LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікувальної тактики при поєднаних доброякісних процесах матки

злоякісної трансформації матки, у 87,6% видаленню матки в жінок репродуктивного віку.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Лещинский П.Т., Симрок В.В., Дзюба Г.А. Иммунологическая реактивность у больных с сочетанной доброкачественной патологией матки // Проблеми медичної та екологічної генетики.- Луганськ, Київ.-1996.- С.97-98.

2. Симрок В.В. Клинические аспекты исследования системы интерлейкинов при неопластических заболеваниях (обзор литературы) // Проблеми медичної та екологічної генетики.- Луганськ, Київ.- 1996.-С.119-121.

3.Симрок В.В. Состояние молочных желез при доброкачественных процессах матки // Проблеми медичної та екологічної генетики. Випуск 3(9).- Луганськ, Київ.- 1996.- С.118-122.

4. Сімрок В.В. Клінічний ефект оргаметрилу при поєднаній доброякісній патології матки // Педіатрія, акушерство і гінекологія.- 1997.-№5.- С.60-62.

5. Сімрок В.В. Лейкотрієни в теоретичній і практичній медицині.// Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 2.- Київ-Луганськ.- 1998.- С.283-290.

6. Сімрок В.В. Сучасні уявлення про поєднану доброякісну патологію матки // Педіатрія, акушерство і гінекологія.- 1998.- №3.- С.98-102.

7. Сімрок В.В. Взаємовідносини між цитокінами та гіпофізарнояєчниковою системою у хворих з доброякісними процесами матки // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 4 (24).- Київ-Луганськ-Харків.- 1999.- С.302-311.

8. Сімрок В.В. Функціональна морфологія ендометрія при доброякісній патології матки // Український Медичний Альманах.- 1999.-№1.- С.131-133.

9. Сімрок В.В. Ензимотерапія при поєднаній доброякісній патології матки // Ліки.- 1999.- №1.- С.85-87.

10. Сімрок В.В. Стан системи екстреної адаптації (АКТГ, кортизол) при поєднаних доброякісних процесах матки.// Український Медичний Альманах.- 1999.- №2.- С.135-137.

11.Сімрок В.В. Месулід - новий напрямок у лікуванні доброякісних процесів матки // Фармакологічний вісник.- 1999.- №2.- С.59-61.

12.Симрок В.В. Эпидемиологическое исследование факторов риска возникновения доброкачественных процессов матки // Український Медичний Альманах.- 1999.- №3.- С.149-153.

13. Симрок В.В. Клинические аспекты гормонотерапии при сочетанных доброкачественных процессах матки // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. Збірник наукових праць. Випуск 3.- Київ-Луганськ.- 1999.- С.117-125.

14. Сімрок В.В. Роль циклічних нуклеотидів (цАМФ) при поєднаних доброякісних процесах матки // Вісник проблем біології і медицини.- Полтава.- 1999.- №13.- С.19-23.

15. Сімрок В.В. Клініко-патогенетичне значення ліпідних медіаторів запалення при поєднаних доброякісних процесах матки // Вісник проблем біології і медицини.- Полтава.- 1999.- №14.- С.22-25.

16. Симрок В.В. Клиническое и теоретическое обоснование применения лаферона при доброкачественных процессах матки // Український медичний альманах.- 1999.- №4.- С.131-133.

17. Сімрок В.В. Основні напрямки медикаментозної терапії доброякісних процесів матки // Педіатрія, акушерство і гінекологія.- 1999.-№5.- С.64-66.

18. Симрок В.В. Физиологические и биохимические факторы апоптоза при доброкачественных процессах матки // Вісник асоціації акушерів-гінекологів України.- 1999.- №5/6.- С.16-20.

19. Сімрок В.В. Мілдронат у комплексній терапії доброякісних процесів матки // Український Медичний Альманах.- 2000.- №1.- С.157-159.

20. Симрок В.В. Объективный контроль за величиной матки при диспансерном наблюдении больных с сочетанием миомы и эндометриоза матки // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. Збірник наукових праць. Випуск 4.-Київ-Луганськ.- 2000.- С.228-232.

21. Сімрок В.В., Хомінська З.Б. Патогенетична роль ендогенних імуномодуляторів при доброякісних процесах матки // Педіатрія, акушерство і гінекологія.- 2000.- №2.- С.97-99.

22. Симрок В.В. Программа профилактики доброкачественных процессов матки // Медико-социальные проблемы семьи.- 2000.- №1.-С.46-50.

23. Сімрок В.В. Тіотриазолін в комплексній терапії доброякісних процесів матки // Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина".- 1999.- №11.- С.289-292.

24. Сімрок В.В. Гормональні показники у хворих із доброякісною патологією матки // Ендокринологія.- 2000.- №1.- С.10-14.

25. Симрок В.В., Симрок Н.И. Дифференциальная диагностика миомы матки и внутреннего эндометриоза по данным эхографических гистограмм // Український Медичний Альманах.- 2000.- № 2.- С.148-149.

Рішення на видачу патентів України:

1. Винахід № 99063240; Заявл. 11.06.1999; МПК 6 А61К35/00. Спосіб лікування запалення, що виникає при поєднаних доброякісних процесах матки / Сімрок В.В.

2. Винахід № 99063239; Заявл. 11.06.1999; МПК 6 А61К37/00. Спосіб корекції імунологічних порушень, що виникають у хворих з поєднанням міоми й ендометріозу матки / Сімрок В.В.

3. Винахід № 99063241; Заявл. 11.06.1999; МПК 6 А61В17/00. Спосіб обєктивізації розміру матки при поєднанні внутрішнього ендометріозу з міомою матки / Сімрок В.В.АНОТАЦІЇ

Сімрок В.В. Клініко-патогенетичне обгрунтування лікувальної тактики при поєднаних доброякісних процесах матки.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство і гінекологія. - Одеський державний медичний університет, Одеса, 2000.

У дисертації викладені результати вивчення в 201 жінки з поєднанням міоми матки й внутрішнього ендометріозу гормонального статусу, рівня цитокінів, як показника адаптивної реактивності, рівня кортикотропіну й кортизолу - показників системи екстреної адаптації, клітинно-метаболічних показників - цАМФ, лейкотриєнів. У всіх пацієнток встановлені порушення гормонального і імунологічного статусу, гноблення системи екстреної адаптації, порушення клітинно-тканинного метаболізму. Визначена патогенетична роль цитокінів у розвитку імунологічної напруги при поєднанні міоми й ендометріозу матки, що виявляється підвищенням рівня ІЛ-1, ІЛ-2,ЧНП-a. Включення в комплексну терапію доброякісних процесів матки лаферона, вобензима, тіотриазоліну, месуліда та мілдронату сприяє підвищенню ефективності консервативного лікування жінок із доброякісними процесами матки, зниженню частоти оперативних втручань у жінок репродуктивного й пременопаузального віку.

Ключові слова: доброякісні процеси матки, міома матки, ендометріоз матки, цитокіни, лейкотрієни, імунокорекція.


Симрок В.В. Клинико-патогенетическое обоснование лечебной тактики при сочетанных доброкачественных процессах матки. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени