LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень натрійуретичної функції нирок в терапії артеріальної гіпертензії у хворих на остеоартроз

інгібітору циклооксигенази II німесуліду над неспецифічним – диклофенаком натрію.

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Зейдан И.З. Оценка суставных эффектов нимесулида и диклофенака натрия у больных остеоартрозом и гипертонической болезнью // Вісник проблем біології і медицини. - 2002. - № 11-12. - С. 44-48.

2. Зейдан И.З. Гемодинамические эффекты диклофенака натрия и нимесулида у больных гипертонической болезнью и остеоартрозом // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. – Т. 7, № 2/1. – С. 490-491.

3. Коломиец В.В., Зейдан И.З. Характеристика суставных, гемодинамических и почечных эффектов нимесила у пациентов с остеоартритом и сопутствующей гипертонической болезнью // Укр. медичний часопис. – 2002.- Т. 31, № 5. – С. 97-101.

Автор самостійно обстежив хворих, готував статтю до друку.

4. Коломиец В.В., Зейдан И.З. Суточный профиль артериального давления у больных артериальной гипертензией в сочетании с остеоартрозом // Укр. медичний альманах. - 2002. - Т. 5, ,№ 3.- С. 73-76.

Автор самостійно обстежив хворих, провів статистичну обробку матеріалу, готував статтю до друку.

5. Коломиец В.В., Зейдан И.З. Влияние диклофенаканатриянапочечную регуляциюартериального давления у больных сгипертоническойболезньювсочетаниисостеоартрозом // Ліки України. – 2003. - № 6. – С. 45-48.

Особисто автор дослідив функції нирок і стан ниркової гемодинаміки у хворих, що одержували диклофенак натрію, готував матеріал до друку.

6. Коломиец В.В., Зейдан И.З. Коррекция гемодинамических и ренальных эффектов диклофенака натрия у больных гипертонической болезнью в сочетании с остеоартрозом // Укр. кардіол. журн. – 2003. - № 1. – С. 66-70.

Дисертант особисто провів обстеження і лікування хворих, проаналізував результати лікування за допомогою різнорівневої блокади РАС.

7. Зейдан И.З. Влияние ингибиторов циклооксигеназы на активность ренина плазмы и почечный синтез простагландинов у больных гипертонической болезнью с сопутствующим остеоартрозом // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наукових праць. Т.44, Вип.5. Київ-Луганськ-Харків, 2002.– С. 332-337.

8. Коломиец В.В., Зейдан И.З., Донскова Т.В. Эффективностъ эналаприла при артериальной гипертензии с простагландинзависимой функцией почек


//Нові напрямки в діагностиці, лікуванні і профілактиці артеріальної гіпертензії та її ускладнень: Матеріали наукових праць Української науково-практичної конференції з міжнародною участю. Харків, 2002. - С. 116-117.

Пошукувач самостійно здійснював обстеження і лікування хворих, аналіз результатів добового моніторування АТ, проводив статистичну обробку даних, готував матеріал до друку.

9. Коломиец В.В., Тюрина С.Н., Зейдан И.З. Особенности почечного кровотока у больных с эссенциальной гипертензией с разным суточным ритмом артериального давления // Матеріали української науково-рактичної конференції "Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні в рамках реалізації національної програми": Тези наукових доповідей. Київ, 2002. - С. 56-57.

Автор особисто вивчав добовий ритм АТ і НК.

10. Коломиец В.В., Зейдан И.З. Влияние диклофенака и нимесулида на суточный ритм артериального давления и почечный кровоток у больных артериальной гипертензией в сочетании с остеоартрозом // От исследований к клинической практике: Сборник тезисов Российского национального конгресса кардиологов. Санкт-Петербург, 2002. - С. 192.

Особисто пошукувачем проведено клінічне і функціональне обстеження хворих і їх лікування, статистичний аналіз і підготовку матеріалу до друку.

11. Зейдан И.З. Сравнительная оценка влияния диклофенака и нимесулида на натрийуретическую функцию почек у больных артериальной гипертензией с остеоартрозом // III Міжнародна медична конференція студентів та молодих учених "Медицина - Здоров`я - XXI сторіччя": Збірник тез. Дніпропетровськ, 2002.- С. 60-61.

12. Коломиец В.В., Зейдан И.З. Эффективность разноуровневой блокады ренин-ангиотензиновой системы у больных артериальной гипертензией с простагландинзависимой функцией почек // Проблемы старения и долголетия: Научно-практическая конференция "Артериальная гипертония и ассоциированная сосудистая патология (гериатрические аспекты)". Киев, 8-9 октября 2002: Тезисы докладов.- 2002. – Т. 11, № 3. – С. 307-308.

Пошукувач самостійно провів курс терапії еналаприлом і лозартаном і оцінив його ефективність.

13. Коломиец В.В., Бобрышев К.А., Зейдан И.З. Влияние эналаприла на суточный ритм артериального давления и почечный кровоток у больных эссенциальной гипертензией // Новое в клинической фармакологии и фармакотерапии заболеваний внутренних органов. IV Всеукраинская научно-практическая конференция (с международным участием): Материалы конференции. - Харьков. - 2002. - С. 161-162.

Автор вивчав добовий ритм АТ у хворих на артеріальну гіпертензію і вплив на нього терапії еналаприлом.

14. Зейдан И.З., Коломиец В.В., Донскова Т.В. Корекція порушень екскреторної функції нирок у хворих на гіпертонічну хворобу в умовах блокади синтезу простагландинів // Галицький лікарський вісник. - 2003. - № 1. – С. 51

Пошукувач провів клінічне обстеження і лікування хворих НПЗП.

15. Коломиец В.В., Зейдан И.З. Динамика суточного ритма артериального давления у больных артериальной гипртензией с остеоартрозом на фоне противовоспалительной терапии // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. – Т. 7, № 1. – С. 194.

Автор оцінив стан добового ритму АТ до і після протизапальної терапії.

16. Коломиец В.В., Зейдан И.З. Влияние диклофенака и нимесулида на суточный профиль артериального давления у больных артериальной гипертензией с остеоартрозом // Центрально-Азиатский медицинский журнал: III Конгресс кардиологов тюркоязычных стран. IV Конгресс Ассоциации кардиологов Центральной Азии. II Международный симпозиум по горной медицине. Бишкек, 25-27 сентября 2002: Тез. докладов. – 2002. - Т. 8, Приложение 4. - С. 80.

Особисто пошукувачем проведено обстеження хворих до початку і після закінчення курсу терапії диклофенаком і німесулідом.

АНОТАЦІЯ

Зейдан Ісса Зейдан. Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень натрійуретичної функції нирок в терапії артеріальної гіпертензії у хворих на остеоартроз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Луганський державний медичний університет МОЗ України, Луганськ, 2003.

Дисертація присвячена вивченню клініко-патогенетичних і терапевтичних аспектів особливостей перебігу есенціальної гіпертензії на тлі остеоартрозу і прийому нестероїдних протизапальних препаратів, що проявляються порушеннями добового ритму артеріального тиску і центральної гемодинаміки. Встановлено, що у частини хворих на есенціальну гіпертензію функція нирок простагландинзалежна. Призначення цим хворим неселективного інгібітора циклооксигенази диклофенаку натрію, на відміну від німесуліду, погіршує ниркову гемодинаміку, натрійуретичну функцію нирок, добовий ритм артеріального тиску і знижує антигіпертензивну ефективність еналаприлу. Різнорівнева блокада ренін-ангіотензинової системи еналаприлом і лозартаном попереджує ці зміни.

Ключові