LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування неспецифічних вульвовагінітів у дівчаток препубертатного віку


ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

Інститут педіатрії, акушерства І гінекології

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК України"

БІЛОЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНАУДК 618.16-002-055.22-092-08:615.2
Клініко-патогенетичне обґрунтування

лікування неспецифічних вульвовагінітів

у дівчаток препубертатного віку

14.01.01 – акушерство та гінекологія
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наукКиїв-2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Державній установі "Інститут педіатрії,

акушерства і гінекології АМН України"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Вовк Іраїда Борисівна,

Державна установа " Інститут педіатрії, акушерства

і гінекології АМН України" (м. Київ),

завідувач відділення планування сім'ї та статевого

розвитку дітей і підлітків


Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

ГнаткоОленаПетрівна,

Національний медичний університет

ім. О. О. Богомольця МОЗ України (м. Київ),

завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2;


доктор медичних наук, професор

Юзько Олександр Михайлович,

Національна медична академія післядипломної освіти

ім. П. Л. Шупика МОЗ України (м. Київ),

завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1.


Захист дисертації відбудеться " 26 " лютого 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями „Педіатрія", „Акушерство та гінекологія" при Державній установі "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України" ( 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України" (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8).


Автореферат розісланий " 17 " січня 2008 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л. В. Квашніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Питання збереження репродуктивного здоров'я є однією з пріоритетних проблем і основних стратегій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). В Україні в останні роки спостерігається зростання поширеності захворювань у дітей 0−14 р. на 27,6% і захворюваності на 16,2 % (МОЗ України).

Гінекологічні захворювання і порушення статевого розвитку у дівчаток виявляються при профілактичних оглядах у 15−18 % (Е. А. Богданова, 2003). Серед запальних захворювань урогенітального тракту в ранньому дитячому віці близько 65−79 % належить вульвовагінітам (І.Б.Вовк, О. А. Андрієць, 2005). За останні роки частота вульвовагінітів невплинно зростає і становить від 42 % до 80 % у структурі гінекологічних захворювань (Г.Н.Абабкова, О.Н.Зайченко, Т. В. Юдина, 2002).

Однією з основних причин виникнення вульвовагініту та його тривалого рецидивування автори вважають несприятливий преморбідний фон, а саме: наявність у 81,7 % хворих екстрагенітальних захворювань, найчастіше таких як хронічний тонзиліт, хронічні захворювання гастрогепатобіліарної системи, сечовивідних шляхів, ревматизму (О. В. Ромащенко, 2000).

Вагомим сприяючим фактором розвитку вульвовагінітів у препубертатному віці є високий інфекційний індекс – 4,2, тоді як у популяції він складає 3,0 (Ю. С. Паращук, І. С. Тучкіна, 2001). Більшість дослідників стверджують, що в 38−54 % випадків неспецифічних вульвовагінітів етіологічним фактором стає асоціація мікроорганізмів, при якій зростає патогенність кожного зі збудників (О. В. Зубакова, В. Ф. Коколіна, 2000). Вульвовагініти виникають на тлі порушення або виснаження імунної системи організму та, за думкою багатьох авторів, навіть вважаються своєрідним маркером дефекту захисних механізмів макроорганізму (Л. О. Матицина, М. Ю. Сергієнко, 2001). Вираженість запальних захворювань зовнішніх геніталій у дівчат перебуває в прямій залежності від тривалості запального процесу, особливо на тлі соматичної патології, загальної реактивності організму, своєчасності та правильності проведених терапевтичних заходів (О. А. Андрієць, 2005).

Незважаючи на наявність значної кількості досліджень про патогенез, профілактику та лікування неспецифічних вульвовагінітів у дівчаток, до сьогоднішнього дня залишаються остаточно нез'ясованими питання етіологічних чинників запальних захворювань геніталій, варіантів асоціацій умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів, взаємозв'язку клініко-імунологічних та клініко-бактеріологічних паралелей у дівчаток у препубертаті. Досі залишаються невизначеними особливості становлення місцевого локального та загального імунітету в залежності від віку дитини та їхня роль у виникненні запальних захворювань зовнішніх статевих органів. Недостатня ефективність лікування та виникнення частого рецидивування породжує необхідність розробки нових підходів до лікування вульвовагінітів з урахуванням мікробіологічних, імунологічних порушень у дітей препубертатного віку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження є фрагментом наукової роботи відділення планування сім'ї та статевого дозрівання дітей та підлітків (№ державної реєстрації 01.02.U003480).

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування дівчаток з вульвовагінітами у препубертатному віці на основі вивчення особливостей клінічного перебігу, мікробіологічних досліджень та стану імунологічної реактивності організму шляхом розробки і впровадження лікувально-профілактичних заходів з використанням пробіотиків.

Завдання дослідження:

1. Встановити частоту та особливості клінічних проявів неспецифічних вульвовагінітів у дівчаток препубертатного віку, мешканок Житомирської області.

2. Встановити фактори ризику, що зумовили розвиток запальних захворювань геніталій у дівчаток у препубертатному віці.

3. Вивчити мікробіоценоз піхви у дівчаток з неспецифічними вульвовагінітами.

4. Дослідити зміни імунологічних показників у дівчаток з неспецифічними вульвовагінітами.

5. Удосконалити методи лікування і профілактики неспецифічних вульвовагінітів з урахуванням клінічного перебігу, показників імунологічного та мікробіологічного стану геніталій у дівчаток у