LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту з метою нефропротекції при артеріальній гіпертензії

залежить від стану центральної гемодинаміки, а визначається внутрішньонирковими чинниками. Зниження ниркового кровотоку більше, ніж на 30 % зумовлене підвищеним тонусом еферентних артеріол, внесок яких в загальний нирковий опір зростає до 50 %. Такі глибокі порушення ниркової гемодинаміки спостерігаються у хворих з недостатнім (менше 10 %) нічним зниженням артеріального тиску, тобто з його добовим ритмом типу Night-peaker і Non-dipper і супроводжуються більш частим виявленням і більш високим рівнем мікроальбумінурії.

 • У хворих на есенціальну гіпертензію відмічається системна дисфунк-ція ендотелію зі зниженням інтенсивності синтезу оксиду азоту, про що свід-чить зменшення ступеню ендотелійзалежної релаксації плечової артерії з реак-тивною гіперемією, концентрації метаболітів оксиду азоту нітритів в крові та їх ниркової екскреції. Глибокі порушення ниркової гемодинаміки при есенціаль-ній гіпертензії з надлишковим підвищенням еферентної резистентності зумов-лені значним зниженням локального ниркового синтезу оксиду азоту і дисфунк-цією ниркового ендотелію, що проявляється зростанням мікроальбумінурії.

 • Лікування еналаприлом призводить до адекватного зниження артеріального тиску, позитивної динаміки його добового профілю переважно у хворих з добовим ритмом Non-dipper і Night-peaker зі збільшенням рівня нічного зниження артеріального тиску, зменшення діастолічної дисфункції лівого шлуночка і покращення стану центральної і ниркової гемодинаміки. Підвищення ниркового кровотоку відбувається завдяки зниженню не тільки аферентної, але і еферентної резистентності нирок. У хворих зі значним зниженням ниркового кровотоку менше 600 мл/хвх1,73 м2 і перевагою еферентної резистентності, незважаючи на виражений в рівній мірі антигіпертензивний ефект, нефропротекторна ефективність еналаприлу недостатня, про що свідчить відсутність зниження рівня мікроальбумінурії.

 • На тлі терапії еналаприлом підвищується інтенсивність системного і ниркового синтезу оксиду азоту. У хворих на есенціальну гіпертензію з нирковим кровотоком менше 600 мл/хвх1,73 м2 потрібної стимуляції ниркового синтезу оксиду азоту не досягається, внаслідок чого еферентна судинна резистентність не знижується, нирковий кровотік не зростає і рівень мікроальбумінурії не зменшується.

 • У хворих на есенціальну гіпертензію комбінована терапія еналаприлом і метопрололом, незважаючи на додаткове пригнічення активності симпато-адреналової системи та задовільний антигіпертензивний ефект, не здатна адекватно протидіяти системній та внутрішньонирковій вазоконстрикції, особливо в умовах зниженого внутрішньониркового синтезу оксиду азоту.

 • Корекція зниженого внутрішньониркового синтезу оксиду азоту у хворих на есенціальну гіпертензію на тлі блокади ренін-ангіотензинової і симпато-адреналової системи за допомогою комбінованої антигіпертензивної терапії еналаприлом і небівололом сприяє адекватному контролю добового ритму артеріального тиску, поліпшенню ниркової гемодинаміки завдяки зниженню еферентної ниркової резистентності і зменшує альбумінурію.


  Практичні рекомендації

 • Для виявлення ступеня ураження нирок у хворих на есенціальну гіпертензію та проявів гіпертензивної нефропатії необхідно оцінювати нирковий кровотік і ступінь мікроальбумінурії.

 • У хворих на есенціальну гіпертензію зі зниженим нирковим крово-током (нижче 600 мл/хвх1,73 м2) та рівнем мікроальбумінурії вище 30 мг/24 год доцільно оцінювати синтез оксиду азоту, вимірюючи його концентрацію в плазмі крові та ниркову екскрецію нітритів, а також функціональний стан судинного ендотелію за ступенем ендотелійзалежної релаксації плечової артерії на тлі реактивної гіперемії за допомогою ультрасонографії.

 • Для підвищення ефективності лікування гіпертонічної хвороби з проявами гіпертензивної нефропатії у вигляді порушеної ниркової гемодинаміки та зниженого ниркового ендотеліального синтезу оксиду азоту (нижче 40 мкмоль/24 год) найбільш доцільно використовувати інгібітор АПФ еналаприл в дозі 20-40 мг на добу в комбінації з бета-адреноблокатором небівололом в дозі 5-10 мг на добу.


  Список опублікованих праць за темою дисертації

 • Коломиец В.В., Грона Н.В. Оценка нефропротекторного эффекта антигипертензивной терапии //Український кардіологічний журнал. – 2006. – №4. – С.81-85. (Автор обстежувала хворих, вивчала добовий ритм артеріального тиску, екскрецію нітритів й альбумінів, функцію ендотелію, показники ниркової та центральної гемодинаміки на тлі лікування еналаприлом в комбінації з метопрололом або з небівололом, готувала статтю до друку).

 • Грона Н.В. Порушення ниркового кровотоку та добовий ритм артеріального тиску у хворих на есенціальну гіпертензію //Галицький лікарський вісник. – 2005. – №4. – С.31-33.

 • Грона Н.В. Почечный синтез вазорелаксирующих субстанций в регуляции артериального давления у больных артериальной гипертензией //Збірник наукових праць: Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Київ-Луганськ-Харків, 2005. – Вип. 1 (64). – С.317-322.

 • Грона Н.В. Состояние центральной и почечной гемодинамики у больных эссенциальной гипертензией //Збірник наукових праць: Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Київ-Луганськ-Харків, 2006. – Вип. 4-5 (73-74). – С.307-315.

 • Коломієць В.В., Грона Н.В. Вплив еналаприлу і небівололу на нирковий кровотік і синтез оксиду азоту у хворих на артеріальну гіпертензію //Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 13, Книга 1, Київ, 2004 – С.288-293. (Автор обстежувала хворих, аналізувала ниркову гемодинаміку на тлі терапії, готувала статтю до друку).

 • Коломиец В.В., Грона Н.В. Влияние метопролола и небиволола на почечную гемодинамику у больных артериальной гипертензией //Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т8, №3-4. – С.39-42. (Автор аналізувала показники моніторування артеріального тиску та ниркової гемодинаміки на тлі терапії, проводила статистичну обробку результатів та готувала матеріали до друку).

 • Коломиец В.В., Бобрышев К.А., Грона Н.В. Нефропротекторный эффект антигипертензивной терапии у больных сольчувствительной формой эссенциальной гипертензии //Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2005. – Т.9, №2. – С.174-182. (Автор обстежувала хворих, вивчала екскрецію нітритів, ендотеліальну функцію, нирковий кровотік на тлі лікування бета-адреноблока-торами, готувала статтю до друку).

 • Деклараційний патент України №22309А, А61К31/00. Спосіб корек-ції нефропатії у хворих на есенціальну гіпертензію /Коломієць В.В., Грона Н.В. Заявка № u 2006 10594; Заявл. 06.10.2006; Опубл. 25.04.2007 //Промислова власність. – 2007. – Бюл. №5.

 • Коломиец В.В., Грона


 •