LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою з урахуванням індивідуальних протекторних факторів організму

48


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МОСІЙЧУК Лідія Миколаївна
УДК: 616.33.+616.342]-002.44-008.87-085.37
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, ПОЄДНАНОЇ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОТЕКТОРНИХ ФАКТОРІВ ОРГАНІЗМУ14.01.36 – гастроентерологія


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Івано-Франківськ – 2006


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті гастроентерології АМН України,

м. Дніпропетровськ.


Науковий консультант: доктор медичних наук, член-кореспондент

АМН України, професор ФІЛІППОВ Юрій

Олександрович, Інститут гастроентерології

АМН України, м. Дніпропетровськ, директор.Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ВОЛОШИН Олександр Іванович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор КАТЕРЕНЧУК Іван Петрович, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, кафедра госпітальної терапії, завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор ВДОВИЧЕНКО Валерій Іванович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, кафедра терапії №1, завідувач кафедри

Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ

України, кафедра госпітальної терапії №1 та

профпатології


Захист дисертації відбудеться „10"листопада 2006 р. о 11.00годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Івано-Франківського державного медичного університету МОЗ України за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.


Автореферат розісланий „ 9 " жовтня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор О.І. ДєльцоваЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У структурі загальної захворюваності населення хвороби органів травлення на сьогодні складають до 9,3%, при цьому в останні роки простежується стійка тенденція до їх росту (Ю.О.Філіппов з співавт., 2004; М.В.Голубчиков, 2000). Одне з перших місць у структурі цих захворювань стійко посідає пептична виразка (ПВ) дванадцятипалої кишки (ДПК). В економічно розвинутих країнах ПВ виявляється в 4-10% дорослого населення (S.Rosenstock, 2003). В Україні цей показник складає близько 6%, а захворюваність на ПВ зростає з кожним роком (І.І.Дегтярьова, 2004; Є.М.Нейко, 2006). Характерними особливостями ПВ ДПК є часте поєднання її з іншими хворобами органів травлення, зокрема, гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ), значення якої визначається не тільки зростаючою розповсюдженістю, але й тяжкістю перебігу, збільшенням числа ускладнених форм, позастравохідними проявами захворювання (Н.М.Юрієва із співавт., 2004; Г.Д.Фадєєнко, 2004). Дослідження останніх років переконливо свідчать не тільки про поєднаність цих захворювань, але й про їх коморбідність із подальшим формуванням синдрому взаємного обтяження, що ускладнює перебіг захворювань та знижує ефективність терапії (О.І.Волошин, 2003; І.М.Скрипник, 2003; В.І.Вдовиченко, 2005). Це визначило відношення до ПВ ДПК та ГЕРХ і в нашій країні і за кордоном, як до важливої медико-біологічної та соціальної проблеми сучасної охорони здоров'я (Н.В.Харченко, 2000; О.Я.Бабак, 2004; А.С.Свінціцький, 2006).

Серед численних механізмів, які лежать в основі виникнення та прогресування кислотозалежних захворювань (КЗЗ), головним є дисбаланс між елементами захисту слизової оболонки (СО) езофагогастродуоденальної зони (ЕГДЗ) і факторами кислотно-пептичної агресії шлункового вмісту, ступінь вираженості якої визначає не тільки виникнення та тяжкість захворювань, але й розвиток ускладнень (І.П.Катеренчук, 2000; І.М.Скрипник, 2005; В.В.Дзвонковська, 2006).

Однак повної ясності в даному питанні дотепер немає, особливо при поєднанні кислотозалежних захворювань.

Вищенаведене стало переконливим підґрунтям для вивчення стану індивідуальних реакцій захисту та їх ролі у патогенезі ПВ ДПК та ГЕРХ, що дозволить визначити типи протекторних реакцій травної системи та розробити рекомендації щодо діагностики і лікування не тільки структурно-функціональних порушень ЕГДЗ, але й організму в цілому.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом НДР Інституту гастроентерології і є фрагментом науково-дослідних робіт „Розробити наукові основи удосконалення спеціалізованої допомоги населенню з сумісною патологією травної системи з урахуванням провідних факторів ризику та адаптаційних можливостей організму" (№ держреєстрації 0196U022971), „Вивчити особливості взаємозв'язків між макроорганізмом та інфекційним фактором при виразковій хворобі та розробити оптимальні методи її лікування" (№ держреєстрації 0101U000642) та „Вивчити механізми функціональних та структурних змін верхнього відділу травного каналу при пептичній виразці дванадцятипалої кишки, поєднаній з рефлюксною хворобою та визначити шляхи їх корекції (клініко-експериментальне дослідження)" (№ держреєстрації 0104U002440).

При виконанні першої НДР здобувачем розроблено анкету для вивчення факторів ризику розвитку захворювань, проведено клінічне обстеження пацієнтів. У рамках другої НДР дисертантом виконані клінічні спостереження, авторадіографічні дослідження, розроблені методи лікування хворих. У третій НДР дисертант була відповідальним виконавцем, обгрунтувала ідею, мету та технологію проведення досліджень, самостійно виконала функціональні дослідження, аналіз та узагальнення отриманих результатів.

Мета дослідження. Підвищити ефективність патогенетичного лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та при їх поєднанні з урахуванням закономірностей формування захисних реакцій травної системи як критерію індивідуальної її відповіді на пошкоджуючу дію агресивних факторів.

Завдання дослідження.

  • Вивчити стан агресивних факторів при ПВ ДПК, ГЕРХ та при їх поєднанні.

  • Вивчити


  •