LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції реологічних та коагуляційних змін крові у хворих на геморагічний та ішемічний інсульти

агрегації еритроцитів, рівня фібриногену та гіперкоагуляції крові у порівнянні з інфарктом мозку, що свідчить про більш подовжену їх реактивність у таких хворих.

5. Дипіридамол, ацелізин і тиклопідин позитивно впливають на реологічні та коагуляційні зміни показників крові у гострому періоді ішемічного інсульту.

6. Включення тиклопідину до комплексного лікування хворих у гострому періоді ішемічного інсульту є доцільним, на що вказує достовірне покращання реологічних та коагуляційних показників крові й зменшення неврологічного дефіциту в порівнянні з ацелізином та дипірідамолом.

7. Введення пентоксифіліну до комплексного лікування хворих у гострому періоді геморагічного інсульту сприяє зменшенню агрегації тромбоцитів та еритроцитів, покращує в'язкість крові і знижує неврологічний дефіцит порівняно зі стандартним лікуванням .

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Хворим у гострому періоді геморагічного та ішемічного інсульту з метою виявлення синдрому гіперкоагуляції та гіперв'язкості крові і проведення його корекції потрібно визначати агрегаційні властивості еритроцитів, тромбоцитів, в'язкість крові, гематокрит, рівень фібриногену крові, аутокоагуляційний тест, активований парціальний тромбопластиновий час.

 • З метою покращання реологічних властивостей крові у гострому періоді ішемічного інсульту серед антиагрегантних препаратів слід надавати перевагу тиклопідину.

 • У комплексну терапію гострого періоду геморагічного інсульту хворим необхідно включати антиагрегант пентоксифілін у середньотерапевтичній дозі 100 мг на добу, який ефективно покращує реологічні властивості крові.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Токарчук О.А. Реологічні властивості крові у хворих геморагічним інсультом // Український вісник психоневрології. - 1996. - Т. 4. - С. 279-281.

 • Токарчук О.А. Вплив пентоксифіліну на реологічні та коагуляційні показники крові у хворих з геморагічним інсультом // Вісник наукових досліджень. - 2001. - №1. - С. 87-88.

 • Токарчук О.А. Порівняльна оцінка впливу дипіридамолу, ацелізину та тикліду на реологічні зміни крові у гострій стадії ішемічного інсульту // Ліки. – 2001. - №3-4. - С.95 - 98.

 • Токарчук О.А. Вплив тиклопідину на реологічні властивості крові у хворих з ішемічними порушеннями мозкового кровообігу // Матеріали 39 підсумкової наукової конференції. Тернопіль. –1996. - С. 95-97.

 • Токарчук О.А. Порівняльна характеристика реологічних змін крові у хворих із геморагічними та ішемічними інсультами // Матеріали 40 підсумкової наукової конференції. Тернопіль. – 1997. - С. 213-215.

 • Токарчук О.А., Шкробот С.І. Вплив дипірідамолу на реологічні властивості крові у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією // Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрії та сучасних технологій навчання. Щорічник. – Частина 11. - Київ. - 1997. - С. 474-475 (автором проведений підбір хворих, їх клініко-неврологічне обстеження, аналіз отриманих даних та попередні висновки).

 • Іщенко М.М., Шкробот С.І., Дорогий А.М., Гара І.І., Дорогий Ю.А., Токарчук О.А. Фармакологічна корекція центральної та церебральної гемодинаміки і реологічних властивостей крові в комплексному лікуванні ішемічних та геморагічних інсультів // Матеріали 42 підсумкової наукової конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". - Тернопіль:Укрмедкнига. - 1999. - С.86-89 (автором проведено літературний пошук по проблемі статті, підбір хворих, зроблено аналіз отриманих даних ).

 • Токарчук О.А. Реологічні та коагуляційні зміни показників крові у хворих на ішемічний інсульт // Матеріали 44 підсумкової наукової конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль:Укрмедкнига. – 2001. - С. 37.

 • Токарчук О.А. Вплив ацелізину на реологічні та коагуляційні зміни крові у хворих на ішемічний інсульт // Матеріали пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України "Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у світлі концепції розвитку охорони здоров"я населення України".- Тернопіль:Укрмедкнига. - 2001. - С. 457-461.


  АНОТАЦІЯ

  Токарчук О.А. Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції реологічних та коагуляційних змін крові у хворих на геморагічний та ішемічний інсульти. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук за спеціальністю 14. 01.15 - нервові хвороби. - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2002.

  Дисертація присвячена з"ясуванню динаміки змін реологічних і коагуляційних показників крові, проведенню їх порівняльного аналізу в гострому періоді геморагічних та ішемічних інсультів та вивченню впливу на перебіг захворювання у 126 хворих..

  На підставі порівняльної оцінки змін реологічних та коагуляційних показників крові розроблені диференційовані програми лікування хворих на геморагічні та ішемічні інсульти.

  Доведено однорідність змін реологічних показників крові при геморагічних і ішемічних інсультах: виникнення синдромів підвищеної в"язкості крові та гіперкоагуляції, які не залежали від віку та статі хворих, а визначались важкістю перебігу захворювання. Показано, що тиклопідин, ацелізин і дипіридамол покращують реологічні показники крові в гострому періоді ішемічного інсульту. Серед них найефективнішим був тиклопідин. Встановлено, що стандартна терапія не впливає на реологічні зміни показників крові при геморагічному інсульті. Включення в комплексне лікування пентоксифіліну приводить до покращання всіх реологічних показників крові у хворих на геморагічні інсульти.

  Ключові слова: ішемічний інсульт, геморагічний інсульт, антиагреганти, тиклопідин, ацелізин, дипіридамол, пентоксифілін, гемореологія, коагуляція.


  АННОТАЦИЯ

  Токарчук О.А. Клинико-патогенетическое обоснование коррекции реологических и коагуляционных изменений у больных с геморрагическими и ишемическими инсультами. - Рукопись.

  Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14. 01. 15 - нервные болезны. - Киевская медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика МЗ Украины, Киев, 2002.

  Для изучения особенностей патологии гемореологической системы в динамике острого периода нарушений мозгового кровообращения в зависимости от этиологического фактора, тяжести течения болезни, а также для выяснения возможности медикаментозной коррекции обследовано 126 больных с геморрагическим и ишемическим инсультами. В контрольную группу вошли 20 больных с дисциркуляционной энцефалопатией І-ІІ степени тяжести атеросклеротической или гипертонической этиологии. Для сравнения результатов исследовали реологические и коагуляционные показатели крови у 20 здоровых доноров. В целом неврологическая симптоматика обследованных больных была типичной, зависила от тяжести инсульта и не отличалась от описанной другими


 •