LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей, з урахуванням ліпідного обміну та антиоксидантної системи

терапії за необхідності входило використання дезагрегантів, седативних препаратів, м'язових релаксантів, антипіретиків. Проводилося раннє ентеральне харчування адаптованими дитячими сумішами.

Хворі були розділені на дві групи. До І групи увійшли діти, яким в додаток до проведеної базової інтенсивної терапії призначався фосфоліпідний препарат "Ліпін". Пацієнтам ІІ групи проводилась тільки базова інтенсивна терапія. У відповідності від тяжкості захворювання кожна група підрозділялася на підгрупи (А і В). До підгруп І А і ІІ А було включено хворих з ДН ІІІ ступеню та тяжкістю стану за шкалою SOFA, при надходженні до ВІТ, більше 7 балів, хворі підгруп А потребували респіраторної підтримки, і їм з моменту надходження до ВІТ проводилась ШВЛ. До підгруп І В і ІІ В – діти с ДН ІІ ступеню, показники за шкалою SOFA менш, ніж 7 балів (табл. 1).

Таблиця 1

Кількість хворих у групах дослідження (абсолютні значення)

Група

А

В

Усього

І група

11

26

37

ІІ група

21

43

64

Усього

32

69

101


У хворих с ДН ІІ ступеню, які не потребували проведення ШВЛ, використовували „Ліпін" в дозі 10-15 мг/кг внутрішньовенно болюсно 3 рази на добу, та інгалаційно в дозі 15−20 мг/кг/добу. У хворих с дихальною недостатністю ІІІ ступеню, які потребували проведення ШВЛ, використовували „Ліпін" в дозі 15-20 мг/кг 3 рази на добу внутрішньовенно болюсно.

Для вирішення поставлених завдань було застосовано комплекс загально-клінічних та лабораторних методів дослідження.

Оцінка стану ПОЛ проведена на підставі вивчення вмісту дієнових кон'югатів (ДК) і малонового діальдегида (МДА) в сироватці крові спектрофотометричним методом. Стан АОС визначався за вмістом SH-груп (за методом Торчинського Ю.М.) і відновленого глутатіону (ВГ) в сироватці крові колориметричним методом; рівня токоферолу – методом Емері-Енгеля за допомогою тонкошарової хроматографії, ретинолу − спектрофотометричним методом.

У хворих при надходженні до ВІТ також досліджувався спектр ліпідів (загальний холестерин – ЗХ (за методом Ілька), тригліцериди – ТГ, фосфоліпіди – ФЛ, холестерин-ліпопротеїди низької щільності – ХС-ЛПНЩ, холестерин-ліпопротеїди високої щільності − ХС-ЛПВЩ) сироватки крові та мембран еритроцитів (фосфоліпіди і тригліцериди) уніфікованим клінічним методом за допомогою наборів реактивів La Chema (Чехія).

Рівень молочної та піровіноградної кислот крові вивчався спектрофотометричним ферментативним методом. Оцінка стану та напруженості стрес-реакції проводилась на підставі вивчення сироваткових концентрацій гормонів: кортизолу та інсуліну методом імуноферментного аналізу (за допомогою наборів Іnsulіne ELІSA фірми DRG і наборів "Стероїд-ІФА − кортизол" ЗАТ "Алкор Біо" відповідно). Забір крові здійснювали при надходженні хворого до ВІТ до початку лікування і на п'яту добу.

На підставі одержаних результатів створено базу даних у пакеті „Microsoft Excel 2000" (сер.№ GWH29-DGCMP-P6RC4-5J4MT-3HFDY). Одержані дані оброблено на ПЕОМ із процесором „Pentium IV" за допомогою програм „Microsoft Works 97" (сер.№ LYT2-4VDR-71SA-KJH6) та „Statistica 5.773" (сер.№ 31415926535897). Креслення графіків та таблиць виконано за допомогою програми „Microsoft Excel 2000" та „Statistica 5.773".

Статистичні характеристики визначались на першу та п'яту добу лікування в кожній підгрупі хворих, з використанням програм наукової статистики. Оцінка достовірності відмінностей середніх величин між групами, підгрупами, в динаміці, а також із контрольними величинами проводилась на підставі критерію t (критерій Ст'юдента).

Наявність кореляцій між отриманими показниками визначалась за критерієм Пірсона. Оцінка достовірності коефіцієнта кореляції проводилась за допомогою стандартних таблиць. При значенні коефіцієнта кореляції (r) вище 0,7 зв'язок оцінювався як сильний, від 0,3 до 0,7 − середній, нижче 0,3 − слабкий.

Результати особистих досліджень. Аналіз результатів дослідження ПОЛ у хворих на тяжку позалікарняну пневмонію, у процесі вільнорадикальної агресії, встановив підвищення рівня первинних і вторинних продуктів ліпопероксидаціі. При цьому вміст ДК збільшувався в сироватці на 35 % (р<0,001), в еритроцитах – на 67 % (р<0,001), концентрація МДА – відповідно на 110 % (р<0,001) і 103 % (р<0,001). Привертає до себе увагу факт значного накопичення продуктів ПОЛ, особливо вторинних, як в сироватці, так і в еритроцитах у порівнянні з первинними. Надлишкове накопичення високотоксичного МДА в еритроцитах може вказувати на слабкість антиоксидантного захисту (АОЗ) клітин, значне пошкодження їхніх мембран перекисними радикалами, що взаємодіють з ФЛ. Підвищення кількості продуктів ПОЛ у біомембрані послаблює її бар'єрні функції, збільшує проникність для різних іонів, і, нарешті, призводить до порушення її цілісності.

Найвище збільшення вмісту МДА в сироватці крові було на 142 % (р<0,001), в еритроцитах на 133 % (р<0,001) в підгрупах І А і ІІ А; в підгрупах І В і ІІ В, показник був збільшений на 94 % (р<0,001) в сироватці і на 90 % (р<0,001) в еритроцитах. Що стосується ДК, то їх максимальне підвищення також зафіксоване у хворих І А та ІІ А підгруп: у сироватці крові – 41 % (р<0,001), в еритроцитах – 84 % (р<0,001), тоді як у дітей підгрупп І В і ІІ В різниця складала 32 % (р<0,001) в сироватці і 64 % (р<0,001) в еритроцитах. Ступінь інтенсивності ПОЛ при тяжкій позалікарняної пневмонії певною мірою залежав від тяжкості стану і напряму корелював з тяжкістю стану за шкалою SOFA: ДК еритроцитів - тяжкість стану за шкалою SOFA (r=0,62, р=0,02). Рівень продуктів процесів ПОЛ напряму корелював із концентрацією стресових гормонів: ДК еритроцитів – кортизол (r=0,76, р=0,002); кортизол − МДА сироватці (r=0,72, р=0,003) та с показниками гіпоксичних порушень: МДА еритроцитів – піруват (r=0,76, р=0,05), сильний зворотній зв'язок зафіксований між показниками ПОЛ та АОЗ: МДА еритроцитів – SН-групи (r=-0,82, р=0,001); ДК еритроцитів – ВГ сироватці (r=-0,69, р=0,05), а також с показниками ліпідного обміну: МДА еритроцитів – ФЛ сироватці (r=-0,65, р=0,01).

Однією з причин змін вмісту продуктів ПОЛ при ТП може бути порушення стану АОС, що в основному регулює інтенсивність ПОЛ і визначає біологічні наслідки вільнорадикального окислення (ВРО). Аналіз стану системи АОЗ виявив особливості неферментативної ланки і показав, що ця частина системи не здатна адекватно забезпечити організм хворих у разі впливу вільнорадикальних сполук.

При