LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз

України на корисну модель UA 4123 U, А 61 В 10/00, G 01 N 33/48. Cпосіб прогнозування легеневої кровотечі у хворих на туберкульоз легень (Заявлено 15.01.2004; опубл. 17.01.2005; Бюл. № 1. – 4 c.).

Складено нововведення (Реєстраційний № 137/23/05) "Прогнозування ймовірності легеневих геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень за допомогою тестової проби ШОЕ у зовнішньому постійному магнітному полі", яке включене в Реєстр галузевих нововведень (Київ, 2005, № 22-23. С. 91-92).

Видані методичні рекомендації "Легеневі кровохаркання і кровотечі у хворих на туберкульоз" (Київ, 2005, із грифом Укрмедпатентінформ).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим дослідженням. Особистий внесок автора полягає в розробці методологічної основи роботи, адекватної меті і задачам дослідження, аналізі, узагальненні спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, проведенні клінічних і лабораторних досліджень.

Здобувачем самостійно проведено розподіл обстежених пацієнтів на групи, сформована база даних, проаналізовані результати досліджень, проведена статистична їх обробка, узагальнені результати роботи, обґрунтовані схеми діагностики і лікування, оформлена дисертація.

Робота виконана на базі Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру. Денситометричні дослідження здійснювалися у лікувально-діагностичному центрі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Автор вдячний співробітникам даних підрозділів за надану допомогу.

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота апробована на спільному засіданні кафедр пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії; внутрішньої медицини з клінічною імунологією та алергологією; інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами; кафедри онкології, променевої діагностики і променевої терапії та радіаційної медицини; кафедри оториноларингології і офтальмології; кафедри хірургії, травматології і ортопедії ФПО; терапії і сімейної медицини ФПО; педіатрії; фармакології з клінічними фармакологією, фармацією і фармакотерапією; кафедри загальної гігієни та екології; кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології; кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, медицини катастроф та військової медицини, медичної хімії, нормальної фізіології; соціальної медицини та ООЗ з медичною статистикою Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, а також за участю лікарів обласного протитуберкульозного диспансеру від 14 квітня 2006 року.

Основні положення дисертаційної роботи викладені на: підсумкових наукових конференціях Тернопільського медичного університету "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (Тернопіль, 1995, 1997, 2001–2005); нараді-семінарі "Підсумки роботи протитуберкульозної та пульмонологічної служби України за 1996 р." (Тернопіль, 1997); науково-практичній конференції "Медико-соціальні аспекти боротьби з туберкульозом. Досвід Київської державної адміністрації" (Київ, 2001); ІІ та ІІІ з'їздах фтизіатрів і пульмонологів України (Київ, 1998, 2003); міжнародному симпозіумі "Гемостаз – проблеми та перспективи" (Київ, 2002); науково-практичній конференції "Актуальні проблеми геріатричної ортопедії" (Тернопіль, 2002); міжнародному конгресі "Менопауза та репродуктивне здоров'я жінки" (Тернопіль, 2002, 2003); Всеукраїнській науково–практичній конференції "Довкілля і здоров'я" (Тернопіль, 2003); науково-практичній конференції "Вторинний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування" (Тернопіль, 2003); VII з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Тернопіль, 2003); Міжрегіональному пульмонологічному симпозіумі "BRONCA-2003" (Бєловєжа, Польща, 2003); Міжнародній науковій конференції "Актуальні питання туберкульозу і мікробіології" (Вінниця, 2003); науково-практичній конференції "Клінічна медицина: проблеми діагностики і лікування" (Тернопіль, 2004); Х конгресі світової федерації українських лікарських товариств (Чернівці, 2004); XXVIII з'їзді Польського Товариства Фтизіопульмонологів (Лодзь, Польща, 2004); науково-практичній конференції, присвяченій 70-річчю заснування кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (Київ, 2004); другому українсько-польському симпозіумі та Симпозіумі Європейського Респіраторного Товариства "Актуальні проблеми пульмонології: патофізіологія, діагностика, лікування" (Київ, 2005); науковому симпозіумі "Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології" (Тернопіль, 2005).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 44 наукових працях, у тому числі: 21 – у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України для публікацій результатів дисертаційних досліджень (7 самостійних), 18 – матеріали доповідей на конференціях, симпозіумах та з'їздах.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 272 сторінках основного тексту. Дисертація складається із вступу, огляду літератури, опису методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій та переліку посилань (534 джерела, з них: 288 – кирилицею, 246 – латиною). Робота ілюстрована 73 таблицями, 26 рисунками.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань проаналізовано 7312 історій хвороб пацієнтів, які лікувались стаціонарно в Тернопільському обласному протитуберкульозному диспансері з 1991 по 2004 рік. Із них у 4416 мав місце вперше діагностований туберкульоз легень (ВДТБЛ), у 662 – рецидиви туберкульозу легень (РТБЛ) і у 2234 – хронічний туберкульоз легень (ХТБЛ).

Проведене комплексне обстеження 664 хворих, у яких туберкульоз легень був ускладнений легеневими кровохарканнями і кровотечами. Чоловіків було 531 (80,0 %), жінок – 133 (20,0 %), віком від 16 до 87 років. Мікобактерії туберкульозу (МБТ) виділяли 428 (64,5 %) хворих, деструкція легеневої тканини визначалась у 541 (81,5 %) осіб.

Групу порівняння склали 6648 хворих на туберкульоз легень без геморагічних ускладнень, серед яких чоловіків було – 5054 (76,0 %), жінок – 1594 (21,9 %), віком від 17 до 83 років. МБТ виділяли 2946 (44,3 %) хворих, деструкція легеневої тканини визначалась у 3549 (53,4 %) осіб.

Серед хворих на туберкульоз легень з геморагічними ускладненнями вперше діагностованих було 243 (36,6 %), хворих з рецидивами туберкульозу легень – 76 (11,4 %), і осіб з хронічним туберкульозом легень – 345 (52,0 %). Загалом, легеневі кровохаркання та кровотечі спостерігались у 664 з 7312 хворих на туберкульоз легень, що складає 9,1 %.

Дослідження згортальної та протизгортальної систем крові проводились за загальноприйнятими методиками 165 хворим на туберкульоз легень, зокрема із легеневими геморагіями і супутньою патологією печінки (n=84), із легеневими геморагіями без супутньої патології печінки (n=51), хворим без супутньої патології і ускладнень (n=30).

До групи хворих на туберкульоз легень, яким проводилось денситометричне обтеження, ввійшло 148 осіб, серед яких пацієнти із легеневими кровохарканнями і кровотечами