LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень метаболізму кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит

кiсткоутворення на локальному рiвнi.

2. В якостi конкретної терапевтичної схеми запропоновано традицiйне комплексне лiку-

вання генералiзованого пародонтиту доповнювати використанням лiкувальної композиції для заповнення пародонтальних кишень, що мiстить хiноксидин, iпрiфлавон, гiдроксиапатит, 30% олiйний розчин вiтамiну Е, та проведенням пiсля лiквiдацiї гострих запальних явищ в навколозубних тканинах ультрафонофорезу 2% розчину ксидiфону.

3. Пiд час вибiркового пришлiфовування зубiв при генералiзованому пародонтиті доцільно

використовувати розроблений метод визначення вторинної травматичної оклюзiї у фронтальнiй дiлянцi верхнього зубного ряду, обчислюючи потрiбну довжину коронок верхнiх рiзцiв за антропометричними вимiрами - морфологічною висотою та колом голови.

4. При проведенні монiторiнгу генералiзованого пародонтиту, зокрема для оцiнки ефек-

тивностi остеотропного лiкування, у 3-6 мiсячний термiн спостереження застосовувати бiохiмiчнi маркери метаболiзму кiсткової тканини – активнiсть загальної та кiсткової лужних фосфатаз, тартратрезистентної кислої фосфатази в сироватцi кровi, екскрецiю кальцiю та оксипролiну в ранковiй порцiї сечi, швидкiсть видiлення кальцiю в ротовiй рiдинi, а також його концентрацiю в останнiй за умовами стимульованої салiвацiї.

5. Для діагностики системної кiсткової патологiї, здатної вплинути на стан альвеолярної

кiстки, хворим на генералiзований пародонтит необхідно проводити визначення структурно-функцiонального статусу кiсткової тканини скелета iз використанням ехоостеометричного та денситометричного методiв дослiдження.

6. При визначенні системного остеопорозу хворим на генералізований пародонтит пока-

зана загальна остеотропна терапiя, яка здійснюється спiльно зi спецiалiстом вiдповiдного профiлю. В рештi випадкiв в комплексному лiкуваннi захворювання можливе застосування заходів мiсцевої остеотропної терапiї, що знаходиться в компетенцiї лiкаря-стоматолога.СПИСОК ОПУБЛIКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦIЇ


1. Фастовець О.О. Системні порушення метаболізму кісткової тканини у хворих на гене-

ралізований пародонтит // Вісник стоматології. – 2000. - № 2. – С.15-17.

2. Фастовець О.О. Вивчення показників кальцій-фосфорного обміну та маркерів метаболіз-

му кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит // Медичні перспективи. – 2000. -Т.5, № 3. – С.114-117.

3. Помойницкий В.Г., Фастовец Е.А. Общие принципы остеотропной терапии генерализованного пародонтита // Современная стоматология. – 2000. - № 4. – С.26-28.

4. Самойленко А.В., Фастовець О.О. Використання антропометричних вимірів для визна-

чення довжини коронок верхніх різців // Вісник стоматології. – 1999. - № 4. – С.26-28.

5. Помойницкий В.Г., Фастовец Е.А. Остеотропная терапия генерализованогого пародонтита: проблема, поиски, решения // Стоматолог. – 2000. - № 4. – С.9-11.

6. Помойницкий В.Г., Фастовец Е.А. Применение препарата-антирезорбента ксидифона

в комплексном лечении генерализованного пародонтита // Актуальные проблемы медицины: Сборник научных трудов. – Т.1. – Днепропетровск: Наука и образование. – 2000. – С.162-163.

7. Помойницький В.Г., Фастовець О.О.Використання місцевої остеотропної терапії при лі-

куванні генералізованого пародонтиту // Матерiали I (VIII) зїзду Асоцiацiї стоматологiв України. – Київ. – 1999. – С.235-236.

8. Помойницький В.Г., Фастовець О.О. Досвід впровадження елементів наукового дослід-

ження в навчальний процес у студентів-стоматологів // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних закладах освіти I-IV рівнів акредитації МОЗ України: Тези доп. конф. – Київ-Тернопіль. – 1999. – С.383-384.

9. Помойницкий В.Г., Фастовец Е.А. О различии патогенеза генерализованного пародон-

тита в возрастном аспекте // Биологические механизмы старения: Тезисы IV Международного симпозиума. – Харьков. – 2000. – С.119.

10. Помойницький В.Г., Фастовець О.О. Скрінінг-дослідження стану кісткової тканини

у хворих на генералізований пародонтит // VIII конгрес Світової федерації українських лікарських товариств: Тези доповідей. – Львів-Трускавець. – 2000. – С.358.

11. Помойницький В.Г., Фастовець О.О. Порушення метаболізму кісткової тканини при

генералізованому пародонтиті // Вісник Асоціації стоматологів України. – 2000. - № 4-5. – С. 11.

 • Пат. 30375 Україна, МКИ А 61 С 19/04. Спосiб визначення розмiрiв коронок верхнiх

  рiзцiв / А.В.Самойленко, О.О.Фастовець (Україна). – № 98031258; Заявлено 11.03.98; Опубл. 15.11.2000, Бюл № 6-ІІ.- 2 с.

  13. Позитивне рiшення про видачу патенту України на винахiд МКИ А 61 К 6/033. Спосiб

  лiкування генералiзованого пародонтиту/ В.Г.Помойницький, О.О.Фастовець (Україна). – Реєстр. № заявки 98042007; Заявлено 22.04.98; дата прийняття рiшення 27.12.99.

 • Позитивне рiшення про видачу патенту України на винахiд МКИ А 61 К 6/02. Спосiб

  лiкування генералiзованого пародонтиту/ В.Г Помойницький, О.О.Фастовець (Україна). – Реєстр. № заявки 99127059; Заявлено 24.12.99; дата прийняття рiшення 11.05.00.  АНОТАЦIЯ


  Фастовець О.О. Клiнiко-патогенетичне обгрунтування корекцiї порушень метаболiзму кiсткової тканини у хворих на генералiзований пародонтит. – Рукопис.

  Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спецiальнiстю 14.01.22 – стоматологiя. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Київ,2001.

  Проведені дослiдження структурно-функцiонального стану кiсткової тканини щелеп та опорного скелета у 142 здорових та 152 хворих на генералiзований пародонтит не підтвердили взаємозумовленості генералізованого пародонтиту і системного остеопорозу. За результатами вивчення кiнетичних показникiв кальцiй-фосфорного гомеостазу та маркерiв кiсткового обмiну у відібраних 30 здорових та 84 хворих на генералiзований пародонтит, якi не мали системних порушень метаболiзму кісткової тканини, доведено, що в основi остеопоротичних змiн в альвеолярній кістці лежить пiдвищена резорбцiя, яка не компенсується нормальним кiсткоутворенням. Запропоновано місцеве застосування остеотропних засобів в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. В якостi конкретної терапевтичної схеми апробовано лiкувальну композицію остеогенної дiї, що мiстить хiноксидин, iпрiфлавон i гiдроксиапатит, та ультрафонофорез препарату-антирезорбенту ксидiфону.

  Ключовi слова: генералiзований пародонтит, структурно-функцiональний стан кiсткової тканини, кiстковий метаболiзм, лікування.


  АННОТАЦИЯ


  Фастовец Е.А. Клинико-патогенетическое обоснование коррекции нарушений метаболизма костной ткани у больных генерализованным пародонтитом. –


 •