LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця

24


ХарківськИЙ державнИЙ медичнИЙ університет


ТРЕФАНЕНКО

Ірина ВалентинівнаУДК 616.12–005.4:616.366 – 002] – 092 - 085


Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця

14.01.02 – Внутрішні хворобиАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наукХарків – 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Буковинській державній медичній академії

МОЗ України, м. Чернівці

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Коломоєць Михайло Юрійович,

Буковинська державна медична академія

МОЗ України, м. Чернівці.

завідувач кафедри госпітальної терапії

та клінічної фармакології


Офеційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Хворостінка Володимир Миколайович, Харківський державний медичний університет, МОЗ України, м. Харків

завідувач кафедри факультетської терапії;доктор медичних наук, професор

Фадєєнко Галина Дмитрівна,

Інститут терапії АМН України м. Харків заступник директора з наукової роботи.


Провідна установа:

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, м. Дніпропетровськ,

кафедра госпітальної терапії


Захист дисертації відбудеться „14" травня 2004 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 у Харківському державному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків, проспект Леніна,4).


Автореферат розіслано „ 9 " квітня 2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої ради

доцент Овчаренко Л.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Характерною рисою сучасного хворого є поліморбідність. Так, на одного хворого у віці від 21 до 40 років припадає 2,9 одночасно перебігаючих захворювань, в інтервалі від 41 до 60 років – 4,5, у віці 61 – 75 років – 5,8. Супутня патологія є самостійним чинником, який впливає на клінічну картину, перебіг, наслідки захворювання (Юлдашова Ф.И., 1997). Тому поєднаний перебіг декількох захворювань призводить до виникнення нового самостійного процесу в організмі людини, який має свої патогенетичні механізми розвитку, клінічні симптоми, діагностичні критерії та шляхи лікування. При ішемічній хворобі серця (ІХС) розвивається порушення регіонального кровообігу у різних органах та системах, зокрема в печінці та жовчовивідній системі (Акимов Л.Г., 1998), у той же час захворювання гепатобіліарної системи ведуть до порушення внутрішньосерцевої та системної гемодинаміки, прискорюють розвиток атеросклеротичного процесу (Амосова Е.Н., 1992). Встановлені зв'язки між атеросклерозом, процесами вільнорадикального окиснення ліпідів (ВРОЛ), хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи (Владимиров Ю.А., 1998). Зв'язок між розвитком атеросклерозу та дисфункцією гепатобіліарної системи може відбуватись через розвиток вісцеро-вісцеральних рефлексів і вегетативної дистонії, які обумовлюють поглиблення змін в стінці коронарних судин, що змінені атеросклерозом. Значна поширеність, висока смертність та інвалідизація від ХНХ та ІХС серед населення працездатного віку, великі економічні витрати суспільства обумовлюють актуальність проблеми поєднаного перебігу цих захворювань.

Суттєве значення має напрямок досліджень, скерований на вивчення можливостей медикаментозної корекції порушень, що мають місце в таких хворих. Зважаючи на основний курс Асоціації фармакологів України, визначений її віце-президентом, професором М.С. Пономаренком (1998), що полягає в захисті вітчизняного виробника й споживача, вважаємо за потрібне у своїх дослідженнях використовувати препарати, які вироблені в Україні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом комплексної НДР кафедри госпітальної терапії, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинської державної медичної академії "Стан системи гемостазу та метаболічні зміни при деяких захворюваннях внутрішніх органів і патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хворих різного віку" (номер держреєстрації 0199U001757). У рамках зазначеної теми автором проведено підбір тематичних хворих, їх клініко-інструментальне, біохімічне обстеження, проаналізовано результати.

Мета і завдання дослідження. Удосконалити методику диференційованого лікування хворих із поєднаним перебігом ХНХ та ІХС шляхом адекватного індивідуального підбору медикаментозних засобів із урахування сформованого "післяінфарктного" серця та провести порівняльну оцінку ефективності застосування метаболітів ("Магне-В6"), інгібіторів ліпоксигенази (кверцетину) на тлі стандартного медикаментозного лікування.

Для досягнення мети роботи поставлені завдання:

  • вивчити стан пероксидного окиснення білків, ліпідів, глутатіонової ланки антиоксидантного захисту, системи гемостазу, протеолізу, ліпідного спектру у хворих із поєднаним перебігом ХНХ та ІХС;

  • установити коронарний резерв та функціональний стан міокарда, толерантність до фізичного навантаження у хворих із поєднаним перебігом ХНХ та ІХС, враховуючи післяінфарктний кардіосклероз;

  • визначити вегетативний статус у хворих на ХНХ із ІХС;

  • дослідити тонус жовчовивідних шляхів у хворих на ХНХ із ІХС;

  • провести порівняльну оцінку ефективності застосування кверцетину та "Магне-В6" при лікуванні хворих із поєднаним перебігом ХНХ та ІХС з урахуванням клініко-патогенетичних особливостей захворювання.

Об'єкт дослідження: Хворі з поєднаним перебігом ХНХ та ІХС - 145 пацієнтів, та 20 практично здорових осіб.

Предмет дослідження.Вплив комплексного лікування з використанням кверцетину та "Магне-В6" на вегетативний статус, коронарний резерв, функціональний стан міокарда, толерантність до фізичного навантаження, а також на стан системи гемостазу, процеси ліпопероксидації, ліпідний спектр крові та жовчовивідну функцію.

Методи дослідження:

  • пероксидне окиснення ліпідів і систему ферментативного антиоксидантного захисту визначали за рівнем у крові малонового альдегіду, активністю супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази й глутатіонтрансферази та вмістом відновленого глутатіону;

  • зміни гемокоагуляції