LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікувальної тактики при поєднаних доброякісних процесах маткиМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СІМРОК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧУДК 618.14:616 - 006.36 - 92

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ПОЄДНАНИХ ДОБРОЯКІСНИХ ПРОЦЕСАХ МАТКИ14.01.01 - акушерство та гінекологія
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Одеса – 2000

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий консультант:

академік АМН України, доктор медичних наук, професор Запорожан Валерій МиколайовичОдеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології.


Офіційні опоненти:

член-кореспондент НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор Степанківська Галина КостянтинівнаНаціональний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1.


Доктор медичних наук, професор Коханевич Євгенія Вікторівна Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №3.


Доктор медичних наук, професор Зелінський Олександр Олексійович Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри перинатальної медицини, дитячої та підліткової гінекології.


Провідна установа:

Державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології медичного факультету №1, м. Львів


Захист відбудеться "17" листопада 2000р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському державному медичному університеті МОЗ України (65026, м. Одеса, Валіхівський пров., 2)


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного медичного університету (65026, м. Одеса, пров. Валіхівський, 3)

Автореферат розісланий_"16"жовтня 2000 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор Годлевський Л.С.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальність проблеми поєднаної доброякісної патології матки, що об'єднує міому й ендометріоз матки, пояснюється соціальним значенням захворювання. Очевидна тенденція, що намітилася в останнє десятиліття, до зростання частоти, як ендометріозу, що варіює в широких межах і досягає, за даними деяких авторів, 80%, так і міоми матки до 25-27% (Л.В. Адамян, 1999; О.А. Пересада, 1999; Г.А. Савицкий, 1994; D.C. Martin, 1996). Не викликає сумнівів вплив цієї патології на виникнення безплідності, порушення менструальної і репродуктивної функції, процеси малігнізації, соціальну дезадаптацію жінок. Виражений стійкий больовий синдром і альгоменорея змушують страждати мільйони жінок в усьому світі, а відсутність ефективної терапії вселяє в них почуття безнадійності. У лікуванні хворих на ендометріоз матки найбільша складність виникає саме при поєднанні внутрішнього ендометріозу з міомою. Більшість виконаних дотепер досліджень по вивченню етіології, патогенезу та розробці методів лікування присвячені ендометріозу й міомі матки окремо. Недостатня ефективність у лікуванні внутрішнього ендометріозу, який поєднується з міомою матки, традиційними гормональними препаратами обумовлена декількома моментами: недостатнім вивченням питань етіології й патогенезу цього захворювання, високою частотою супутньої екстрагенітальної патології, великою кількістю побічних дій гормонотерапії, частим рецидивуванням хвороби після лікування. У той самий час оперативні методи лікування часто бувають надрадикальними для молодих жінок, призводять до кастраційного синдрому пацієнток репродуктивного та пременопаузального віку, а також можуть бути малоефективні, незалежно від хірургічної тактики (Л.В. Адамян, 1999, 1998; Н.И. Кондриков, 1999; А.Н. Стрижаков, 1998; О.А. Пересада, 1998; Е.М. Вихляева, 1997; Т.С. Дивакова, 1993; I.A. Brosens, 1993, J.A. Rock, 1992, E.J. Thomas, 1998).

Біологічна своєрідність ендометрія полягає в тому, що ця гормоночутлива тканина дуже динамічна за своєю природою. Вона має спроможність не тільки до циклічного відновлення майже всього клітинного складу, але й до тонкого реагування на зміни гормональних впливів на рівні всього організму (Я.В. Бохман, 1989). З урахуванням цих особливостей, клінічний аспект проблеми перебуває в реальній можливості профілактики гормонозалежних процесів матки шляхом нормалізації порушених функцій у репродуктивній системі, апоптозу, компенсації імунних і метаболічних порушень.

Дані про частоту одночасного розвитку поєднаних доброякісних процесів матки в сучасній літературі дуже нечисленні та суперечливі (Н.И. Кондриков і співавт.,1994; А.И. Ищенко,1996; Л.В. Адамян,1999). Відсутні відомості про патогенетичні аспекти цієї проблеми. Відомі методи лікування не дають стабільного клінічного ефекту. Вищевикладене спонукає досліджувати глибинні механізми виникнення й поширення поєднання міоми й ендометріозу матки та шукати нові методи лікування цієї важкої патології.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота є фрагментом науково - дослідної програми кафедри акушерства та гінекології Луганського державного медичного університету "Вивчити стан специфічних функцій жіночого організму в екологічно-несприятливому районі Донбасу". (№ держ. реєстрації 01950015786). Автор є відповідальним виконавцем частини цих науково-дослідних робіт.

Мета роботи полягає у вивченні механізму патогенезу поєднаних доброякісних процесів матки. Розробити на цій основі інформативні методи діагностики і створити ефективні схеми лікування, оптимізувати лікувально-діагностичні й організаційно-методичні підходи, спрямовані на зниження гінекологічної захворюваності та підвищення результативності реабілітації хворих поєднаними доброякісними процесами матки.

Завдання дослідження:

1. На підставі клініко-статистичного аналізу виявити частоту й особливості плину поєднаних доброякісних процесів матки (ПДПМ).

2. Визначити частотні й інформаційні характеристики ряду соціально-гігієничних і