LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей, з урахуванням ліпідного обміну та антиоксидантної системи

критерії показники ДК, МДА, ВГ, ретинолу, ТГ, ФЛ сироватки крові і еритроцитів.

 • Сприятливими для перебігу тяжкої позалікарняної пневмонії у дітей доцільно вважати: ДК в сироватці крові – 119,61,4 ммоль/л, в еритроцитах 18,50,6 нмоль/мг белка, МДА сироватці крові 6,9 0,2 ммоль/л. в еритроцитах – 4,30,2 нмоль/мг; ТГ в сироватці крові 2,10,1 ммоль/л; в мембрані еритроцитів − 0,530,01 ммоль/л, ЗХ сироватці крові 5,70,3 ммоль/л, ХС-ЛПНЩ сироватці крові − 3,80,3 ммоль/л, ВГ сироватці крові 2,90,2 ммоль/л, SН-груп сироватці крові – 6,90,3 ммоль/л; ФЛ мембрани еритроцитів 1,310,04 ммоль/л.

 • Несприятливими для перебігу тяжкої позалікарняної пневмонії у дітей доцільно вважати: ДК в сироватці крові – 127,21,5 ммоль/л, в еритроцитах 21,40,6 нмоль/мг білка, МДА сироватці крові – 8,30,2 ммоль/л. в еритроцитах – 5,30,2 нмоль/мг; ТГ в сироватці крові − 2,50,1 ммоль/л; в мембрані еритроцитів − 0,610,01 ммоль/л, ЗХ сироватці крові − 7,20,4 ммоль/л, ХС-ЛПНЩ сироватці крові − 3,90,3 ммоль/л, ВГ сироватці крові − 2,120,08 ммоль/л, ВГ еритроцитів − 1,20,1 мкмоль/мл; SН-груп сироватці крові – 5,20,3 ммоль/л; ФЛ мембрани еритроцитів − 1,000,02 ммоль/л, ФЛ сироватці крові − 2,010,02 ммоль/л.

 • При тяжкому перебігу позалікарняної пневмонії, у хворих с дихальною недостатністю ІІ ступеню, які не потребують проведення штучної вентиляції легень, доцільно використовувати „Ліпін" в дозі 10-15 мг/кг внутрішньовенно болюсно 3 рази на добу, та інгалаційно в дозі 15-20 мг/кг/добу.

 • У хворих с дихальною недостатністю ІІІ ступеню, які потребують проведення штучної вентиляції легень, доцільно використовувати „Ліпін" в дозі 15-20 мг/кг внутрішньовенно болюсно 3 рази на добу.

  ПЕРЕЛІК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Л.С. Лысенко. Некоторые показатели липидного обмена у детей, больных тяжелой пневмонией // Проблеми медичної науки та освіти. – 2005.-№ 3. – С. 80-82.

 • М.А. Георгиянц, Л.С. Лысенко. Коррекция показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у детей с тяжелой пневмонией // Біль, знеболювання, інтенсівна терапія. – 2005.-№ 2-д.- С. 21-24. Дисертантом особисто виконано літературний огляд, статистична обробка отриманих результатів, написаний розділ матеріалів і методів та результатів дослідження.

 • Л.С. Лысенко, В.А. Корсунов, Н.С. Пороша. Элементы интенсивной терапии синдрома полиорганной недостаточности в детской инфекционной клинике // Нові технології в медицині – 2000. – С. 26-27. Здобувачем особисто визначена мета наукової роботи, набраний клінічний матеріал, виконана статистична обробка отриманих результатів, написані основні розділи.

 • М.А. Георгиянц, Л.С. Лысенко, В.А. Корсунов, Пороша Н.С. Оценка эффективности различных вариантов антибактериальной терапии у больных с септическим шоком // Український журнал екстремальної медицини. – 2002.-Том 3.-№ 3. – С. 26-27. Здобувачем особисто виконано літературний огляд, статистичну обробку отриманих результатів, написаний розділ матеріалів і методів та результатів дослідження.

 • М.А. Георгиянц, В.А. Корсунов, Л.С. Лысенко и соавт. Некоторые аспекты состояния системы транспорта и потребления кислорода при тяжелом сепсисе у детей // Біль, знеболювання, інтенсівна терапія. – 2004.-№ 2-д.- С. 52-54. Дисертант проводив збір матеріалу для лабораторного обстеження, здійснював оцінку одержаних результатів.

 • М.А. Георгиянц, Л.С. Лысенко. Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у детей с пневмонией // Біль, знеболювання, інтенсівна терапія. – 2004.-№ 2-д.- С. 262-263. Здобувачем особисто визначена мета наукової роботи, набраний клінічний матеріал, виконана статистична обробка отриманих результатів, написані основні розділи. Особисто повідомив результати роботи на конгресі.

 • М.А. Георгіянц, Л.С. Лисенко. Корекція порушень процесів перекисного окислення ліпідів у дітей, хворих на тяжку пневмонію // Клінічна фармація. – 2005. - №4. – С. 26-29. Дисертантом особисто визначена мета наукової роботи, набраний клінічний матеріал, виконана статистична обробка отриманих результатів, написані основні розділи.

  АНОТАЦІЯ

  Лисенко Л.С. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей, з урахуванням ліпідного обміну та антиоксидантної системи. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія. – Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Донецьк, 2006.

  Дисертація присвячена вивченню особливостей стану ліпідного обміну, перекисного окислення ліпідів, стану антиоксидантної системи, а також розробці метода лікування метаболічних розладів у хворих в критичних станах, зумовлених тяжкими позалікарняними пневмоніями. У 78,3 % хворих при аналізі ліпідного спектру сироватки крові та мембран еритроцитів визначено односпрямовані зрушення у вигляді підвищення рівня ЗХ, ТГ, ХС-ЛПНЩ, та зниження ФЛ. У 93,5 % хворих встановлено інтенсифікацію процесів прекисного окислення ліпідів, що проявляється підвищенням рівня дієнових кон'югатів і малонового діальдегіду в сироватці крові та в еритроцитах. Розлади функціонування неферментативної ланки антиоксидантної системи встановлені у 85,7 % хворих. Вони характеризуються зниженням вмісту гідрофільних (рівню ВГ та SH-груп в сироватці крові і в еритроцитах) та гідрофобних (ретинолу в сироватці крові) форм антиоксидантного захисту. Зафіксовано тісний кореляційний зв'язок між рівнем продуктів перекисного окислення ліпідів та стресорними гормонами, тяжкістю стану хворих, в критичних станах зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією, за шкалою SOFA та метаболічними порушеннями; зв'язок неферментативних антиоксидантів та ліпідним обміном, що свідчить про тісний взаємозв'язок вільнорадикального окислення, антиоксидантного захисту, ліпідного обміну, тяжкості захворювання і гіпоксичних порушень.

  Використання фосфоліпідного препарату „Ліпін" при лікуванні хворих, в критичних станах зумовлених тяжкою позалікарняною пневмонією, ефективно сприяє нормалізації показників перекисного окислення ліпідів, антиоксидантного захисту, ліпідного обміну, гіпоксичних порушень, має мембраностабілізуючу дію, від яких в свою чергу залежить тяжкість стану хворих.

  Ключові слова: критичні стани, тяжка пневмонія, ліпідний обмін, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантна система.

  АННОТАЦИЯ

  Лысенко Л.С. Клинико-патогенетическое обоснование лечения тяжелых пневмоний у детей, с учетом липидного обмена и антиоксидантной системы. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.30 – анестезиология и


 •