LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування бронхітів у дітей у поєднанні з остеопенією

відрізнялись. У всіх групах обстежених рівень Ig G не відрізнявся від значень контролю; встановлено зниженні вмісту Ig A (p < 0,001), Ig M (p < 0,01) у сироватці крові дітей з ХБ. Така дисімуноглобулінемія, яка в значній мірі залежна від дефіциту Ig A, і обумовлює специфічність перебігу ХБ.

Проводилось визначення вмісту кріоглобулінів в крові у дітей з РБ та ХБ з метою визначення ступеня активності запального компоненту при бронхітах у дітей. У обстежених дітей з РБ рівень КГ1 був нижчим (p < 0,05) від аналогічного у пацієнтів з ХБ та дітей з контрольної групи. Серед обстежених дітей рівні КГ2 знаходились у одому діапазоні величин та істотно різнились із групою контролю (p < 0,001). Відповідно, підвищується і різниця між рівнями КГ, яка була суттєво вищою при ХБ і складала (184,03 18,80) ум. од. (при РБ – (66,42 6,58) ум. од., p < 0,001). Абсолютний рівень КГ при обох клінічних варіантах бронхітів перевищував аналогічні показники групи контролю (4,20 0,69) ум. од., p < 0,001. Висока кріоглобулінемія під час загострення вказує на низьку імунологічну спроможність організму, утримання її під час ремісії запального процесу в бронхах – один із факторів ризику виникнення тривалих частих загострень. Аналогічних досліджень в доступній медичній літературі не знайдено.

З метою проведення оцінки запального компоненту при загостренні бронхіту використовувався один із альтернативних методів його визначення - по вмісту церулоплазміну крові. В процесі дослідження було виявлено збільшення вмісту ЦП у крові дітей з РБ більш ніж у 2 рази у порівнянні із дітьми контрольної групи (p < 0,001). Загострення ХБ також супроводжувалось достовірним підвищенням ЦП в сироватці крові (p < 0,001) у порівнянні із контролем. Звертає на себе увагу значне переважання (p < 0,001) вмісту ЦП при загостренні РБ у порівнянні з аналогічним при ХБ, що можна пояснити вищою активністю запальних реакцій при рецидивному перебігу бронхіту. На відміну від РБ, чисельні загострення ХБ поступово виснажують фізіологічні механізми запалення.

Про інтенсивність обміну речовин у сполучній тканині судили по рівнях оксипроліну (ОП) та румалонових антитіл (РмАт) в крові у дітей при загостренні РБ та ХБ. Встановлено, що максимально високий рівень ОП в крові характерний для загострення ХБ (p < 0,001). Активований обмін сполучної тканини у дітей на тлі бронхітів доводиться виявленими підвищеними рівнями специфічних РмАт у крові. Зокрема, при обох формах виявлено високі значення РмАт, але перевага спостерігається при ХБ, тоді як їх значення перевищують контрольні вдвічі.

Процеси остеогенезу прямо залежать від активності анаболічних процесів, на що вказує, зокрема, рівень загального білка в крові. У ході дослідження був

виявлений фізіологічний рівень загального білка у групах обстежених незалежно від форми бронхіту. Звернуло на себе увагу зниження кальцію та магнію (p < 0,05) в сироватці крові дітей з ХБ. У обстежених не було виявлено достовірних змін


Таблиця 1 – Показники окремих ланок гомеостазу у дітей із загостренням

рецидивного і хронічного бронхітів


Показник

Контроль

РБ

ХБ

Показник достовірності

CD3


%

72,0 7,0

45,26 0,57


45,71 0,66


p1 < 0,001

p2 < 0,001

p3 > 0,05


абс. (109/л)

2,04 0,18

1,37 0,08


1,32 0,07

p1 < 0,001

p2 < 0,001

p3 > 0,05

Ig A, г/л

1,75 0,05

1,76 0,08

1,21 0,06

p1 > 0,05

p2 < 0,001

p3 < 0,001

Ig M, г/л

2,79 0,12

2,70 0,10

2,28 0,11

p1 > 0,05

p2 < 0,01

p3 < 0,01

Кальцій, ммоль/л

2,31 0,03

2,28 0,04

2,17 0,05

p1 > 0,05

p2 < 0,001

p3 > 0,05

Лужна фосфатаза, нмоль/(сл)

6000,00 322,16

4418,00 263,81

4541,65 217,78

p1 < 0,001

p2 < 0,001

p3 > 0,05

Оксипролін, мкмоль/л

29,70 2,12


43,86 2,9157,13 2,82


p1 < 0,001

p2 < 0,001

p3 < 0,01

Румалонові антитіла, ум. од.

16,53 1,32


24,42 0,8731,53 1,98


p1 < 0,001

p2 < 0,001

p3 < 0,01

Церулоплазмін, мг/л

198,00 3,31

488,42 17,04


385,00 10,56


p1 < 0,001

p2 < 0,001

p3 < 0,001

Абсолютні кріоглобуліни, ум. од.

4,20 0,69

66,42 6,58


184,03 18,80


p1 < 0,001

p2 < 0,001

p3 < 0,001

Примітки:

  • p1 - вірогідність різниці РБ у порівнянні із контролем;

  • p2 - вірогідність різниці ХБ у порівнянні з контролем;

  • p3 - вірогідність різниці між РБ та ХБ.

  • рівня фосфору у дітей, незалежно від форми бронхіту. Проте, не спостерігалось фізіологічного співвідношення 2:1 між вмістом кальцію до неорганічного фосфору. Як при РБ, так і при ХБ відмічається зниження вмісту ЛФ у порівнянні з нормою (при РБ - (4418,00 263,81) нмоль/(сл), при ХБ - (4541,65 217,78) нмоль/(сл), p < 0,001).

    Необхідність дослідити мінеральну щільність кісткової тканини та вплив на неї хронічної та рецидивної патології бронхів випливає з встановленого взаємозв'язку між запальним процесом у бронхах та порушенням обміну сполучної тканини вцілому. Проводилось денситометричне обстеження поперекового відділу хребта на рівні L1 – L4 у 20 дітей з РБ та у 35 дітей з ХБ.

    За даними денситометричного обстеження у половини дітей з РБ порушень мінеральної щільності кісткової тканини виявлено не було. У цій групі переважали діти до 10 років (70,00 %), тоді як серед дітей із виявленими порушеннями мінералізації (50,00 % обстежених) переважали діти старше 10 років (60,00 %). За даними денситометрії, величина ВМС у дітей із нормальною мінеральною щільністю кісткової тканини була в межах (4,33 0,30) г у дітей до 10 років та (7,69 0,98) г у дітей старше 10 років. Площа хребців у вказаного контингенту обстежених становила (6,83 0,32) см2 у дітей до 10 років та (9,77 0,71) см2 у дітей старше 10 років. Остеопенія І ступеня зустрічалась у 25,00 % дітей з РБ. Усі пацієнти цієї групи – діти старше 10 років, переважали хлопчики (60,00 %). Величина ВМС у дітей з остеопенією І ступеня була нижчою (p < 0,05), ніж у дітей без остеопенії. Поряд із цим площа хребців у даного контингенту дітей істотно не різнилась від аналогічних показників у дітей без остеопенії. У 20,00 % дітей із загостренням РБ була виявлена остеопенія ІІ ступеня. Ця підгрупа включає лише хлопчиків віком від 8 до 10 років. Особливістю даного контингенту обстежених