LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту при лікуванні хворих на стенокардію напруги на тлі хронічного обструктивного бронхіту

комбінований (пероральний та інгаляційний) прийом ізосорбіду динітрату в сумарній дозі 60 мг на добу (40 мг перорально, 20 мг інгаляційно).

 • Для збільшення ефективності терапії стенокардії напруги з супутнім ХОБ слід додатково до традиційної терапії призначати модулятор синтезу NO L-аргінін у вигляді цитрату аргініну у добовій дозі 5 г на курс протягом 5 діб 3-4 рази на рік.

 • Для постійної терапії пацієнтів зі стенокардією напруги з супутнім ХОБ доцільно і безпечно призначати небіволол у добовій дозі 5 мг.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Тюрина С. Н. Влияние оксида азота на особенности клинико-функционального статуса больных стенокардией напряжения в сочетании с хроническим обструктивным бронхитом // Український медичний альманах. – 2001. – № 4. – С. 165-169.

 • Тюрина С. Н. Влияние цитрата аргинина на бронхиальную проходимость и функцию эндотелия у больных стенокардией напряжения с со-путствующим хроническим обструктивным бронхитом // Український кардіологічний журнал. – 2002. – № 6. – С. 45-48.

 • Тюрина С. Н. Особенности влияния разных форм изосорбида динитрата на течение стенокардии напряжения с сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом // Український медичний альманах. – 2002. – № 4. – С. 105-109.

 • Коломиец В. В., Тюрина С. Н. Влияние различных форм нитроглицерина на бронхиальную проходимость // Вісник проблем біології і медицини. – 2001. – № 4. – С. 48-53. Особисто здобувачем оцінена динаміка функції зовнішнього дихання хворих, проведена статистична обробка отриманих результатів.

 • Коломиец В. В., Тюрина С. Н. Использование блокатора β-адренорецепторов небилета (небиволола) в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с хроническим обструктивным бронхитом // Український медичний часопис. – 2002. – № 1. – С. 126-129. Здобувач особисто оцінив у хворих вплив небівололу на функцію зовнішнього дихання, функцію ендотелію і толерантність до фізичного навантаження.

 • Тюрина С. Н. Влияние курсового лечения нитратом пролонгированного действия на бронхиальную проходимость // Материалы Украинской научно-практической конференции молодых учёных "Актуальные проблемы клинической, экспериментальной и профилактической медицины". – Донецк, 2001. – С. 108-109.

 • Тюрина С. Н. Влияние однократного приёма аэрозольного нитроглицерина на бронхиальную проходимость // Материалы Украинской научно-практической конференции молодых учёных "Актуальные проблемы клинической, экспериментальной и профилактической медицины". – Донецк, 2001. – С. 109-110.

 • Тюрина С. Н., Коломиец В. В., Ванханен Н. В. Влияние нитратов на качество жизни больных стенокардией напряжения с сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом // Материалы республиканской научно-практической конференции "Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни". – Харьков, 2001. – С. 126-127. Здобувач особисто вивчив якість життя у хворих, готував роботу до друку.

 • Тюрина С. Н., Коломиец В. В., Ванханен Н. В., Кива А. И., Личман А. Н. Клинические эффекты милдроната у больных стенокардией напряжения с сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом // Материалы IV всеукраинской научно-практической конференции "Новое в клинической фармакологии и фармакотерапии заболеваний внутренних органов". – Харьков, 2002. – С. 61-62. Автор особисто оцінив вихідні клінічний перебіг і функцію зовнішнього дихання у пацієнтів зі стенокардією напруги на тлі ХОБ, готував тези до друку.

 • Тюрина С. Н., Коломиец В. В., Ванханен Н. В., Боборова Е. В. Применение цитрата аргинина в остром лекарственном тесте у больных стенокардией напряжения с сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом // Материалы российского национального конгресса кардиологов "От исследований к клинической практике". – Санкт-Петербург, 2002. – С. 418. Здобувач особисто обстежив хворих, в яких вивчав функцію зовнішнього дихання, ендотеліальну дисфункцію та толерантність до фізичного навантаження.

 • Тюрина С. Н., Подоляка В. Л., Кочергина И. Ф., Жукова Е. Б. Особенности синтеза оксида азота у больных стенокардией напряжения с сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом // Материалы российского национального конгресса кардиологов "От исследований к клинической практике". – Санкт-Петербург, 2002. – С. 419. Автор особисто вивчив NOX у обстежених хворих, проводив статистичну обробку отриманих результатів, готував роботу до друку.

 • Тюрина С. Н., Макарчук О. В. Сопоставление бронходилатирующего эффекта цитрата аргинина и комбивента в остром лекарственном тесте у больных стенокардией напряжения с сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом // Материалы III международной медицинской конференции студентов и молодых ученых "Medicine-Health – XXI Centure". – Днепропетровск, 2002. – С. 67-68. Здобувач особисто досліджував функцію зовнішнього дихання, проводив статистичну обробку отриманих даних.

 • Тюрина С. Н., Руденко Н. Н., Коломиец В. В., Кива А. И., Донскова Т. В., Губина О. В. Стимуляция образования оксида азота в лечении стенокардии напряжения с сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом // Материалы российского национального конгресса кардиологов "Кардиология: эффективность и безопасность диагностики и лечения". – Москва, 2001. – С. 375. Здобувач особисто ультразвуковим методом вивчав динаміку ендотеліальної дисфункції на тлі терапії.

 • Тюрина С. Н., Коломиец В. В., Руденко Н. Н. Применение небиволола у больных ишемической болезнью сердца с сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом // Матеріали ІІ Національного з'їзда фармаколо-гів України "Фармакологія 2001 – крок у майбутнє". – Днепропетровск, 2001. – С. 65. Здобувач особисто вивчав толерантність до фізичного нава-нтаження і зіставляв отримані показники з параметрами функції зовнішнього дихання у обстежених хворих.

 • Коломиец В. В., Тюрина С. Н. Стимуляция синтеза оксида азота в лечении ишемической болезни сердца в сочетании с хроническим обструктивным бронхитом // Матеріали об'єднаного пленуму правління Українського наукового товариства кардіологів та Асоціації лікарів-інтерністів "Нові напря-мки профілактики і лікування ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії". – Київ, 2001. – С. 24-25. Здобувач особисто досліджував рівень нітратів і нітритів в крові, проводив статистичну обробку даних, готував роботу до друку.

 • Тюрина С. Н., Коломиец В. В., Боброва Е. В. Курсовое применение цитрата аргинина у больных стенокардией напряжения с сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом // Материалы ІІІ Конгресса кардиологов тюркоязычных стран. – Бишкек, 2002. – С. 36-37. Здобувач особисто обсте-жував хворих, готував роботу до друку.

  АНОТАЦІЯ

  Тюріна С. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту при стенокардії напруги на тлі хронічного обструктивного бронхіту. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Луганський державний медичний університет МОЗ України, Луганськ, 2003.

  Дисертацію присвячено удосконаленню лікування хворих на стенокардію напруги на тлі хронічного обструктивного бронхіту. Виявлено, що обструктивний синдром у цих хворих


 •