LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень обміну металопротеїнів і глікокон'югатів крові при залізодефіцитній анемії вагітних

і окремих ліпідів сироватки крові та еритроцитарних мембран при ЗДА вагітних.

4. Визначити активність металоферментів різних ланок системи АОЗ і продукти ПОЛ у вагітних із ЗДА.

5. Довести роль металопротеїнів, МЕ, глікокон'югатів сироватки крові та еритроцитарних мембран, металоферментів АОЗ в патогенезі ЗДА вагітних та значення їх для удосконалення діагностики і моніторингу за ефективністю терапії.

6. Вивчити вплив розробленої терапії (застосування хелатної сполуки заліза з D, L-серином, комплексу вітамінів і МЕ) на клініко-гематологічні показники, метаболізм заліза, МЕ, металопротеїнів, глікокон'югатів сироватки крові та еритроцитарних мембран, активність металоферментів АОЗ, перебіг вагітності, родів і стан новонародженого.

Об'єкт дослідження – вагітні із залізодефіцитною анемією.

Предмет дослідження: обмін заліза, металопротеїнів, глікокон'югатів крові та компонентів еритроцитарних мембран, гемопоетичних МЕ, активність металоферментів АОЗ у вагітних третього триместру із ЗДА в процесі лікування та перебіг вагітності, родів, стан новонародженого у вагітних із ЗДА.

Методи дослідження: клінічні, гематологічні, біохімічні (визначення металопротеїнів і глікокон'югатів крові, активності металоферментів АОЗ, компонентів ЕМ), імуноферментний аналіз (феритин), атомно-абсорбційна спектрофотометрія (МЕ крові), мікробіологічний (вітамін В12).

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше здійснено комплексний підхід до глибшого розкриття патогенезу ЗДА вагітних та встановлено ключову роль порушення обміну металопротеїнів, МЕ, глікокон'югатів крові, структурних компонентів еритроцитарних мембран, змін активності металоферментів різних ланок системи АОЗ в патогенезі ЗДА вагітних та у розвитку ускладнень вагітності і родів.

Розроблено і клініко-патогенетично обґрунтовано комплексну терапію вагітних з ЗДА із застосуванням хелатної сполуки сульфату заліза (ІІ) з D, L-серином та комплексу вітамінів і мікроелементів як адекватний метод корекції залізодефіциту та порушень метаболізму металопротеїнів і глікокон'югатів крові.

Вперше у вагітних із ЗДА виявлено порушення метаболізму глікокон'югатів еритроцитарних мембран – глікопротеїнів, протеогліканів, гангліозидів, що спричиняє структурно-функціональні зміни еритроцитів.

Доведено участь імунних процесів у розвитку ЗДА вагітних на основі дослідження глікокон'югатів сироватки крові (імуноглобулінів, циркулюючих імунних комплексів, сіалоглікопротеїнів, гангліозидів, глікозаміногліканів).

Встановлено патогенетичну залежність між показниками червоної крові, обміном заліза, металопротеїнів, глікокон'югатів, активністю металоферментів АОЗ у вагітних із ЗДА. Визначено можливість використання досліджуваних показників як діагностичних тестів ЗДА вагітних і латентного дефіциту заліза (ЛДЗ) та критеріїв оцінки ефективності проведеного лікування.

Практичне значенняодержаних результатів. Запропонована ефективна комплексна терапія вагітних із ЗДА з використанням хелатної сполуки заліза з D, L-серином та комплексу вітамінів і мікроелементів та на основі дослідження обміну металопротеїнів і глікокон'югатів крові здійснено її наукове обґрунтування.

Застосоване комплексне лікування забезпечує нормалізацію гематологічних показників, усуває дефіцит заліза, врегульовує обмін металопротеїнів і глікокон'югатів крові, МЕ, активність металоферментів різних ланок системи АОЗ та відновлює структурно-функціональні особливості еритроцитарних мембран, усуває основні клінічні симптоми ЗДА, забезпечує сприятливий перебіг вагітності, родів, покращує стан плода і новонародженого.

Досліджувані показники обміну заліза і металопротеїнів (залежно від ступеня ЗДА вагітних), глікокон'югатів крові та структурних компонентів еритроцитарних мембран, активності металоферментів АОЗ можуть бути діагностичними критеріями забезпечення організму залізом та вираженості метаболічних порушень при ЗДА вагітних, визначають необхідність патогенетичної терапії і дозволяють здійснювати моніторинг за її ефективністю.

Проведений комплекс досліджень забезпечує глибше розуміння патогенезу ЗДА вагітних, розкриває різні ланки порушення метаболізму та обґрунтовує доцільність їх корекції.

Результати наукових досліджень впроваджені в лікувальну роботу акушерських відділень Львівської обласної клінічної лікарні, Львівського та Івано-Франківського обласних перинатальних центрів, клінічних лікарень Львівської залізниці та м.Ужгорода, пологових будинків міст Луцька, Івано-Франківська, Тернополя.

Видано: "Метод комплексного лікування вагітних із залізодефіцитною анемією із застосуванням хелатної сполуки заліза та комплексу вітамінів і мікроелементів" Інформаційний лист № 30–2001. Укрмедпатентінформ. К.: – 3с. Опубл. 12.03.2001 (Співавт. В.М.Беседін).

Особистий внесок здобувача. Самостійно проведено аналіз літератури з проблеми ЗДА вагітних, формування дослідних груп та клінічне обстеження. Гематологічні, біохімічні та імунологічні дослідження виконані безпосередньо автором та за його участю. Самостійно проведено лікування вагітних із ЗДА та обґрунтовано використання розробленої комплексної терапії, здійснено статистичну обробку результатів, проаналізовано і узагальнено одержані результати, сформульовано висновки, запропоновано практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження в медичну практику.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації викладені та обговорені на XV з'їзді українського фізіологічного товариства, секції "Фізіологія травлення" (Донецьк, Львів, 1998); науково-практичній конференції "Підліток і сім'я" (Львів, 1998); ІІІ і IV Міжнародних медичних конгресах студентів та молодих вчених (Тернопіль, 1999, 2000); ІІІ і IV науково-практичній конференції Асоціації акушерів-гінекологів України, секції "Актуальні питання акушерства і гінекології" (Ужгород, 1999; Івано-Франківськ, 2000); семінарі лікарів акушерів-гінекологів і цитологів лікувально-профілактичних закладів Львівської залізниці (2000); VIII Конгресі світової федерації українських лікарських товариств (Львів, Трускавець, 2000); засіданнях кафедри акушерства і гінекології та вчених радах медичного факультету ЛДМУ ім.Данила Галицького.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць: 9 статей у наукових журналах, збірниках наукових праць, 3 – у збірниках матеріалів конгресів (тези доповідей).

Структура та обсяг дисертації. Дисертація написана на 191 сторінці і складається зі вступу, огляду літератури, п'яти розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел (345 найменувань, які займають 31 сторінку). Робота ілюстрована 28 таблицями і 12 рисунками, які займають 5 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження.