LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень метаболізму кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит

Мiнiстерство охорони здоров'я України

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
ФАСТОВЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРIВНАУДК 616.314.-17-008.1:612.015.31: 616.71]-07-085.242-085.322КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

КОРЕКЦIЇ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛIЗМУ КIСТКОВОЇ ТКАНИНИ

У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛIЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ


14.01.22 – Стоматологiя
Автореферат

дисертацiї на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Київ –2001

Дисертацiєю є рукопис.

Робота виконана на кафедрi терапевтичної стоматологiї Днiпропетровської державної медичної академiї МОЗ України.


Науковий керiвник:

доктор медичних наук, професор Помойницький Віктор Григорович, кафедра терапевтичної стоматологiї Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України, професор


Офiцiйнi опоненти:

доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович, кафедра терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач;

доктор медичних наук, професор Вишняк Галина Микитівна, кафедра терапевтичної стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, професор


Провiдна установа:

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м.ПолтаваЗахист вiдбудеться "17" травня 2001 року о 13.30 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.003.05 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 1, стоматологічний корпус.


З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 1, стоматологічний корпус.


Автореферат розiсланий " 13 " квітня 2001 року.
Вчений секретар

спецiалiзованої вченої ради Політун А.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИCТИКА РОБОТИ


Актуальнiсть теми. Генералізований пародонтит належить до найпоширеніших захворювань людини, що робить підвищення ефективності його лікування одною з актуальних проблем сучасної стоматології (Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 2000; Мащенко И.С., Самойленко А.В., 1999; Грудянов А.И., Дмитриева Л.А., Максимовский Ю.М., 1999; Иванов В.С., 1998; Flemming F., 1993).

Незважаючи на рiзнобiчнiсть встановлених натепер етiологiчних чинникiв, розлади кісткового обміну слід визнати одним з центральних механiзмiв патогенезу генералiзованого пародонтиту, тому що остеопоротичнi змiни в альвеолярнiй кiстцi, резорбцiя її кортикального шару та атрофiя мiжзубних перегородок розглядаються як патогномонiчнi ознаки захворювання (Вишняк Г.Н., 1999; Поворознюк В.В., Грохольський А.П., Фліс О.В., 1999; Мазур И.П., 1997; Bragger U., Lang N.P., 1996; Priestland C.R., 1995) .

Отже, можливим шляхом вирішення поставленої проблеми є дослідження порушень метаболізму кісткової тканини пародонта, вивчених на сьогодні недостатньо (Хохлова Е.Ю., Воложин А.И., Марков Б.П., Новиков В.Е., 1995; Jeffcoat M.K., 1998; Wactawski-Wende J., Grossi S.G., Trevisan M., 1996; Mohammad A.R., Jones I.D., Bransvold N.A., 1994), з метою обгрунтування заходів їх корекції в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйне дослідження проведене в рамках науково-дослiдної роботи кафедри терапевтичної стоматологiї Днiпропетровської державної медичної академiї "Розробка i удосконалення методiв дiагностики i етiопатогенетичного лiкування запальних захворювань пародонта, карiєсу зубiв i його ускладнень" (№ державної реєстрацiї 0100U002316). За цією темою дисертантом виконано окремий фрагмент.

Мета i задачі дослiдження. Мета роботи – пiдвищення ефективностi лiкування генералiзованого пародонтиту шляхом корекцiї порушень метаболiзму кiсткової тканини пародонта.

Досягнення мети зумовило виконання наступних задач:

 • Дослідити структурно-функцiональний стан кiсткової тканини щелеп та опорного ске-

  лета в порiвняннi у здорових та хворих на генералiзований пародонтит.

  2. Вивчити показники кальцiй-фосфорного обмiну та маркери кiсткового метаболiзму у

  хворих на генералiзований пародонтит, що не мають системних порушень кicткової тканини.

  3. Згiдно отриманих даних створити робочу гiпотезу патогенезу дистрофiчно-деструктив-

  них порушень в альвеолярній кістці при генералiзованому пародонтиті.

  4. Розробити та здiйснити клiнiчну апробацiю мiсцевих заходiв корекцiї порушень кіст-

  кового обмiну в комплексному лiкуваннi генералiзованого пародонтиту.

  5. Узагальнити результати обстеження i лiкування хворих на генералiзований пародон-

  тит з метою розробки практичних рекомендацiй.

  Об'єкт дослідження – хворі на генералізований пародонтит.

  Предмет дослідження – порушення метаболізму кісткової тканини. Методи дослідження: клінічні - для оцінки пародонтального статусу; рентгенологічний,

  ультразвукові остеометрія та денситометрія – для визначення структурно-функціонального стану кісткової тканини щелеп та опорного скелета; біохімічні – для характеристики кальцій-фосфорного гомеостазу та кісткового обміну; статистичні – для визначення достовірності отриманих даних.


  Наукова новизна одержаних результатiв. Вперше дослiджено структурно-функцiональний стан кiсткової тканини та поширенiсть системної кiсткової патологiї у хворих на генералiзований пародонтит, що не мають виражених нейроендокринних захворювань, здатних суттєво вплинути на кiстковий метаболiзм.

  Доведено мiсцевий характер дистрофiчно-деструктивного процесу в альвеолярнiй кiстцi та вiдсутнiсть взаємозумовленостi генералiзованого пародонтиту i системного остеопорозу у осіб середнього віку без фонової патології, спроможної відігравати на кістковому обміні.

  Вперше проведено комплексне бiохiмiчне вивчення кiнетичних показникiв кальцiй-фос-

  форного гомеостазу та маркерiв кiсткового обмiну у хворих на генералiзований пародонтит, якi не мали системних порушень метаболiзму кiсткової тканини, що дозволило трактувати отриманi результати як характеристику виключно остеопоротичних змiн в кiстковiй складовiй пародонта.

  На підставі дослiдження структурно-функцiонального стану та метаболізму кiсткової тка-

  нини створено робочу гiпотезу розвитку


 •