LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту з метою нефропротекції при артеріальній гіпертензії

Н.В., Макарчук О.В., Донскова Т.В. Почечная гемодинамика, эндотелиальная дисфункция и суточный ритм артериального давления у больных эссенциальной гипертензией //Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування: Матеріа-ли регіональної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2004. – С.54-55. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичний аналіз результа-тів та підготувала їх до друку).

 • Коломиец В.В., Грона Н.В., Макарчук О.В. Роль эндотелиальных вазорелаксирующих субстанций в нефропротекторном эффекте антигипертен-зивной терапии //Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні: Матеріали Української науково-практичної конференції. Київ, 2004. – С.73. (Автор провела обстеження хворих, аналіз результатів, готувала їх до друку).

 • Коломиец В.В., Грона Н.В. Сравнительная характеристика влияния метопролола и небиволола на почечную гемодинамику у больных эссенциаль-ной гипертензией //Діагностика та лікування ураження серця та нирок при артеріальній гіпертензії: Матеріали науково-практичної конференції з міжна-родною участю. Харків, 2004. – С.45-46. (Автор визначала ниркову гемоди-наміку до та після прийому бета-блокаторів, готувала матеріали до друку).

 • Грона Н. Нефропротекторный эффект эналаприла при артериальной гипертензии //IX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених: Матеріали конгресу 21-22 квітня 2005. Тернопіль. – 2005. – С.22.

 • Коломиец В.В., Грона Н.В. Системная и почечная вазопротекция у больных артериальной гипертензией //Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2005. – №9 (2). – С.353-354. (Автор оцінила вплив еналаприлу на альбумінурію, функцію ендотелію, готувала статтю до друку).

 • Грона Н.В. Ранние маркеры гипертензивной нефропатии //Достижения отечественной кардиологии: Тезисы научной конференции РКНПК МЗ РФ и Всероссийской конференции молодых ученых-кардиологов, Москва. – 2005. – С.47.

 • Коломиец В.В., Бобрышев К.А., Грона Н.В. Значение коррекции почечного синтеза оксида азота в нефропротекции при антигипертензивной терапии у больных сольчувствительной формой эссенциальной гипертензии //Первинна та вторинна профілактика церебро-васкулярних ускладнень артеріальної гіпертензії: Матеріали української науково-практичної конференції. Київ, 2006. – С.89. (Автор провела клінічне обстеження хворих до та після терапії, статистичний аналіз матеріалу та його підготовку до друку).

 • Грона Н.В. Коррекция гемодинамических нарушений у больных эссенциальной гипертензией путем стимуляции выработки оксида азота //Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілак-тика та лікування: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2006. – С.25-26.

 • Коломиец В.В., Грона Н.В. Значение коррекции нарушенного синтеза оксида азота в нефропротекторном эффекте антигипертензивной терапии у пациентов с гипертонической болезнью //Розвиток наукових досліджень '2006: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2006. – Т.5. – С.27-29. (Автор самостійно обстежувала хворих, оцінювала отримані результати, готувала матеріали до друку).


  АНОТАЦІЯ

  Грона Наталія Василівна. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту з метою нефропротекції при артеріальній гіпертензії. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, Сімферополь, 2007.

  Дисертація присвячена вивченню клініко-патогенетичних і терапевтич-них аспектів особливостей перебігу есенціальної гіпертензії з гіпертензивною нефропатією, що проявляються порушеннями ниркової гемодинаміки і добо-вого ритму артеріального тиску у хворих з ендотеліальною дисфункцією і зни-женим ендотеліальним синтезом оксиду азоту. Призначення еналаприлу хво-рим на есенціальну гіпертензію зі зниженим ендотеліальним синтезом оксиду азоту знижує судинний опір в нирках, покращує ниркову гемодинаміку, добо-вий ритм артеріального тиску і знижує рівень мікроальбумінурії. Але у хворих з низьким рівнем ниркового кровотоку і високою еферентною нирковою резис-тентністю нефропротекторна ефективність еналаприлу виявляється недостат-ньою для зменшення проявів нефропатії. Корекція зниженого ниркового ендо-теліального синтезу оксиду азоту водночас з пригніченням активності ренін-ангіотензинової і симпатичної нервової систем за допомогою комбінованої терапії еналаприлом і небівололом завдяки зниженню еферентного опору покращує ниркову гемодинаміку і усуває мікроальбумінурію.

  Ключові слова: есенціальна гіпертензія, нирки, мікроальбумінурія, оксид азоту, дисфункція ендотелію, еналаприл, небіволол.


  АННОТАЦИЯ

  Грона Наталья Васильевна. Клинико-патогенетическое обоснование коррекции нарушений синтеза оксида азота с целью нефропротекции при артериальной гипертензии. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – кардиология. – Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского МЗ Украины, Симферополь, 2007.

  Диссертация посвящена изучению клинико-патогенетических и терапевтических аспектов особенностей течения и лечения эссенциальной гипертензии с признаками гипертензивной нефропатии.

  В основу исследования положены результаты обследования и лечения 100 пациентов со II стадией гипертонической болезни, составивших основную группу. В группу сравнения вошли 32 здоровых добровольца. Выявлено, что больным эссенциальной гипертензией на фоне нарушенного суточного ритма артериального давления чаще с недостаточным его снижением в ночное время, т.е. с суточным профилем артериального давления типа Non-dipper и Night-peaker, присущи нарушения почечной гемодинамики, проявляющиеся сниже-нием почечного кровотока на 60 % из-за повышения почечного сосудистого сопротивления почти в 2 раза по сравнению с показателями у здоровых лиц. В отличие от здоровых лиц с нормальным артериальным давлением, у которых общее почечное сосудистое сопротивление представлено сопротивлением аф-ферентных и эфферентных артериол в равной степени, у больных эссециальной гипертензией высокое почечное сосудистое сопротивление на 2/3 обусловлено повышением сопротивления афферентных сосудов, так что отношение афферентного сопротивления к эфферентному составляет около 65 % к 35 %.

  У части больных, с почечным кровотоком ниже 600 мл/минх1,73 м2, почечное сосудистое сопротивление характеризуется преобладающим повышением эфферентной резистентности. Различия в состоянии почечного кровотока у


 •