LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою з урахуванням індивідуальних протекторних факторів організму

СО та підвищення секреції бікарбонатів у лікування цих пацієнтів доцільно призначення цитопротекторів, зокрема, сукральфату, препаратів вісмуту, а також синтетичних аналогів простагландинів (мізопростол). Для підвищення антиоксидантного захисту та покращення процесів мікроциркуляції, особливо при поєднанні ПВ ДПК та ГЕРХ, необхідно застосовувати глутаргін. Корекція психосоматичних розладів повинна здійснюватися психокорегуючими засобами, зокрема, флуоксетином. Перезбудження холінергічної системи потребує застосування М-холінолітиків та холінестерази. Для підвищення функції медіаторної ланки САС слід призначати замісну терапію медіаторами або їх попередниками, зокрема, холіном.

При декомпенсаторному типі захисних реакцій суттєвим у терапії хворих є застосування ІПП в максимальних дозах у перші 8 тижнів лікування з подальшим їх використанням у підтримуючих дозах протягом 6-12 місяців. Для відновлення імунорегулюючої функції та підвищення адаптаційного потенціалу організму рекомендовано проведення аутоцитокінотерапії. Як і при гіпореактивному типі, даним хворим необхідно призначати цитопротектори, психокорегуючі засоби та препарати для підвищення антиоксидантного захисту і відновлення мікроциркуляції СО.

Результати роботи впроваджені в практичну діяльність гастроентерологічних та терапевтичних відділень лікарень м. Севастополя і м. Києва, а також лікувальних закладів Тернопільської, Вінницької, Полтавської, Луганської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Результати дисертації застосовуються в навчальному процесі на кафедрах терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти, факультетської терапії, госпітальної терапії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України; на кафедрі народної медицини Медичного інституту Української асоціації народної медицини (м. Київ), на кафедрі гастроентерології та терапії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії.

За матеріалами дисертації видано 5 інформаційних листів: "Спосіб оптимізації лікування ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки гастродуоденальной зони, асоційованих з пілоричним хелікобактеріозом" (1998), "Ідентифікація токсигенних штамів Helicobacter pylori методом полімеразно-ланцюгової реакції" (2002), "Спосіб прогнозування перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки" (2003), "Спосіб лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori" (2004), "Перелік захворювань органів травлення, які підлягають лікуванню у спеціалізованому гастроентерологічному відділенні стаціонару" (2004).

За матеріалами дисертації видані методичні рекомендації „Клініко-лабораторна оцінка функціонального стану секреторних залоз шлунка" (2004).

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто обґрунтовано актуальність проблеми, здійснено розробку концепції дослідження. Самостійно проведено відбір хворих, їх клінічне спостереження та лікування, розроблені основні завдання та методологія дослідження. Самостійно досліджувався функціональний стан травної системи та проводилися авторадіографічні дослідження, здійснено аналіз отриманих результатів, їх математична обробка, теоретичне узагальнення отриманих результатів роботи, їх практичне застосування, сформульовані основні положення дисертації, висновки і практичні рекомендації. Дисертантом самостійно здійснено авторський нагляд при впровадженні результатів та їх апробація в інших областях України, а також впровадження отриманих результатів у лікувальних закладах Дніпропетровської області. Автор брала участь при оцінці макро- і мікроструктурної організації СО ЕГДЗ та імунного статусу в обстежених хворих. Морфологічні дослідження виконані провідним науковим співробітником лабораторії патоморфології к.мед.н. О.В. Степановою. Автор самостійно готувала наукові дані для публікації, виступала на конференціях, оформляла дисертаційну роботу та автореферат.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи оприлюднені на засіданні обласного товариства гастроентерологів (Дніпропетровськ, 2002-2005), ІІ Українському конгресі гастроентерологів (Дніпропетровськ, 2000), науково-практичній конференції „Актуальные вопросы гастроэнтерологии и эндокринологии" (Харків, 2000), 2 Міжнародному Славяно-Балтийському науковому форумі „Санкт-Петербург-Гастро-2000" (Санкт-Петербург, 2000), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 80-річчю Української медичної стоматологічної академії „Досягнення та перспективи фармакотерапії захворювань органів травлення" (Полтава, 2001), 4-й Об'єднаній Всеросійській та Всеармійській науковій конференції(Санкт-Петербург, 2002), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених "Сучасні проблеми гастроентерології" (Дніпропетровськ, 2003), Всеукраїнській конференції, присвяченій 25-річчю кафедри гастроентерології та терапії ДДМА „Актуальные вопросы гастроэнтерологии" (Дніпропетровськ, 2004), ІІІ Українському конгресі гастроентерологів (Дніпропетровськ, 2005), науково-практичній конференції „Сучасні технології в діагностиці та лікуванні гастроентерологічних захворювань" (Харків, 2005), Українській конференції з міжнародним представництвом „Нейроендокринні і імунні механізми регуляції гомеостазу в нормі та патології" (Запоріжжя, 2005), Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю заснування кафедри гастроентерології ЗМАПО „Актуальні питання клінічної гастроентерології" (Запоріжжя, 2005), Українській науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю кафедри гастроентерології ХМАПО „Сучасні досягнення в гастроентерології" (Харків, 2006), науково-практичному симпозіумі „Езофагогастро-рН-моніторинг та ізотопні дихальні тести в сучасній гастроентерології" (Вінниця, 2006), науково-практичній конференції „Актуальні питання госпітальної та військової терапії" (Київ, 2006).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 45 наукових праць: із них 22 у фахових виданнях, визначених ВАК України: 9 статей у наукових журналах та 13 – у збірниках наукових праць (в т.ч. 8 без співавторів). Здобувач є одним з авторів монографії "Клиническая гастроэнтерология (протоколы диагностики и лечения)" та практичного посібника „Лечение язвенной болезни в амбулаторных условиях". Видано 5 інформаційних листів, 1 методичні рекомендації, отримано 5 патентів на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 267 сторінках основного тексту і складається зі вступу, аналітичного огляду літератури, опису об'єктів та методів досліджень, 7 розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, переліку використаних літературних джерел, який містить 584 джерела, із них – 274 вітчизняних і 310 – іноземних авторів. Робота ілюстрована 59 таблицями і 51 рисунком.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Клінічна