LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою з урахуванням індивідуальних протекторних факторів організму

дозах тривалістю 6-12 місяців (у перші 3 місяці регулярно по 20 мг на добу, потім – у режимах "за вимогою" та "у вихідні дні"). Для підвищення цитопротекторної функції СО ЕГДЗ необхідно включати сукральфат, препарати вісмуту або мізопростол. Для відновлення імунорегулюючої функції рекомендовано проведення аутоцитокінотерапії. Як і при гіпореактивному типі, хворим треба призначати флуоксетин та глутаргін.

 • Диспансерному нагляду повинні підлягати хворі на ПВ ДПК, ГЕРХ та при їх поєднанні з встановленими гіпореактивним та декомпенсаторним типами протекторних реакцій як найбільш несприятливі у прогностичному плані.  СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Клиническая гастроэнтерология (протоколы диагностики и лечения) / Под ред. Ю.А. Филиппова. – Днепропетровск: Журфонд, 2003. – 299 с. Автором самостійно розроблені протоколи лікування захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки.

 • Лечение язвенной болезни в амбулаторных условиях: Практическое пособие / Разраб. Институт гастроэнтерологии АМНУ; Подгот.: Мосийчук Л.Н., Гравировская Н.Г., Бондаренко Т.В., Сиротенко А.С. – Днепропетровск, 2005. – 30 с. Здобувачу належить ідея, розроблені алгоритми лікування захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки в амбулаторних умовах.

 • Гайдар Ю.А., Степанова Е.В., Мосийчук Л.Н., Демешкина Л.В., Шейхетова Г.А., Беспалова Е.В., Кудрявцева В.Е. Особенности взаимосвязи Helicobacter pylori и G-клеток желудка при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с учетом штамма Helicobacter pylori // Лікарська справа (Врачебное дело). – 2001. – № 4. – С.176-177. Автором проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів.

 • Мосийчук Л.Н., Дмитриев А.И., Бондаренко Т.В. Эффективность прокинетика перилиум при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и сопутствующих заболеваниях // Сучасна гастроентерологія. – 2002. – № 4 (10). – С.79-81. Здобувачем самостійно проведені клінічні дослідження, аналіз отриманих результатів.

 • Майкова Т.В., Мосийчук Л.Н., Бондаренко Т.В., Васильева И.А. Комплексное лечение больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетанной с патологией гепатопанкреатобилиарной системы // Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. – Т. 3, № 3. – С. 101–105. Автором самостійно проведені клінічні дослідження, аналіз та узагальнення отриманих результатів.

 • Мосийчук Л.Н. Влияние гастроэзофагеального рефлюкса на регенераторную способность эпителия слизистой оболочки пищевода при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки // Сучасна гастроентерологія. – 2005. – № 6 (26). – С. 15–21.

 • Мосійчук Л.М. Варіанти співвідношень агресивних та захисних факторів у хворих на кислотозалежні захворювання // Проблеми екології та медицини.– 2005. – № 4. – С. 28–41.

 • Гайдар Ю.А., Степанова Е.В., Мосийчук Л.Н. Гастринпродуцирующая и иммунная системы желудка при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, сочетанной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью // Запорожский медичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 87–88. Здобувачу належить ідея дослідження, обгрунтування мети, аналіз і узагальнення отриманих результатів

 • Мосійчук Л.М. Закономірності перебігу репаративних процесів в езофагогастродуоденальній зоні при пептичній виразці та гастроезофагеальній рефлюксній хворобі // Світ медицини та біології. – 2006. – № 1. – С. 101–108.

 • Мосійчук Л.М. Стан внутрішньостравохідного рН (за даними рН-моніторингу) у хворих на ПВ ДПК та ГЕРХ // Вісник Вінницького медичного університету. – 2006. – № 10(1) – С. 132–134.

 • Мосійчук Л.М., Зак М.Ю., Сердюченко О.М., Бондаренко Т.В., Демешкіна Л.В., Петішко О.П. Вплив продепу (флуоксетину) на афективні розлади у пацієнтів з патологією верхнього відділу травного каналу // Медичні перспективи. – 2006. – Т. ХІ, № 1. – С. 56–60. Здобувачем самостійно обгрунтовані доцільність та мета дослідження, проведений збір первинного матеріалу, аналіз результатів лікування

 • Илларионов Ю.А., Мосийчук Л.Н. Демешкина Л.В. Изучение личностных особенностей больных гастродуоденальной патологией и результаты проведения им психокоррегирующей терапии // Гастроэнтерология. – Киев, 1997. – Вып. 26. – С. 51–53. Здобувачем проведено збір первинного матеріалу та порівняльний аналіз.

 • Гайдар Ю.А., Гриценко И.И., Степанова Е.В., Мосийчук Л.Н., Кононов И.Н., Беспалова Е.В., Гончар Г.В., Лизогубов В.В., Шейхетова Г.А., Белова Л.И., Щербинина М.Б. Иммуногистохимическая диагностика в гастроэнтерологии // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 1999. – Вип. 28. – С. 82–85. Автором запропонована ідея дослідження, обгрунтована мета, проведено узагальнення результатів.

 • Гриценко І.І., Гайдар Ю.А., Демешкіна Л.В., Мосійчук Л.М., Кудрявцева В.Є., Діденко Т.В., Ярош В.М., Похілько Н.Д., Зигало Е.В. Вивчення впливу Helicobacter pylori на стан слизової оболонки шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 1999. – Вип. 29. – С. 49-53. Здобувачем проведено збір клінічного матеріалу, його аналіз та статистична обробка.

 • Гайдар Ю.А., Гриценко И.И., Мосийчук Л.Н., Степанова Е.В., Кудрявцева В.Е., Шейхетова Г.А., Демешкина Л.В. Патогенные воздействия и симбиотические взаимоотношения Helicobacter pylori с макроорганизмом при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2000. – Вип. 31. – С. 41–44. Автором самостійно проведені клінічні дослідження, аналіз та узагальнення отриманих результатів.

 • Кудрявцева В.Є., Мосійчук Л.М., Вчорашня Н.М., Демешкіна Л.В. Кореляційні взаємозв'язки імунологічних показників у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, асоційовану з Helicobacter pylori // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 32. – С. 48–52. Автору належить ідея дослідження, обгрунтування мети, узагальнення отриманих результатів.

 • Мосійчук Л.М., Демешкіна Л.В., Кудрявцева В.Є. Ефективність застосування аутологічних цитокінів і антихелікобактерних засобів у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 32. – С. 173-179. Здобувачем проведено збір клінічного матеріалу, його аналіз та статистична обробка.

 • Мосийчук Л.Н., Демешкина Л.В., Дмитриев А.И. Результаты применения ланзы в лечении эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 33. – С. 88–92. Автором самостійно проведено збір первинного матеріалу, функціональні дослідження, аналіз та узагальнення отриманих результатів.

 • Мосійчук Л.М. Дисбактеріоз при гастродуоденальній патології і його корекція біфілактом екстра // Зб. Наукових праць КМАПО ім. П.Л.Шупика. – Київ, 2003. – Вип. 12, кн. 1. – С. 361–369.

 • Мосійчук Л.М., Демешкіна Л.В., Бондаренко Т.В., Степанова О.В., Крилова О.О., Кудрявцева В.Є., Ярош В.М., Белова Л.І. Віддалені результати лікування хворих на виразкову хворобу,


 •