LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування бронхітів у дітей у поєднанні з остеопенією

клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, сформулювала висновки.

 • Банадига Н.В., Рогальський І.О., Кміта І.В. Закономірності формування ендогенної інтоксикації при хронічних і рецидивуючих захворюваннях органів дихання у дітей // Матеріали республіканської науково–практичної конференції "Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії". – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001. – С. 47-48. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, сформулювала висновки.

 • Банадига Н.В., Кміта І.В. Характеристика імунопатій у дітей з хронічними бронхолегеневими захворюваннями // Перинатологія та педіатрія. – 2001. - №3. – С. 99. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів.

 • Банадига Н.В., Кміта І.В. Особливості імунологічних показників при різних формах бронхітів у дітей // Перинатологія та педіатрія. – 2002. - №3. – С.112-113. Автором проведене клінічне обстеження хворих, аналіз та інтерпретація отриманих даних.

 • Банадига Н.В., Кміта І.В. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини на фоні різних форм бронхітів у дітей // Матеріали ХLV підсумкової (міжрегіональної) науково–практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, "Укрмедкнига", 2002. – С.102. Автором проведене клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистична обробка матеріалу.

 • Кміта І.В. Методи оцінки запального процесу при бронхітах у дітей // Матеріали VІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2002. – С. 157.

 • Кміта І.В. Сутність білкових маркерів запального процесу при рецидивному і хронічному бронхітах у дітей // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми клінічної пульмонології". – Київ, 2003. – С. 15.

 • Комплексна реабілітація хворих із бронхолегеневою патологією / Банадига Н.В., Рогальський І.О., Луцук А.О., Кміта І.В., Драчинська Г.В., Рибіна Т.В. // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. - №1. – С.78-79. Автором проведений аналіз літератури, аналіз та статистична обробка отриманих даних.

 • Банадига Н.В., Кміта І.В. Структура захворюваності органів дихання у дітей Тернопільської області // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 5-6. Автор проаналізувала дані літератури, провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків.

 • Банадига Н.В., Кміта І.В. Нові технології диференціальної діагностики бронхітів у дітей // Матеріали конгресу педіатрів України "Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі". – Київ, 2003. – С.72-73. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів.

 • Кміта І.В. Стан мінералізації поперекового відділу хребта при бронхітах у дітей // Матеріали VII Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2003. – С. 268.

 • Банадига Н.В., Кміта І.В. Перебіг бронхітів у дітей в сучасних екологічних умовах // Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів "Вплив екопатологічних чинників на стан здоров'я дітей". – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2004. – С. 7-8. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, сформулювала висновки.

 • Банадига Н.В., Кміта І.В. Диференціація методів лікування та профілактики остеопенічного синдрому у дітей // Сучасна педіатрія. – 2004. - №4(5). – С.121-123. Автором проведений підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистична обробка матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків.

 • Кміта І.В. Корекція імунологічних порушень у дітей з рецидивним і хронічним бронхітом з використанням препарату "Циклоферон" // Матеріали ХLVІІІ підсумкової науково–практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, "Укрмедкнига", 2005. – С.135 - 136.  АНОТАЦІЯ

  Кміта І.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування бронхітів у дітей у поєднанні з остеопенією. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, 2005.

  Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності діагностики та лікування ускладнень бронхітів у дітей. Досліджувались насиченість кісток мінеральними речовинами, метаболізм сполучної тканини, кальцій-фосфорний обмін, стан системного імунітету та інтенсивність запального компоненту в залежності від клінічного варіанту бронхіту. Не зважаючи на рівномірну поширеність остеопатій серед дітей з бронхітами (при рецидивному – 50,0 %, при хронічному – 40,0 %), тривалий, тяжчий клінічно перебіг хронічного запального процесу в бронхах сприяє більшому зниженню мінералізації кісткової тканини. Свідченням цього є діагностовані при хронічному бронхіті остеопенія І-ІІІ ступеня (20,0 %) та остеопороз (11,43 %), тоді як при рецидивному мала місце лише остеопенія І-ІІ ступеня. Виділені лабораторні та інструментальні критерії виявлення остеопенії у дітей з рецидивним та хронічним бронхітами залежно від тривалості захворювання та частоти загострень. Серед них провідна роль належить визначенню кальцію, оксипроліну, румалонових антитілам, кріоглобулінам та оцінці денситограми за показниками стандартного відхилення.

  Патогенетично обґрунтована доцільність та запропоновано схеми корекції остеопенії у дітей з бронхітами препаратом "Кальцемін". В динаміці відстежено покращення стану мінералізації кісткової тканини, стабілізацію обміну сполучнотканинних елементів, зменшення інтенсивності запального компонента після застосування модифікованих схем лікування. Діагностований вторинний імунодефіцит клітинної ланки імунітету ІІ ступеня та дисімуноглобулінемія корегувались препаратом "Циклоферон", ефективність якого при рецидивному і хронічному бронхітах доведена позитивною клініко-лабораторною динамікою.

  Ключові слова: діти, рецидивний та хронічний бронхіти, остеопенія, кріоглобуліни, лікування.


  АННОТАЦИЯ

  Кмита И.В. Клинико-патогенетическое обоснование лечения бронхитов у детей в сочетании с остеопенией. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – педиатрия. Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины.

  Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности диагностики и лечения бронхитов у детей. В работе, путем использования комплекса клинических, биохимических, иммунологических и денситометрического методов обследовано 102 ребенка в возрасте от 3 до 15 лет с обострением рецидивирующего и хронического бронхитов.

  Установлено преобладание мальчиков при обеих клинических вариантах бронхита, причем группу детей с рецидивирующим бронхитом в основном формируют пациенты 6-10 лет (49,02 %), с хроническим – старше 10 лет (53,85


 •