LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту при лікуванні хворих на стенокардію напруги на тлі хронічного обструктивного бронхіту

β-адреноблокатора небівололу на ендо-теліальну дисфункцію, функцію зовнішнього дихання, клінічний перебіг захворювання, якість життя і толерантність до фізичного навантаження у пацієнтів зі стенокардією напруги на тлі ХОБ.

Об'єкт дослідження – патогенез стенокардії напруги на тлі ХОБ.

Предмет дослідження – клініко-функціональний перебіг, вплив порушення синтезу NO на тяжкість стенокардії напруги з супутнім ХОБ і можливість його корекції.

Методи дослідження – клінічні (розпитування, безпосереднє фізичне обстеження, вимірювання артеріального тиску), опитування про якість життя та про добову кількість нападів стенокардії напруги і прийнятих таблеток нітрогліцерину, вивчення функції ендотелію судин за допомогою ультразвукового визначення ступеня ендотелійзалежної вазодилатації на тлі реактивної гіперемії (РГ), спектрофотометричне вимірювання сумарної концентрації нітратів і нітритів крові (NOX), спірографія, пневмотахографія, велоергометрія.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше вивчено спільний па-тогенетичний механізм розвитку стенокардії напруги і ХОБ – порушення синтезу NO. Уточнені особливості бронхообструктивного синдрому при стенока-рдії напруги на тлі ХОБ. Підтверджено, що при поєднанні стенокардії напруги з ХОБ додатково збільшується ендотеліальна дисфункція та погіршується клінічний перебіг захворювання, формується обструкція великих повітроносних шляхів. Вперше розроблено патогенетично обґрунтовану терапію стенокардії напруги з супутнім ХОБ, що заснована на корекції порушень синтезу NO. Вперше доведено, що у хворих на стенокардію напруги з супутнім ХОБ ком-біноване (пероральне та інгаляційне) введення донаторів NO органічних нітратів більш ефективне, ніж їх пероральний прийом. Встановлено, що включення до терапії попередника синтезу NO L-аргініну поліпшує бронхіальну прохідність, зменшує ступінь ендотеліальної дисфункції та оптимізує клінічний перебіг стенокардії напруги на тлі ХОБ. Обґрунтовано використання β-адреноблокатора небівололу, який стимулює синтез NO, в терапії хворих на стенокардію напруги з супутнім ХОБ.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені методики комбінованого (перорального та інгаляційного) введення органічних нітратів для лікування хворих на стенокардію напруги з супутнім ХОБ. Запропоновано і доведено клінічну ефективність (антиангінальну і бронходилатуючу) використання L-аргініну в лікуванні стенокардії напруги з супутнім ХОБ. Доведена доцільність і безпечність призначення β-адреноблокатора небівололу хворим на стенокардію напруги з супутнім ХОБ.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику Центральної міської клінічної лікарні № 3 м. Донецька, Донецької обласної клінічної лікарні професійних захворювань, Інституту невідкладної і відновної хірургії АМН України, Вінницького обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, а також у педагогічний процес Донецького, Вінницького і Запорізького медичних вузів.

Особистий внесок здобувача. Внесок здобувача в отримані результати досліджень є основним і складається з підбору і обстеження хворих на стенокардію напруги з супутнім ХОБ, визначення NOX, ультразвукового дослідження ендотелійзалежної та ендотелійнезалежної дилатації плечової артерії, вивчення функції зовнішнього дихання, проведення велоергометричної проби (ВЕМ), оцінки якості життя хворих. Здобувач самостійно провів аналіз отриманих даних, статистичну обробку результатів і впровадження їх у практику. Дисертантом не були використані результати та ідеї співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота апробована на спільному засіданні кафедр внутрішніх хвороб № 2 і № 1, пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 і № 2 Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (грудень, 2002 р.) Основні положення дисертаційної роботи обговорені на науково-практичній конференції студентів та молодих вчених (Донецьк, 2001), об'єднаному пленумі правління Українського наукового товарис-тва кардіологів та Асоціації лікарів-інтерністів (Київ, 2001), Республіканській науково-практичній конференції "Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни" (Хар-ків, 2001), IV Всеукраїнській науково-практичній конференції "Новое в кли-нической фармакологии и фармакотерапии заболеваний внутренних органов" (Харків, 2002), ІІІ Міжнародній медичній конференції студентів та молодих вчених "Medicine-Health – XXI Centure" (Дніпропетровськ, 2002), ІІ та ІІІ Російському національному конгресі кардіологів (Москва, 2001; С.-Петербург, 2002), ІІІ конгресі кардіологів тюркоязичних країн (Бішкек, 2002), Х Альпійському конгресі кардіологів (Австрія, Відень, 2002).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, серед яких 5 журнальних статей і 11 робіт у збірках. 3 роботи у фахових виданнях, визнаних ВАК України, є одноосібними.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 188 сторінках тексту, складається зі вступу, 6 розділів (у тому числі огляду літератури, матеріалів і методів, 4 розділів власних досліджень), аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, який на 30 сторінках містить 281 найменування (68 кирилицею і 213 латиницею). Роботу ілюстровано 22 таблицями і 12 рису-нками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 112 хворих на стенокардію напруги на тлі ХОБ у віці від 39 до 66 років (у середньому 49,81,4 року). Серед пацієнтів було 45 жінок і 67 чоловіків. У 11 хворих була діагностована стенокардія напруги IІ функціонального класу (ФК), у 67 – ІІІ ФК, у 34 – ІV ФК (середній ФК склав 3,210,06 ум. од.) Як супутня патологія у всіх хворих мав місце ХОБ: у 22 пацієнтів – легкого перебігу, у 73 – перебігу середньої важкості, у 17 – важкого перебігу. Крім того, обстежено 40 хворих на стенокардію напруги без супутньої патології, які склали групу порівняння, що була співставною за віком, статтю і ФК стенокардії напруги з основною групою.

Визначення NOX здійснювали за допомогою реактиву Гріса спектрофо-тометричним методом на апараті "СФ-4А". Для оцінки вираженості ендотеліальної дисфункції кровоносних судин проводили ультразвукове дослідження в режимі двомірного сканування плечової артерії (ПА) на тлі проби з РГ за допомогою сонографічної системи "Aloka SSD 870" з фазованим датчиком з частотою 7 МГц. ВЕМ проводили на апараті "Simens EM 840" у вертикальному положенні пацієнта. Функцію зовнішнього дихання вивчали на комп'ютерному спірографі і пневмотахографі "Сфера 4.0.", за допомогою якого реєстрували життєву ємність легень (ЖЄЛ) і форсовану ЖЄЛ (ФЖЄЛ). За спірограмою розраховували об'єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1), індекс Тіфно (співвідношення ОФВ1/ЖЄЛ), а також максимальні об'ємні швидкості в момент видиху 25% ФЖЄЛ (МОШ25%), 50% ФЖЄЛ (МОШ50%), 75% ФЖЄЛ (МОШ75%). Для дослідження якості життя па-цієнтів використовували адаптований до умов дослідження спеціалізований опитувальник хворих на стабільну стенокардію SAQ (Seattle Angina Questionnaire). Крім того, вели щоденний облік кількості ангінозних нападів і споживаних таблеток нітрогліцерину.

Лікування хворих проводили препаратами ізосорбіду динітрату ("Карді-кет-ретард" та "Ізокет" фірми