LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз


ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ГРИЩУК Леонід Андрійович
УДК: 616.24- 002.5-06-005.1-08]-092

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ

ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЛЕГЕНЕВИХ КРОВОХАРКАНЬ І КРОВОТЕЧ

У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ14.01.26 – фтизіатріяАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук


Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Тернопільському державному медичному університеті

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.


Науковий консультант

доктор медичних наук, професор П'ятночкаІван Теодорович,Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, професор кафедри пропедевтикивнутрішньої медицини та фтизіатрії.


Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Бялик Йосип Борисович,

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, головний науковий співробітник відділення фтизіатрії;


доктор медичних наук, професор Панасюк Олексій Варфоломійович, Медичний інститут Української асоціації народної медицини, професор кафедри інфекційних захворювань, фтизіатрії і пульмонології;


доктор медичних наук, професор М'ясніков Віктор Георгійович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри фтизіатрії.


Провідна установа

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра фтизіатрії і пульмонології МОЗ України, м. Львів.


Захист відбудеться "26 " березня р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 10).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту фтизіатрії і пульмонології ім Ф.Г. Яновського АМН України (03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 10).

Автореферат розісланий "22" лютого 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Бегоулева Ж.Б.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Туберкульоз на сьогодні є гострою і актуальною медико-соціальною проблемою не тільки в Україні, але й в цілому світі. Щорічно на туберкульоз захворюють 7 - 10 млн чоловік. Загальна кількість хворих сягає 50-60 млн осіб. В Україні епідемія туберкульозу зареєстрована з 1995 року. Захворюваність на всі форми туберкульозу у 2005 році склала 84,1 випадки на 100 тис. населення (Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, 2005; Ю.І. Фещенко і співавт., 2006). Зросла кількість тяжких і занедбаних форм туберкульозу, збільшилась кількість хворих на мультирезистентний туберкульоз (В.П. Мельник, 2002, В.М. Петренко і співавт., 2005). За останні 15 років смертність від туберкульозу зросла на 179 %, у 1991 році вона становила 8,1, а у 2005 році – 24,3 випадка на 100 тис. населення (Ю.І. Фещенко і співавт., 2006).

Важливою залишається проблема перебігу туберкульозу із супутніми захворюваннями та ускладненнями. До небезпечних ускладнень належать легеневі кровохаркання та кровотечі. Ці ускладнення потребують невідкладної допомоги, до того ж, їх виникнення, тривалість і наслідки тяжко передбачити (M.M Levis., C.A. Read, 2000; I.H. Ong, P. Eng, 2003). Частота легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень, за статистичними даними, коливається в досить широкому діапазоні від 6,6 до 80,0 % (Є.М. Ходош і співавт., 2001; Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, 2004). Після легеневих геморагій часто виникають ускладнення у вигляді аспіраційної пневмонії, ателектазу, загострення туберкульозного процесу. Легенева кровотеча, як причина смерті хворих на туберкульоз легень, була у 4-19,5 % випадків (Г.В. Кобелева і співавт., 2002; В.М. Мельник і співавт., 2006).

Чинники, що сприяють виникненню легеневих кровохаркань і кровотеч, доволі різноманітні. Серед них переважають: наявність деструкції в легенях, супутні захворювання, шкідливі звички, фізичні та психічні травми, деякі медикаментозні засоби, фізіотерапевтичні процедури тощо (М.М. Уткін і співавт., 2004; A. Mal et al. 2003). Проте, які з них мають найбільш вагоме значення у виникненні легеневих геморагій, в літературі висвітлено недостатньо.

Терапія хворих на туберкульоз легень із легеневими кровохарканнями і кровотечами завжди невідкладна, відповідальна, складна і потребує комплексних заходів, які включають медикаментозне (перш за все, антибактеріальне), інструментальне та хірургічне лікування (В.І. Петренко, 2003; Р.Г. Процюк, 2003; Б.В. Радіонов і співавт. 2003; В.Г. М'ясніков, 2004; Й.Б. Бялик, 2004, 2006).

В літературі недостатньо висвітлені питання взаємозв'язку легеневих геморагій з характером туберкульозного процесу, станом внутрішніх органів, системою гемостазу та іншими факторами. Крім цього, однією з важливих проблем фтизіатрії є вивчення особливостей лікування туберкульозу в поєднанні з супутніми захворюваннями, а саме, патологією печінки, яка спостерігається у 10,0-93,8 % випадків (Н.И. Гнедько, 2002; О.В. Панасюк та співавт. 2004; І. Tritou et al., 2000). Виникнення туберкульозу у хворих з патологією печінки, чи ураження печінки у пацієнтів із туберкульозом, погіршують перебіг і ефективність лікування обох захворювань. Однак питання взаємозв'язку порушень функції печінки у хворих на туберкульоз легень з геморагічними ускладненнями з'ясоване недостатньо.

За останнє десятиріччя в світі значної гостроти набула проблема остеопорозу (Л.Я. Ковальчук і співавт., 2002; В.В. Поворознюк і співавт., 2003; D.D. Sin еt al., 2003). Окремі роботи, присвячені вивченню перебігу остеопорозу у хворих на бронхіальну астму та хронічні обструктивні захворювання легень, засвідчили, що остеопороз у таких хворих спостерігається у 19–77 % випадків. До захворювань, які пов'язані з порушеннями кальцієвого обміну, відносять і туберкульоз (Л.Я. Рожинская, 2000). Проте стан мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) у хворих на туберкульоз легень висвітлений лише в поодиноких публікаціях (Г.В. Гайко, І.П. Вернигора, 1999; P. Rеmiszewski et al., 1996). Окрім цього, відсутні роботи з дослідження стану МЩКТ у хворих на туберкульоз легень з геморагічними ускладненнями.

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень, встановлення прогностичних критеріїв ризику рецидивів та оптимізація лікування і профілактики цих ускладнень обумовлюють актуальність обраної теми дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського "Вдосконалення методів