LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень обміну металопротеїнів і глікокон'югатів крові при залізодефіцитній анемії вагітнихІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


СТАДНИК ОЛЬГА АНДРІЇВНАУДК 618.3 – 06:616.155.194–092:612.318
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ

МЕТАЛОПРОТЕЇНІВ І ГЛІКОКОН'ЮГАТІВ КРОВІ

ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ14.01.01 – акушерство та гінекологіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Київ – 2001

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького Міністерства охорони здоров'я України


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Беседін Віктор Миколайович, Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1


Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Дашкевич Валентина Євдокимівна, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач відділення екстрагенітальної патології


доктор медичних наук, доцент Сенчук Анатолій Якович, Медичний інститут Української асоціації народної медицини МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології


Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та перинатології


Захист дисертації відбудеться " 19 " червня 2001 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями "Педіатрія", "Акушерство та гінекологія" при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології Академії медичних наук України (04050, м.Київ, вул Мануїльського, 8).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м.Київ, вул. Мануїльського, 8).


Автореферат розісланий " 26 " квітня 2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктормедичних наук Л.В.Квашніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Залізодефіцитна анемія (ЗДА) вагітних – одна з найважливіших проблем сучасного акушерства, яка становить понад 90% з усіх форм анемій (А.Я.Сенчук, 1996; Б.М.Венцковський і співавт., 1997; A.Looker et al., 1997). Частота ЗДА вагітних постійно зростає і серед вагітних жінок в різних країнах світу становить 21-83%, в Україні – 45-87%, а латентний дефіцит заліза – 49-90% (М.М.Шехтман, 1995; В.Е.Дашкевич и соавт., 1997; Б.Ф.Мазорчук і співавт., 1999). ЗДА спричиняє невиношування, гіпоксію і гіпотрофію плода, гестози, передчасні роди, порушення гемостазу, є також фактором ризику іншої акушерської і перинатальної патології (С.С.Леуш, 1997; Л.В.Тимошенко, 1998; G.R.Meeks et al., 1987).

Однією з головних причин розвитку ЗДА, поряд з іншими чинниками, є дефіцит заліза, метаболізм якого забезпечується різними металоглікопротеїнами. При ЗДА вагітних досліджувались окремі металопротеїни (И.В.Гущин, 1990; U.Singhal, 1993; S.K.Payne et al., 1997), однак цілісне вивчення їх метаболізму не проводились. Значну роль у розвитку ЗДА мають імунологічні порушення в організмі вагітних (В.М.Беседин, 1990; Г.К.Степанковская и соавт., 1990; С.М.Футорный, 1997). Дослідження глікокон'югатів (ГК) крові дозволить розкрити окремі ланки патогенезу ЗДА вагітних та імунологічні взаємозв'язки матері і плода при цьому.

Гіпоксичний стан при ЗДА зумовлює розвиток ряду метаболічних порушень, зокрема, виявлено зниження активності окремих металоферментів антиоксидантного захисту (АОЗ), нагромадження продуктів ПОЛ, що спричиняє порушення структури і функцій еритроцитарних мембран (ЕМ) (А.Г.Коломийцева и соавт., 1986; А.Х.Коган и соавт., 1990; Т.Т.Овчар, 1996; S.Hercberg, 1990). Глікопротеїни (ГП) і гліколіпіди еритроцитарних мембран, які виконують цілий ряд специфічних функцій (М.Хьюз, 1985; Р.Марри и сооавт., 1993; J.Carton, 1992) при ЗДА вагітних не досліджувались, а також вивчені не всі ланки системи АОЗ. Отже, комплексне дослідження обміну металопротеїнів, глікокон'югатів крові та еритроцитарних мембран, активності металоферментів різних ланок системи АОЗ є актуальним, оскільки це дозволить глибше розкрити патогенез ЗДА вагітних, удосконалити діагностику і розробити патогенетичну терапію.

Аналіз проблеми лікування вагітних із ЗДА показав, що більшість препаратів простих солей заліза вимагають довготривалого застосування високих доз, часто викликають розлади шлунково-кишкового тракту, алергічні реакції, посилюють процеси ПОЛ (Н.А.Осипов и соавт., 1990; Н.А.Окороков, 1997; М.М.Шехтман, 1997). Враховуючи це, доцільним є застосування хелатних сполук заліза з амінокислотами, оскільки вони є оптимальною для організму формою сполучення біогенних металів, мають високу біологічну доступність порівняно з будь-якими органічними і неорганічними формами заліза (Б.Д.Кальницкий, 1985; А.А.Бугланов и соавт., 1994; И.Н.Бокарев и соавт, 1998). Дефіцит мікроелементів (МЕ) і вітамінів при ЗДА вагітних (Б.М.Венцковський і співавт., 1994; В.И.Кулаков и соавт., 1994) свідчить про необхідність включення їх до комплексу лікування.

Отже, проведення наукового обґрунтування застосування хелатних сполук заліза з амінокислотами у комплексі з МЕ і вітамінами для лікування вагітних із ЗДА та вивчення його впливу на обмін металопротеїнів і глікокон'югатів крові є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри акушерства і гінекології №1 Львівського державного медичного університету ім.Данила Галицького "Обмін металопротеїнів, стан перекисного окислення ліпідів та фетоплацентарного комплексу при ускладненому перебігу вагітності (анемія вагітних)" (№ державної реєстрації А61В10/00 С01N33/48).

Мета дослідження. Розробити та науково обґрунтувати комплексну терапію вагітних із ЗДА на основі глибшого розкриття патогенезу шляхом дослідження обміну металопротеїнів і глікокон'югатів крові і цим забезпечити зниження частоти ЗДА вагітних перед родами, сприятливий перебіг вагітності і родів.

Задачі дослідження.

1. Дослідити синдроми та клінічний перебіг вагітності і родів у вагітних із ЗДА.

2. Вивчити обмін заліза, металопротеїнів і мікроелементів крові у вагітних із ЗДА.

3. Дослідити метаболізм глікокон'югатів