LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень метаболізму кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит

дистрофiчно-деструктивних порушень в альвеолярній кістці при генералiзованому пародонтиті.

Вперше науково обгрунтовано доцiльнiсть мiсцевих заходiв корекцiї розладів кiсткового

обмiну, спрямованих на пригнiчення резорбцiї та стимулювання репаративного кiсткоформування, в комплексному лiкуваннi генералiзованого пародонтиту.

Встановлено ефективнiсть застосування при генералiзованому пародонтитi I-III ступенів

тяжкостi лiкувальної композиції остеогенної дiї та ультрафонофорезу препарату-антирезорбенту ксидiфону.


Практичне значення одержаних результатiв. Розроблено алгоритм скрiнiнг-дослiдження структурно-функцiонального стану кiсткової тканини у хворих на генералiзований пародонтит для встановлення показань та обрання рацiонального виду остеотропної терапiї.

Запропоновано доповнення комплексного лiкування генералiзованого пародонтиту за-

ходами пародонтоостеотропної терапії: застосуванням композиції остеогенної дiї для заповнення пародонтальних кишень, яка мiстить гiдроксиапатит, iпрiфлавон і хiноксидин, та ультрафонофорезом 2% розчину препарату-антирезорбенту ксидiфону

Створено метод визначення вторинної травматичної оклюзiї у фронтальнiй дiлянцi

верхнього зубного ряду шляхом обчислення оптимальної довжини коронок верхнiх рiзцiв iз використанням антропометричних вимiрiв при вибiрковому пришлiфовуваннi зубів у хворих на генералiзований пародонтит.

Рекомендовано для оцiнки ефективностi остеотропного лiкування та монiторiнгу генералі-

зованого пародонтиту використання бiохiмiчних маркерiв кiсткового обмiну – активностi загальної та кiсткової лужних фосфатаз, тартратрезистентної кислої фосфатази в сироватцi кровi, екскрецiї кальцiю та оксипролiну в ранковiй порцiї сечi, швидкостi видiлення кальцiю в ротовiй рiдинi, а також його концентрацiї в останнiй за умовами стимульованої салiвацiї.

Результати роботи впровадженi до практичного застосування в стоматологiчних закладах

мм. Днiпропетровська та Кривого Рога, використовуються в навчальному процесi на стоматологiчному факультетi Днiпропетровської державної медичної академiї та факультеті післядипломної освіти м. Кривого Рога. За матерiалами дисертацiї складено методичнi розробки для проведення практичних занять зi студентами-стоматологами "Остеотропна терапiя генералi-зованого пародонтиту"; створено та впроваджено 2 інформаційні листи.


Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто проведено всі клiнiчнi спостереження та лабораторні дослiдження, зроблено аналіз і узагальнення отриманих результатів, здійснено їх статистичну обробку, спільно з науковим керівником сформульовано основні висновки та рекомендації.


Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертаційного дослідження оприлюднено

на обласнiй науково-практичнiй конференцiї "Актуальнi проблеми стоматологiї" (18 травня 1999 р., м. Днiпропетровськ), науково-методичнiй конференцiї "Сучаснi проблеми пiдготовки фахiвцiв у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рiвнiв акредитацiї МОЗ України" (29 вересня-1 жовтня 1999 р., м. Тернопiль), науково-практичнiй конференцiї лiкарiв-стоматологiв Асоцiацiї стоматологiв Днiпропетровської областi (21 жовтня 1999 р., м. Днiпропетровськ), I (VIII) з'їздi Асоцiацiї стоматологiв України (30 листопада – 2 грудня 1999 р., м.Київ), конференцiї "Актуальнi проблеми стоматологiї", присвяченiй 80-рiччю В.П. Панчохи (27 квiтня 2000 р., м. Днiпропетровськ), IV мiжнародному симпозiумi "Бiологiчнi механiзми старiння" (24-27 травня 2000 р., м. Харкiв), на VII Конгресі Світової Федерації українських лікарських товариств (13-17 серпня 2000 р., мм. Львів-Трускавець), науково-практичній конференції "Стоматологія на межі тисячоліть" (18-20 вересня 2000 р., м. Одеса).


Публiкацiї. Результати дисертацiї опублiкованi в 11 статтях у наукових журналах,

збiрниках наукових праць, матерiалах i тезах конференцiй, з яких 4 – у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України. Одержано 1 патент України на винахід та 2 позитивнi рiшення про їх видачу.


Структура і обсяг дисертацiї. Робота складається з вступу, огляду лiтератури, опису об'єктів і методів досліджень, 3-х роздiлiв власних дослiджень, аналiзу i узагальнення результатiв дослiджень, висновкiв, списку літератури, додатків. Дисертацiя iлюстрована 21 таблицею й 5 рисунками. Перелік використаних лiтературних джерел включає 254 найменування, з них – 100 iноземних авторiв. Основний текст дисертації викладено на 118 сторінках.ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ


Об'єкти i методи дослiджень. У вiдповiдностi з поставленими задачами робота проводилася у три етапи, що вiдрiзнялися об'єктами та методами дослiдження.

На першому етапi здiйснено скрiнiнг-обстеження 152 хворих на генералiзований пародонтит I-III ступенів тяжкостi (46,7% чоловiкiв i 53,3% жiнок) та 142 осiб з iнтактним пародонтом (47,9% чоловiкiв та 52,1% жiнок) вiком 35-44 років. До обстеження не включали хворих з загальносоматичними захворюваннями, нейроендокринними порушеннями, онкопатоло-гією, хворобами крові та ін., які суттєво впливають на метаболізм кісткової тканини.

Клiнiчне дослідження проводилося згiдно загальноприйнятої схеми з використанням

суб'єктивних (збiр скарг та анамнезу) i об'єктивних (огляд, iнструментальне обстеження, обчислення гігієнічних та пародонтальних індексів) методiв.

Для вивчення кiсткової тканини альвеолярного вiдростка у хворих на генералiзований пародонтит використовували методи внутрiшньоротової близькофокусної контактної рентгенографiї та ортопантомографiї (Рабухина Н.А., Аржанцев А.П., 1999).

Для оцiнки стану альвеолярної кiстки, а також з метою дiагностики системних порушень кiсткової системи використано ехоостеометрiю нижньої щелепи (Логинова Н.К., 1989) та лiктьових кiсток (Дубров Э.Я., Тарушкин О.В., Зима Л.Г., 1972).

Метод ультразвукової денситометрiї застосовували для пiдтвердження наявностi системної кiсткової патологiї, дiагностованої завдяки ехоостеометрiї його периферiйних вiддiлiв. Дослiдження здiйснювали за допомогою ультразвукового денситометру "Аchilles+" (фiрма "Lunar Corp.", США, 1995). Поряд з абсолютними показниками щiльностi кiстки BMD (г/см2) за стандартною (автоматичною) програмою денситометру обчислювався Т-критерiй (у величинах SD вiд пiкової кiсткової маси осiб вiдповiдної статi), згідно якого оцiнювали виразнiсть остеопенiї або остеопорозу за рекомендацiями ВООЗ (WHO Techn. Report Series 843, 1994). Величину SD по Т-критерiю до –1 трактували як норму, вiд –1 до –2,5 – як остеопенiю (доклiнiчну стадiю остеопорозу), -2,5 i бiльше – як встановлений остеопороз (Рожинская Л.Я., 1998).

За результатами дослідження структурно-функцiонального стану кiсткової тканини в