LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу

23.11.2006; опубл. 11.06.2007, Бюл. промислова власність. №8. Дисертант провів інформаційно-патентний пошуку, відібрав тематичних хворих, відпрацьовував методику УЗД МЕФШ, здійснив статистичну обробку.

 • Можина Т. Л., Крахмалова О. О. Особенности моторно-эвакуаторной функции желудка у молодых лиц : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), присвяченої пам'яті академіка Л. Т. Малої ["Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки та практики"], (Харків, 12 квітня 2006 р.). – X.: Харків, 2006. – С. 71. Пошукувач провів обробку даних, надав їм клінічне тлумачення, написав тези, підготував їх до друку.

 • Можина Т. Л., Крахмалова О. О., Шуть І. В. Цукровий діабет 2 типу і швидкість спорожнювання шлунку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) ["Сучасні досягнення молодих вчених на допомогу практичній медицині"], (Харків, 20 жовтня 2006 р.). – X.: Харків, 2006. – С. 69. Здобувач провів обробку даних, надав їм клінічне тлумачення, написав тези, підготував їх до друку.

 • Можина Т. Л., Крахмалова О. О., Шуть І. В. Рівень гастрину, греліну у хворих з первинним та вторинним порушенням моторики шлунку: матеріали наук.-практ. конф. ["Щорічні терапевтичні читання: роль медичної науки в рішенні проблем внутрішніх хвороб"], (Харків, 28 березня 2007 р.). – X.: Харків, 2007. – С. 106. Пошукувач провів обробку даних, надав їм клінічне тлумачення, написав тези, підготував їх до друку.

 • Можина Т. Л., Крахмалова О. О. Моторика шлунку у хворих на цукровий діабет другого типу: матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнар. участю ["Вчені майбутнього"], (Одеса, 25-26 жовтня 2006 р.) – O.: Одеса, 2006. – С. 78. Пошукувач провів обробку даних, написав тези, підготував їх до друку.

 • Можина Т. Л., Крахмалова О. О. Спорожнення шлунку на тлі цукрового діабету 2 типу: матеріали конф. з міжнар. участю ["Актуальні питання внутрішньої медицини в практиці сімейного лікаря"], (Харків, 4-5 жовтня 2006 р.). – X.: Харків, 2006, – С. 59. Пошукувач провів обробку даних, надав їм клінічне тлумачення, написав тези, підготував їх до друку.

 • Можина Т. Л., Ходакова О. І. Характеристика моторики шлунку у хворих на цукровий діабет 2 типу: матеріали ХІ конгресy світової федерації українських лікарських товариств, (Полтава, 28-30 серпня 2006 р.). – C.: Полтава; Київ; Чикаго, 2006. – С. 349. Здобувач обробив результати обстеження, написав тези, підготував їх до друку.

 • Можина Т. Л., Крахмалова О. О., Шуть І. В. Цукровий діабет 2 типу: вплив на моторику шлунку: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю ["Наукові та практичні проблеми ендокринної патології в різних вікових періодах"], (Харків, 23-24 листопада 2006 р.). – X.: Харків, 2006. – С. 56-57. Здобувач обробив результати обстеження, написав тези, підготував їх до друку.

 • Можина Т. Л., Крахмалова О. О., Шуть І. В. Рівні гастроінтестинальних гормонів у хворих на функціональну диспепсію: матеріали наук.-практ. конф. ["Внутрішні хвороби. Нові аспекти"], (Харків, 18 жовтня 2007 р.). – X.: Харків, 2007. – С. 93-94. Пошукувач провів обробку даних, написав тези, підготував їх до друку.

 • Можина Т. Л., Шуть І. В. Компенсація цукрового діабету при прийманні гастропрокінетика мозаприду: матеріали IV міжнар. медико-фармацевт. конф. студентів та молодих вчених (81-й щорічний науковий форум), (Чернівці, 11-13 березня 2007 р.). – Ч.: Чернівці, 2007. – Вип. 9. – С. 80. Пошукувач провів обробку даних, надав їм клінічне тлумачення, написав тези, підготував їх до друку.

 • Можина Т., Шуть І. Рівень гастроінтестинальних гормонів у хворих на цукровий діабет 2 типу при прийомі мозаприда: матеріали ХІ ювілейного міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених, присвячений 50-річчю заснування ТДМУ, (Тернопіль, 10-12 травня 2007 р.) – Т.: Тернопіль, 2007. – С. 22. Пошукувач написав тези.

 • Можина Т. Л. Мозаприд в лечении диабетической гастропатии: матеріали 9-го Междунар. Славяно-Балтийского научного форума ["Санкт-Петербург – Гастро-2007"], (Санкт-Петербург, 16-18 мая 2007 г.). – СП.: Санкт-Петербург, 2007. – № 1-2. – С. М76.

 • Можина Т. Л., Крахмалова О. О., Шуть І. В. Корекція уповільненого спорожнення шлунку у хворих на цукровий діабет 2 типу: матеріали наук.-практ. конф. ["Профілактика, діагностика та лікування – основні складові терапії"], (Харків, 19 жовтня 2006 р.). – X.: Харків, 2006. – С. 55. Здобувач написав тези, підготував їх до друку.

 • Бесєдіна А. С., Можина Т. Л., Бєлозьорова С. В.Web-огляд: зарубіжна патентна інформація з проблеми патогенетичної корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2 типу: матеріали наук.-практ. конф. ["Щорічні терапевтичні читання: терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров'я"], (Харків, 11 квітня 2006 p.). – X.: Харків, 2006. – С. 11. Здобувач провів інформаційний пошук, написав тези, підготував їх до друку.

  АНОТАЦІЯ

  Можина Т. Л. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгіївського МОЗ України, Симферопіль, 2008.

  Дисертація присвячена вивченню клініко-лабораторно-інструментальних особливостей шлункових дисритмій у хворих з вторинним та первинним порушенням МЕФШ; оцінці можливості корекції уповільненої ШСШ за допомогою мосаприду. Встановлено частоту зустрічальності шлункових дисритмій у хворих на ЦД 2-го типу. Уточнено патогенетичні взаємозв'язки між рівнем Ghr, G-17 та МЕФШ. Вивчено кореляційні взаємозв'язки між лабораторно-інструментальними особливостями різних типів порушення ШСШ.

  Встановлено, що призначення мосаприду (15 мг/добу) хворим на ЦД 2-го типу зі значним уповільненим спорожненням шлунку дозволяє забезпечити патогенетичну корекцію шлункової дисритмії.

  Ключові слова: шлункові дисритмії, швидкість спорожнення шлунку, моторно-евакуаторна функція шлунку, грелін, гастрін-17, компенсація глікемії, мосаприд.


  АННОТАЦИЯ

  Можина Т. Л. Клинико-патогенетическое обоснование коррекции желудочных дисритмий у больных сахарным диабетом 2-го типа. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского МЗ Украины, Симферополь, 2008.

  Диссертация посвящена изучению клинических особенностей желудочных дисритмий у больных с вторичным (на фоне сахарного диабета 2-го типа (СД)) и первичным (на фоне функциональной диспепсии (ФД)) нарушением моторно-эвакуаторной функции желудка; оценке возможности коррекции замедленной скорости опорожнения желудка (СкОЖ) при помощи мосаприда.

  В результате комплексного обследования 105 пациентов (72 больных СД и 33 больных ФД) установлено, что желудочные дисритмии как первичного, так и вторичного генеза характеризуются разнообразием клинико-лабораторно-инструменальных проявлений в зависимости от типа и степени выраженности


 •