LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень обміну металопротеїнів і глікокон'югатів крові при залізодефіцитній анемії вагітних

ланок гемопоезу і метаболізму, що свідчить про роль цих біометалів у виникненні і розвитку ЗДА вагітних.

4. Встановлено, що при ЗДА вагітних змінюється метаболізм глікокон'югатів крові (сіалоГП, імуноглобулінів, ЦІК, ГАГ, гангліозидів, фібриногену), що характеризує їх роль в окремих ланках патогенезу анемії та адаптаційних функціях організму.

5. При ЗДА вагітних виявлено зниження в крові активності металоферментів АОЗ (каталази, пероксидази, ГПО, ЦХО) та АОА системи Цп–Тф, інтенсифікацію процесів ПОЛ, що спричиняє структурні зміни еритроцитарних мембран, зумовлює розвиток ускладнень вагітності і порушень стану плода. Одночасно зростає активність СОД, що має компенсаторне значення.

6. В мембранах еритроцитів вагітних із ЗДА порушується метаболізм і структура глікокон'югатів, що характеризується зниженням вмісту сіалоГП, гексозамінів, гексоз, гангліозидів і протеогліканів та підвищується вміст загальних ліпідів і холестерину, а це спричиняє порушення функцій еритроцитів, зміни їх форми та гемоліз.

7. Розроблена комплексна терапія вагітних з наявністю ЗДА із застосуванням хелатної сполуки заліза (Fe2+) сульфату з D, L-серином та комплексу вітамінів і МЕ посилює еритропоез, нормалізує обмін заліза та гемопоетичних МЕ, металопротеїнів і глікокон'югатів крові, структуру мембран еритроцитів, активність металоферментів АОЗ до рівня у вагітних з фізіологічним перебігом вагітності, усуває основні клінічні синдроми ЗДА.

8. Проведене лікування сприяє зменшенню частоти таких ускладнень як раннє відходження вод, слабість родової діяльності, гіпоксії і гіпотрофії плода, забезпечує сприятливий перебіг вагітності, родів, покращує стан плода і новонародженого.


Практичні рекомендації

1. Для лікування вагітних із ЗДА в третьому триместрі та попередження акушерських і перинатальних ускладнень рекомендуємо призначати пероральний прийом препаратів: актиферину – хелатної сполуки заліза (ІІ) сульфату з D, L-серином протягом 15-21 дня тричі на добу, що становить 103,5 мг Fe2+; дуовіту – комплексу 11 вітамінів та 8 макро- і мікроелементів, по два драже на добу, такою самою тривалістю, в поєднанні з харчуванням із підвищеним вмістом тваринних білків, вітамінів і мікроелементів.

2. В процесі обстеження та лікування вагітних із ЗДА з метою ранньої діагностики, з'ясування тяжкості її перебігу і можливих ускладнень та моніторингу за ефективністю застосованої терапії доцільно проводити не лише гематологічні дослідження, а й визначати концентрацію заліза, феритину, трансферину, церулоплазміну, гаптоглобіну, активність металоферментів АОЗ, концентрацію окремих глікокон'югатів крові та еритроцитарних мембран.


Список опублікованих праць за темою дисертації


 • Актиферин – препарат спрямованої антианемічної дії при залізодефіцитній анемії вагітних // Український медичний часопис. – 1998. – №3(5). – V/VІ. – С.103-106 (Співавт. Беседін В.М.).

 • Патогенетична терапія і обґрунтована діагностика залізодефіцитної анемії вагітних // Ліки. – 1999. – №1. – С.16-20 (Співавт. Беседін В.М., Паєнок О.С.).

 • Активність металоферментів антиоксидантного захисту крові при залізодефіцитній анемії вагітних в процесі лікування // Практична медицина. – 1999. – Ч.5-6 (19-20). – С.9-18 (Співавт. Беседін В.М.).

 • Клініко-патогенетичне обґрунтування удосконаленого лікування вагітних із залізодефіцитною анемією // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. Зб. наукових праць. Київ-Луганськ, 2001. – Вип. 5. – С. 110-118.

 • Антиоксидантні та мембраностабілізуючі властивості комплексної терапії при залізодефіцитній анемії вагітних// Перинатологія та педіатрія. – 2001. – № 1. – С.19-23.

 • Сучасний стан і підходи до вивчення метаболізму анемії вагітних як основи розробки коректуючої терапії і профілактики // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і с.-г. Львів. 1997. – Книга наукових статей 3. – С.14-18 (Співавт. Беседін В.М.).

 • Залізодефіцитна анемія вагітних: метаболізм металопротеїнів крові, лікування // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і с.-г. Львів. 1998. – Книга наукових статей 4. – С.11-13 (Співавт. Беседін В.М.).

 • Обмін глікокон'югатів крові при залізодефіцитній анемії вагітних: патогенез, діагностика, лікування // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: "ТМК", 1999. – С.203-205 (Співавт. Беседін В.М.).

 • Антиоксидантні металоферменти крові та структурно-функціональні зміни еритроцитарних мембран при залізодефіцитній анемії вагітних // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: "ТМК", 2000. – С.368-370.


  АНОТАЦІЯ


  Стадник О.А. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень обміну металопротеїнів і глікокон'югатів крові при залізодефіцитній анемії вагітних. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. Київ, 2001.

  Проведені дослідження обміну заліза, металопротеїнів, глікокон'югатів крові та еритроцитарних мембран (ЕМ), активності металоферментів антиоксидантного захисту (АОЗ), гемопоетичних мікроелементів у вагітних із ЗДА дозволили розкрити нові ланки патогенезу, удосконалити діагностику і моніторинг за ефективністю лікування. Розроблено і науково обґрунтовано комплексне лікування вагітних з ЗДА із застосуванням хелатної сполуки заліза (ІІ) сульфату з D, L–серином – актиферину та комплексу вітамінів і мікроелементів – дуовіту. Запропонована терапія нормалізує еритропоез, обмін заліза, металопротеїнів і глікокон'югатів крові та структуру ЕМ, активність металоферментів АОЗ до рівня жінок з фізіологічним перебігом вагітності, що забезпечує сприятливий перебіг вагітності, родів, покращує стан плода і новонародженого.

  Ключові слова: залізодефіцитна анемія вагітних, металопротеїни, глікокон'югати, залізо, еритроцитарні мембрани, металоферменти АОЗ, актиферин, дуовіт.


  АННОТАЦИЯ


  Стадник О.А. Клинико-патогенетическое обоснование коррекции нарушений обмена металлопротеинов и гликоконъюгатов крови при железодефицитной анемии беременных. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины. Киев, 2001.

  Диссертация посвящена вопросам обмена железа, металлопротеинов, микроэлементов (МЭ), гликоконъюгатов (ГК) крови и эритроцитарных мембран (ЭМ), активности металлоферментов антиоксидантной защиты (АОЗ) и их роли в отдельных звеньях патогенеза и значения для диагностики железодефицитной анемии (ЖДА) беременных, а также научному обоснованию разработанной


 •