LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей, з урахуванням ліпідного обміну та антиоксидантної системи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГОЛИСЕНКО Лідія СергіївнаУДК 616.24-002-036.17-053.3-092:612.015.11]-085

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ

ТЯЖКИХ ПНЕВМОНІЙ У ДІТЕЙ,

З УРАХУВАННЯМ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ

ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ
14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


Донецьк - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК – доктор медичних наук, професор Георгіянц Маріне Акопівна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії


ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ – доктор медичних наук, професор Белебезьєв Геннадій Іванович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії;


доктор медичних наук, професор Курапов Євген Петрович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри загальної хірургії № 1 з курсом анестезіології та реаніматології.

Провідна установа: Харківській державний медичний університет МОЗ України, кафедра невідкладних станів та анестезіології.


Захист відбудеться "6" вересня 2006 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.11.600.04 при Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16)

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16)

Автореферат розісланий "25" липня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

д. мед. н., професор О.С. Прилуцький


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Актуальною проблемою сучасної інтенсивної терапії є критичні стани у дітей, які найчастіше обумовлені тяжкими й ускладненими формами пневмоній. За даними МОЗ України у 2004 році, у дітей віком від 0 до 14 років, питома вага захворювань органів дихання складала 50,47 %, серед усіх зареєстрованих захворювань. Захворюваність на пневмонію у дітей віком від 1 місяця до 15 років у Росії перебуває у межах 4 - 12 на 1000 дітей й в 2001 році склала 8,38 ‰ (В.К.Таточенко, Е.В.Середа, А.М.Федоров, 2000; В.К.Таточенко, 2002). Захворюваність на пневмонію у дітей в США становить 4,3 на 1000, або 1,5 млн. випадків позалікарняної пневмонії щорічно. Летальність при цій патології у відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ) різних лікувальних закладів становить від 2 % до 50 – 60 % (Дж. Дж. Бартлетт, 2000). За даними МОЗ України в 2004 році, рівень госпітальної летальності дітей від 0 до 14 років від позалікарняної пневмонії в Україні складав 2,58 %, в Харківській області – 0,83 %.

Інтерес до функціонування процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і антиоксидантної системи (АОС) у хворих на тяжку позалікарняну пневмонію не вгасає, що пояснюється невизначеністю їхньої ролі у розвитку захворювання (Г.Г.Думбадзе, 1996; Д.О.Добрянський, 2000; Н.В.Фатеева, 2001; Т.В.Саникидзе, 2002; Г.Н.Мацкевич, 2003). Дослідження ПОЛ і антиоксидантного статусу при тяжкій пневмонії (ТП) проводилися як у дітей, так і у дорослих, їхні результати неоднозначні й недостатньо інформативні (В.Г.Алексеев, 2000; С.В.Новоселов, С.Е.Амелина, 2000; Г.В.Сторчак, 2000; Н.Г.Бойко, 2001; М.Н.Косов, 2002; Ященко, 2005). При цьому, у більшості робіт ізольовано вивчено окремі компоненти АОС і/або продукти ліпопероксидації без урахування метаболізму ліпідів, що є субстратом для ПОЛ (T.M.Berger, 1999; R.M. van Gorp. 2000; Б.А.Айнабекова, 2001; Н.Г.Тихонов, А.И.Перепелкин, 2001). Стан ліпідного спектру мембран і сироватки крові в патогенезі ТП вивчено також в поодиноких роботах (А.Н.Климов, 1999; Н.М.Гула, 2000; Н.Н.Юрженко, 2001). Проведення комплексної оцінки систем ПОЛ-АОС, ліпідного обміну та стрес-реакцій у хворих на тяжку позалікарняну пневмонію сприятиме глибшому розумінню патогенезу та зробить цілеспрямованою і обґрунтованою корекцію метаболічних розладів.

На наш погляд, одним з перспективних напрямків у лікуванні тяжких позалікарняних пневмоній у дітей може бути корекція мебранодеструктивних процесів і нормалізація ліпідного обміну, шляхом використання ліпосомальної терапії.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) МОЗ України "Оптимізація тактики інтенсивної терапії у дітей з критичними станами обумовленими інфекційною агресією" (номер державної реєстрації 0101U001860).

Мета і задачі дослідження – покращити результати лікування дітей у критичних станах, зумовлених тяжкими позалікарняними пневмоніями, шляхом розробки комплексного методу патогенетичної терапії, з урахуванням стану ліпідного обміну та антиоксидантної системи.

Для досягнення мети були визначені основні завдання дослідження:

1. Дослідити ліпідний спектр сироватки крові і мембран еритроцитів у дітей, що перебувають у критичних станах, зумовлених тяжкою пневмонією.

2. Вивчити стан перекисного окислення ліпідів у сироватці крові і еритроцитах дітей, що перебувають у критичних станах, зумовлених тяжкою пневмонією.

3. Визначити вміст неферментативних ланцюгів антиоксидантної системи у дітей в критичних станах, зумовлених тяжкою пневмонією.

4. Оцінити показники стресу у дітей в критичних станах, зумовлених тяжкою пневмонією.

5. Встановити взаємозв'язок між станом ліпідного обміну, перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи, показників стресу і клінічними даними при надходженні та на етапах інтенсивної терапії у дітей в критичних станах, зумовлених тяжкою пневмонією.

6. Розробити метод лікування хворих на тяжку позалікарняну пневмонію з урахуванням виявлених метаболічних порушень і вивчити його терапевтичну ефективність.

Об'єкт дослідження: вивчення впливу терапії на показники ліпідного обміну, перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи.

Предмет дослідження: діти в критичних станах, зумовлених тяжкими позалікарняними