LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування бронхітів у дітей у поєднанні з остеопенією

структурно-функціональний стан кісткової системи, патогенетичні механізми формування порушень, методи їх лікування і профілактики.

Методи дослідження: використані клінічні та лабораторні методи дослідження у дітей з хронічним та рецидивним бронхітами, біохімічні методи дослідження стану обміну сполучної тканини, кальцій-фосфорного обміну, інтенсивності запального компоненту, імунологічні дослідження з метою вивчення стану клітинної та гуморальної ланок імунітету, інструментальні методи вивчення мінеральної щільності кісткової тканини та статистичні методи вивчення здобутих методів досліджень.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше визначено рівень кріоглобулінів крові та відстежена його інформативність як критерію запального процесу. На основі отриманих даних запропоновано модифікований алгоритм діагностики остеопатій. Досліджені та співставлені особливості імунологічної реактивності, інтенсивності метаболізму сполучної тканини, кальцій-фосфорного обміну та церулоплазміну при різних формах бронхіту. За допомогою денситометрії визначена насиченість кісткової тканини кальцієм в залежності від форми бронхіту, віку пацієнтів та тривалості хвороби. Патогенетично обґрунтовані та апробовані модифіковані схеми лікування із використанням вибірково за показами циклоферону та кальцеміну. Катамнестично відстежена ефективність запропонованої терапії бронхітів з позиції клінічних, лабораторних, інструментальних критеріїв стабілізації окремих ланок гомеостазу.

Практичне значення отриманих результатів. На підставі проведених досліджень обґрунтована доцільність розширення комплексу діагностичних заходів визначенням метаболізму кісткової тканини у дітей з хронічним бронхітом та виділена група ризику хворих на рецидивний бронхіт, що потребують аналогічного обсягу обстеження. Показано необхідність денситометричного дослідження при бронхітах в залежності від особливостей клінічного перебігу. Обґрунтовані методи корекції порушень мінералізації кісткової тканини в комплексній терапії бронхітів. Катамнестичне спостереження за пацієнтами, що отримували модифіковані схеми патогенетичного лікування, довело ефективність застосування кальцеміну, що сприяло покращенню механізмів остеогенезу та окремих ланок гомеостазу (сполучнотканинний обмін, кріоглобуліни, системний імунітет, церулоплазмін). Доведена ефективність призначення циклоферону у випадку імунної недостатності внаслідок частих загострень. Запропонований обсяг обстежень та доповнені схеми патогенетичної терапії будуть сприяти проведенню індивідуального лікування та реабілітації дітей з бронхітами, що підвищить ефективність диспансерного спостереження цих хворих.

Результати дисертації впроваджені в роботу лікувально-профілактичних установ Тернопільської обласної дитячої комунальної клінічної лікарні, Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні, Тернопільської районної лікарні, Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні, Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведені аналіз та узагальнення основних результатів наукових досліджень, які виконані вітчизняними та зарубіжними фахівцями з даної тематики. Обґрунтовані актуальність і алгоритм дослідження, підбір хворих, проведення розширеного комплексу досліджень, впровадження диференційованих методів лікування, аналіз та статистична обробка результатів клінічних та лабораторних досліджень, дана їх інтерпретація, розроблені та впроваджені удосконалені лікувальні заходи. Висновки та практичні рекомендації сформульовані за безпосередньої участі наукового керівника. Дисертантом підготовлені до друку статті та тези, виступи на наукових форумах. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, дисертанту належить основна частина. У тій частині актів впровадження, що стосується новизни, викладено матеріали дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи оприлюднені на підсумкових науково-практичних конференціях Тернопільського державного медичного університету "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (2002, 2005), V та VІІ Міжнародних медичних конгресах студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2001, 2003), республіканській науково-практичній конференції "Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії" (Тернопіль, 2001), науково-практичній конференції "Актуальні проблеми клінічної пульмонології" (Київ, 2003), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Довкілля і здоров'я" (Тернопіль, 2003), конгресі педіатрів України "Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі" (Київ, 2003), науково-практичній конференції "Вторинний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування" (Тернопіль, 2003), всеукраїнському симпозіумі педіатрів "Вплив екопатологічних чинників на стан здоров'я дітей" (Тернопіль, 2004).

Публікації за темою дисертації. За матеріалами дисертації опубліковані 21 робота, з них 4 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України (3 медичного та 1 біологічного профілю), 17 – у матеріалах конгресів, конференцій, з'їздів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу , 6 розділів, висновків, рекомендацій щодо наукового і практичного використання здобутих результатів, списку використаних джерел (містить 280 найменувань), додатків. Повний обсяг дисертації складає 187 сторінок тексту, робота проілюстрована 37 таблицями і 29 рисунками. Бібліографічний опис літературних джерел, ілюстрації та додатки викладено на 37 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. В умовах пульмонологічного відділення Тернопільської обласної комунальної дитячої клінічної лікарні та лікувально-консультативного центру Тернопільського державного медичного університету обстежено 103 дітей з різними формами бронхіту віком від 3 до 16 років. Постановка клінічного діагнозу проводилась у відповідності до класифікації клінічних форм бронхітів у дітей, розроблених колективом авторів (Антипкін Ю.Г., Арабська Л.П., Смирнова О.А. та ін., 2003) та наказу МОЗ України № 13 від 18.01.2005 р. "Про впровадження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія". Контрольними значеннями досліджуваних величин слугували дані, отримані у 40 дітей віком від 3 до 16 років, які не мали хронічної соматичної патології, вогнищ хронічної інфекції, травм та переломів в анамнезі.

Проводився детальний збір скарг, уточнювались дані анамнезу хвороби та життя, детально проаналізовані дані харчового анамнезу дитини. Клінічне обстеження пацієнтів передбачало оцінку фізичного та нервово-психічного розвитку, їх гармонійність у відповідності з віком; об'єктивний статус з боку внутрішніх органів; при цьому особлива увага надавалась оцінці кісткової системи. Усім хворим фізикальне обстеження доповнювалось загальноклінічними лабораторними та інструментальними методами досліджень, комплекс обстежень передбачав також проведення спірографії. При наявності супутньої патології хворих оглядали спеціалісти вузького профілю та проводились спеціальні методи обстеження за показами.

Для досягнення поставленої мети дослідження виконувались спеціальні методи обстеження. Проводився біохімічний аналіз крові (визначення загального білку,