархоменко Т.А. Влияние многоуровневой нейрогуморальной блокады на обмен натрия при хронической сердечной недостаточности // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2001. – № 1. – С. 26-29. Автор вивчав у особисто обстежених хворих на ХСН натрійурез, діурез, АРП і альдостерон плазми крові на тлі терапії еналаприлом, лозартаном і метопрололом.

8. Коломиец В.В., Бобрышев К.А., Хорунжая Л.В. Составляющие гемодинамического эффекта каптоприла и лосартана при хронической сердечной недостаточности, обусловленной ревматическими пороками сердца // Тези доповідей об'єднаного пленуму кардіологів, ревматологів та кардіохірургів України "Некоронарогенні хвороби серця: сучасні підходи до класифікації, нові напрямки діагностики і лікування" – Київ. – 1999. – С. 40-41. Автор особисто обстежив хворих на ХСН, здійснив оцінку впливу каптоприлу і лозартану на екскрецію електролітів та систолічну функцію лівого шлуночка за допомогою ехокардіографії. Самостійно проводив статистичну обробку даних.

9. Коломиец В.В., Бобрышев К.А., Хорунжая Л.В. Влияние метопролола на водно-электролитный баланс у больных с хронической сердечной недостаточностью, получающих блокаторы ренин-ангиотензиновой системы // Тези наукових доповідей Української науково-практичної конференції "Сучасні проблеми кардіології та ревматології – від гіпотез до фактів" – Київ. – 2001. – С. 105-106. Автор у самостійно обстежених хворих на ХСН вивчав вплив метопрололу на екскрецію електролітів і води, самостійно проводив статистичну обробку одержаних даних, готував роботу до друку.

10. Бобрышев К.А., Боброва Е.В., Хорунжая Л.В. Оптимизация водно-электролитного обмена под действием метопролола у больных хронической сердечной недостаточностью, принимающих индапамид // Материалы научных трудов Республиканской научно-практической конференции "Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни" – Харьков. – 2001. – С. 11-12. Автор самостійно обстежив хворих на ХСН, у яких оцінював діуретичну і салуретичну дію метопрололу, особисто готував роботу до друку.

11. Бобрышев К.А., Коломиец В.В. Ренальные и гемодинамические эффекты метопролола у больных с хронической сердечной недостаточностью, обусловленной ишемической болезнью сердца // Тезисы докладов Российского национального конгресса кардиологов "Кардиология, основанная на доказательствах". – Москва. – 2000. – С. 39-40. Автор у особисто обстежених хворих на ХСН вивчив вплив метопрололу на екскрецію електролітів та систолічну функцію лівого шлуночка за допомогою ехокардіографії.

12. Бобрышев К.А., Коломиец В.В., Хорунжая Л.В., Грушко И.В., Пархоменко Т.А., Чисников Н.П., Пуртова О.В. Вкусовая чувствительность к поваренной соли при хронической сердечной недостаточности // Сборник тезисов конференции "Кардиология 2001: Консервативное и хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов – границы выбора" – Москва. – 2001. – С. 28. Автор особисто обстежив хворих на ХСН, у яких оцінив сольовий апетит за допомогою визначення порога вкусової чутливості до повареної солі, самостійно проводив статистичну обробку отриманих даних.

13. Merzon K.A., Khorunzhaya L.V., Zolotov N.A., Merzon E.A., Bobrishev K. Comparative study of acute renal effects of captopril and losartan in congestive heart failure // European J. of Heart Failure. – Gőteborg (Sweden). – 1999. – P. 54. Автор оцінив вплив каптоприлу та лозартану на екскреторну функцію нирок в гострому лікарьскому тесті у особисто обстежених хворих на ХСН.

14. Bobrishev K.A., Kolomiets V.V. Comparative characteristics of losartan and captopril // 8th Alpe Adria Cardiology Meeting. – Portorož (Slovenia). – 2000. – P. 89. Автор у самостійно обстежених хворих на ХСН вивчив вплив каптоприлу і лозартану на екскреторну функцію нирок та гемодінамічні показники в гострому лікарьскому тесті, особисто підготував роботу до друку.


АНОТАЦІЯ

Бобришев К.А. Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень електролітовидільної функції нирок при хронічній серцевій недостатності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, Київ, 2001.

Дисертація присвячена вивченню клінічних, патогенетичних і терапевтичних аспектів функціонування нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність. Встановлено, що при важкій хронічній серцевій недостатності може формуватися ренін-залежна діяльність нирок. Призначення цим хворим еналаприлу погіршує екскреторну діяльність нирок, тоді як прийом лозартану не знижує виведення електролітів і води. У хворих на хронічну серцеву недостатність без розвитку ренін-залежного функціонування нирок прийом еналаприлу і лозартану зумовлює помірне збільшення діурезу та салурезу. Метопролол здатен покращити екскреторну функцію нирок та знизити підвищений сольовий апетит у хворих на ХСН.

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, нирка, ренін-ангіотензинова система, еналаприл, лозартан,