LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою з урахуванням індивідуальних протекторних факторів організму

проведення дослідження.

 • Кудрявцева В.Є., Татарчук О.М., Єгорова С.Ю., Мосійчук Л.М., Бондаренко Т.В. Стан основних показників імунітету хворих на виразкову хворобу, асоційовану з Helicobacter pylori // Терапевтичні читання: Алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб (Тези доповідей). – Харків, 2005. – С.129. Автором проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів.

 • Спосіб оптимізації лікування ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки гастродуоденальної зони, асоційованих з пілоричним хелікобактером: Інформаційний лист // Розроб.: Український НДІ гастроентерології; Підгот.: Гриценко І.І., Щербиніна М.Б., Будзак І.Я., Сулима В.В., Мосійчук Л.М. – Київ, 1998. – Вип. 130-98. – 2 с. Автором запропоновано спосіб лікування.

 • Виявлення цитотоксичних штамів Helicobacter pylori методом полімеразно-ланцюгової реакції у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки: Інформаційний лист // Розроб.: Інститут гастроентерології; Підгот.: Гриценко І.І., Кудрявцева В.Є., Шамшонкова Т.П., Бондаренко І.М., Мосійчук Л.М., Демешкіна Л.В. – Київ, 1999. – Вип. 4, №144-99. – 2 с. Здобувачем сформульовані мета та задачі дослідження, проведено узагальнення результатів.

 • Ідентифікація токсигенних штамів Helicobacter pylori методом полімеразно-ланцюгової реакції: Інформаційний лист / Розроб.: Інститут гастроентерології АМНУ; Підгот.: Мосійчук Л.М., Кудрявцева В.Є., Демешкіна Л.В., Бондаренко Т.В., Зак М.Ю. – Київ, 2002. – № 281-2002. – 3 с. Автором самостійно проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів.

 • Перелік захворювань органів травлення, які підлягають лікуванню у спеціалізованому гастроентерологічному відділенні стаціонару: Інформаційний лист / Розроб.: Інститут гастроентерології АМНУ; Підгот.: Мосійчук Л.М. Ягмур С.С., Мосалова Н.М., Скирда І.Ю., Петречук Л.М. – Київ, 2004. – № 6–2004. – 2 с. Автору належить ідея, обгрунтування мети, аналіз і узагальнення отриманих результатів

 • Спосіб лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori: Інформаційний лист / Розроб.: Інститут гастроентерології АМНУ; Підгот.: Мосійчук Л.М., Демешкіна Л.В., Бондаренко Т.В., Крилова О.О., Зак М.Ю. – Київ, 2004. – № 58–2004. – 2 с. Автором запропоновано спосіб лікування.

 • Клініко-лабораторна оцінка функціонального стану секреторних залоз шлунка: Методичні рекомендації МОЗУ / Розроб.: Інститут гастроентерології АМНУ; Підгот.: Руденко А.І., Майкова Т.В., Мосійчук Л.М., Пономаренко О.А., Толстикова Т.М., Сиротенко А.С. – Київ, 2004. – 23 с. Автор приймала участь у аналізі та узагальненні отриманих результатів, написанні рекомендацій та їх впровадженні.


  АНОТАЦІЯ

  Мосійчук Л.М. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою з урахуванням індивідуальних протекторних факторів організму. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія. Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України. – Івано-Франківськ, 2006.

  Дисертація присвячена розробці нової концепції, згідно якої при поєднаній патології органів травної системи детермінуючим є рівень індивідуальних захисних реакцій організму, які протистоять агресії зовнішньосередовищних і ендогенних факторів.

  Проведено комплексне дослідження 401 хворого на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.

  Доведено, що реалізація кислотозалежних захворювань здійснюється шляхом впливу пошкоджуючих факторів на функціонування органів травлення, що відображається на морфогенезі патологічних змін слизової оболонки. На підґрунті співставлення агресивних та захисних факторів слизової оболонки езофагогастродуоденальної зони сформульовані 4 типи її протекторних реакцій (компенсаторний, гіперреактивний, гіпореактивний, декомпенсаторний) та доведена їх обумовленість порушенням функціонування нейрогуморальної та імунної систем регуляції. Врахування виявлених типів протекторних реакцій дозволило розробити диференційовані підходи до лікування хворих та підтвердити їх високу ефективність.

  Ключові слова: пептична виразка дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, фактори агресії, протекторні реакції, лікування.  АННОТАЦИЯ

  Мосийчук Л.Н. Клинико-патогенетическое обоснование лечения пептической язвы двенадцатиперстной кишки, сочетанной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с учетом индивидуальных протекторных факторов организма. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.36 – гастроэнтерология. Ивано-Франковский государственный медицинский университет МЗ Украины. – Ивано-Франковск, 2006.

  Диссертация посвящена разработке новой концепции, согласно которой при сочетанной патологии органов пищеварительной системы, в частности пептической язвы двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, детерминирующим является уровень индивидуальных защитных реакций организма, которые противостоят агрессии внешнесредовых и эндогенных факторов. Определение закономерностей формирования протекторных реакций пищеварительной системы и доказательство их роли в развитии патологии органов эзофагогастродуоденальной зоны дало возможность обосновать и разработать пути улучшения результатов лечения больных.

  Исследование базируется на комплексном обследовании 401 пациента с кислотозависимыми заболеваниями: 97 – с пептической язвой двенадцатиперстной кишки, 144 – с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и 160 – с сочетанием этих заболеваний.

  Доказано, что реализация кислотозависимых заболеваний осуществляется путем воздействия повреждающих факторов на слизистую оболочку эзофагогастродуоденальной зоны, влияя на морфогенез патологических изменений, что отражается на функционировании органов пищеварения и клинической симптоматике пептической язвы двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

  На основании сопоставления агрессивных и защитных факторов слизистой оболочки эзофагогастродуоденальной зоны сформулированы 4 типа протекторных реакций (компенсаторный, гиперреактивный, гипореактивный, декомпенсаторный).

  Компенсаторный тип характеризуется повышением активности защитных реакций в ответ на гиперактивность агрессивных факторов; гиперреактивный – повышением активности защитных факторов при сниженной или нормальной активности агрессивных. Для гипореактивного типа характерным является снижения активности защитных факторов не только при повышенной активности агрессивных, но и нормальном их уровне и даже сниженном. Декомпенсаторный – характеризуется сниженной защитной функцией слизистой оболочки


 •