LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей, з урахуванням ліпідного обміну та антиоксидантної системи

надходженні до ВІТ у хворих відзначено значне зниження рівня ВГ у сироватці крові – 58 % (р<0,001), в еритроцитах – 33 % (р<0,001), та SH-груп у сироватці крові – 39 % (р<0,001), в еритроцитах – 17 % (р<0,05). ВГ є одним з найбільш інформативних показників АОЗ клітини. Отримані нами дані дозволяють вважати зниження рівня ВГ недостатністю одної з ланок неферментативної системи (водорозчинних форм). Основний антиоксидантний ефект глутатіону реалізується внаслідок його участі в роботі ферментативних антиоксидантів (АО). Виражене зниження ВГ, напевно, пов'язано з ферментативним і неферментативним його окисленням при відновлюванні продуктів ПОЛ. Слід відзначити, що достовірно нижчий рівень антиоксидантів зафіксований у дітей з І А і ІІ А підгруп ВГ в сироватці крові − 68 % (р<0,001), в еритроцитах – 48 % (р<0,001), SH-груп в сироватці крові – 50 % (р<0,001), в еритроцитах – 30 % (р<0,001), тоді як у дітей з І В і ІІ В зафіксовано менш виражене зниження ВГ в сироватці крові – 55 % (р<0,001), в еритроцитах – 4 % (р>0,05), SH-груп в сироватці крові – 28 % (р<0,001), в еритроцитах – 7 % (р>0,05).

Нами встановлено також недостатність неферметативної ланки АОС за жиророзчинними формами, до яких належить ретинол, його рівень був зниженим у сироватці крові на 22 % (р<0,001). Необхідно вказати, що більш виражене зниження зафіксовано у дітей І А і ІІ А підгруп – на 32 % (р<0,001. Це, напевно, пов'язано з підвищеним інтенсивним споживанням АО на шляху реалізації АОЗ організму від вільних радикалів кисню. Підвищений рівень токоферолу у хворих всіх груп в середньому на 31% (р<0,05) можна розглядати, як використання компенсаторних АО систем організму.

Крім зазначених кореляційних зв'язків з показниками ПОЛ неферментативні АО були пов'язані з ліпідним обміном: ВГ сироватці – ФЛ мембрани еритроцитів (r=0,66, р=0,001), ХС-ЛПНЩ – токоферол (r=0,59, р=0,005); зворотній зв'язок: тяжкість стану за шкалою SOFA - токоферол (r=-0,58, р=0,005), ВГ сироватці − тяжкість стану за шкалою SOFA (r=-0,74, р=0,04); зворотній зв'язок з стресорними гормонами: кортизол – SН-групи сироватці (r=-0,53, р=0,05), ВГ сироватці – кортизол (r=-0,58, р=0,05), а також зафіксований зв'язок між жиророзчинними та водорозчинними АО: ВГ сироватці – ретинол (r=0,49, р=0,03).

Посиленню ВРО ліпідів і зниженню антиоксидантних функцій може сприяти розвиток дисліпідемій та зміни ліпідного складу мембран. Ліпіди та ФЛ є обов'язковими компонентами тканин організму, беруть участь у організації активності мембранопов'язаних ферментів, виконують функцію джерела енергії та широкий спектр інших життєво важливих функцій.

У результаті аналізу кількісного вмісту ліпідів у сироватці крові та мембранах еритроцитів встановлений дисліпідемічний синдром у дітей в критичних станах. При цьому визначено односпрямовані зміни в сироватці та мембранах еритроцитів: підвищення у сироватці ЗХ на 46 % (р<0,001), ТГ на 25 % (р<0,001), зниження ФЛ на 18 % (р<0,01); збільшення в мембранах еритроцитів ТГ на 31 % (р<0,001) та зменшення ФЛ на 34 % (р<0,001). З боку холестеринліпопротеїдних фракцій ЗХ у сироватці крові відзначено підвищення рівню ХС-ЛПНЩ на 87 % (р<0,001) і незначні зміни ХС-ЛПВЩ (р>0,05).

Аналіз показників ліпідного обміну в залежності від тяжкості стану дозволив виявити дуже значні відхилення від нормальних показників у дітей з найбільш тяжким перебігом пневмонії. Виразність порушень ліпідного обміну корелювала з тяжкістю захворювання, що дозволило вважати їх патогенетичними: ФЛ сироватці - тяжкість стану за шкалою SOFA (r=-0,54, р=0,05). Так, у дітей І А і ІІ А підгруп підвищення концентрації ЗХ у сироватці крові було на 71 % (р<0,001), ТГ на 40 % (р<0,001), ХС-ЛПНЩ – 94 % (р<0,001), зниження рівню ФЛ на 42 % (р<0,001); в мембранах еритроцитів підвищення ТГ складало 49 % (р<0,001), зниження ФЛ - 46 % (р<0,001). У хворих І В і ІІ В підгруп підвищення ЗХ складало всього 33 % (р<0,05), ХС-ЛПНЩ – 85 % (р<0,001), у мембранах еритроцитів підвищення ТГ складало 22 % (р<0,001), зниження ФЛ - 29 % (р<0,001). Крім зазначених кореляційних зв'язків необхідно відзначити прямий зв'язок ліпідного обміну і стресорними показниками: ТГ сироватці крові – кортизол (r=0,68, р=0,05) а також зворотній зв'язок показників гіпоксії: ФЛ мембрани еритроцитів – лактат (r=-0,59, р=0,05).

Концентрація кортизолу в сироватці крові у хворих при надходженні до ВІТ була підвищеною на 406 % (р<0,001), інсуліну – зниженою на 52 % (р<0,01) в порівнянні з контрольною групою. Найбільш виражені зміни зафіксовано у хворих І А та ІІ А підгруп: рівень кортизолу був підвищений на 498 % (р<0,001), інсуліну – знижений на 60 % (р<0,01). У хворих І В та ІІ В підгруп зміни складали 365 % (р<0,001) і 49 % (р<0,05) відповідно. Крім вищевказаних зв'язків необхідно відзначити зворотній кореляційний зв'язок кортизол – інсулін (r=–0,56, р=0,05), що є достатньо типовою характеристикою тяжкого стресу зі збереженою координацією між гормонами-антагоністами.

З боку показників гіпоксії відмічене накопичення як молочної на 82% (р<0,001) так і піровиноградної кислот на 50 % (р<0,01). Найбільше накопичення також зафіксовано в І А та ІІ А підгрупах: лактату - на 105 % (р<0,001), та пірувату - на 66 % (р<0,001), тоді як в підгрупах І В та ІІ В підвищення складало 68 % (р<0,001) та 44 % (р<0,01) відповідно. Крім зазначених зв'язків необхідно вказати на зв'язок: тяжкість стану за шкалою SOFA − піруват (r=0,64, р=0,002).

Порушення метаболізму, що виникають при тяжкій позалікарняній пневмонії, призводять до підвищення рівня вільних радикалів і зумовлюють накопичення речовин, каталізуючих ПОЛ, прискорення вільнорадикальних реакцій та пошкодження клітинних мембран. Розлади ліпідного спектру крові та мембран еритроцитів також, у свою чергу, сприяють і підтримують посилення ВРО ліпідів (гіперліпідемія, порушення вмісту холестерин-ліпопротеїдних фракцій), зниження антиоксидантних функцій (за рахунок зниження жиророзчинних вітамінів, ВГ, SН-груп, ФЛ). Встановлені у хворих на ТП патогенетичні порушення потребують терапевтичної корекції з використанням препаратів антиоксидантної та мембраностабілізуючої дії, одночасно беручи участь в нормалізації помірного ліпідного дисбалансу у хворих.

В лікуванні дітей з тяжкими позалікарняними пневмоніями нами вперше застосований препарат „Ліпін" Харківського фармацевтичного підприємства „Біолек", розроблений в інституті Біохімії Академії наук України в 1991 році, пройшов клінічну апробацію і затверджений до застосування Фармакологічним комітетом МОЗ України від 22.12.1994 р. Лецитин (фосфатидилхолін) належить до групи гліцерофосфатидів, є обов'язковим компонентом тканин організму, на частку якого припадає 40-60 % усіх ФЛ. Головна біологічна функція лецитину – участь у активному та пасивному трансмембранному транспорті метаболітів, піно-