LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця

зменшився період реституції для АТ та ЧСС.

У хворих на ХНХ із ПІКС після отриманого лікування КДР зменшився на 6% (р<0,05), відповідно КДО - на 20% (р<0,05).

При повторному проведенні дослідження фізичних, біохімічних та мікроскопічних властивостей крові слід зазначити зменшення відносної густини порції В до 10255,3, рівня загального білка в порції В до 6,061,02 г/л та в порції С до 2,780,88 г/л, що вказує на зменшення запального процесу після призначеного комплексного лікування з включенням кверцетину та "Магне-В6". Після повторного проведення БДЗ при гіперкінетичному типі ДЖВШ час виділення жовчі дорівнював в ІІ-у фазу 4,80,2 хв., (р<0,05) та в ІV-у фазу 33,82,4 хв., (р<0,05).

Після отриманого лікування у хворих на ІХС та ХНХ слід зазначити зменшення КДР, КДО на 5,3% та 15,4% (р<0,05). При дослідженні динаміки показників скоротливої фази вигнання після проведеного комплексного лікування виявили зменшення швидкості циркулярного вкорочення волокон міокарда (Vcf) на 10,2% (р<0,05).

Після повторного проведення БДЗ у хворих з поєднаним перебігом ХНХ та ІХС час ІІ-ї фази при гіперкінетичному типі ДЖВШ склав 5,30,3 хв. (р<0,05), при гіпокінетичному типі ДЖВШ - 7,10,5 хв. (р<0,05), при визначенні часу IV-ї фази - відповідно 29,20,8 хв., (р<0,05) та 46,24,1 хв., (р>0,1). Таким чином, призначене лікування із включенням кверцетину та Магне-В6 дозволяє провести корекцію виявлених змін.

Висновки.

 • Удосконалено методику диференційованого лікування хворих із поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця шляхом призначення кверцетину та "Магне-В6" у комплексній медикаментозній терапії з урахуванням типу дискінезії жовчовивідної системи.

 • Особливостями клінічних проявів стенокардії у хворих із поєднаним перебігом хронічного некаменевого холециститу та ішемічної хвороби серця є типова для стенокардії локалізація болю з широкою іррадіацією, наявність кардіалгій (як еквівалент ангінозного нападу) та необхідність збільшення дози нітратів для зняття больового нападу.

 • При хронічному некаменевому холециститі у хворих на ішемічну хворобу серця більш істотно знижена толерантність до фізичного навантаження, спроможність серця до виконання роботи, насамперед внаслідок зниження хронотропного резерву та подовження періоду відновлення.

 • При хронічному некаменевому холециститі у хворих зрілого віку на ішемічну хворобу серця особливостями механізмів декомпенсації функціонування системи глутатіону є підвищення активності глутатіонпероксидази при зниженні глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, у хворих похилого віку – підвищення активності глутатіонпероксидази, глутатіонтрансферази при зменшенні активності глутатіонредуктази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

 • У хворих на стабільну стенокардію напруги ІІ-ІІІ функціональних класів при хронічному некаменевому холециститі переважає гіпокінетичного типу дискінезії жовчного міхура з майже однаковою частотою гіпер- та гіпотонічного тонусу сфінктера Одді. У хворих, які перенесли інфаркт міокарда, при некаменевому холециститі переважає гіперкінетичний тип дискінезії жовчного міхура з підвищенням тонусу сфінктера Одді.

 • Включення в комплексну терапію у хворих із поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця кверцетину упродовж 18-22 днів сприяє підвищенню фібринолітичної активності плазми, ХІІІ фактора, зниженню протеолітичної активності плазми, антитромбіну ІІІ, пероксидної резистентності еритроцитів, а також збільшенню рівня відновленого глутатіону, що покращує клінічний перебіг ішемічної хвороби серця та скорочує тривалість перебування хворих у стаціонарі.

 • Застосування в комплексній терапії "Магне-В6" у хворих на післяінфарктний кардіосклероз з гіперкінетичним типом дискінезії жовчного міхура зменшує порушення жовчовивідної функції за рахунок врівноваження активності симпатичної та парасимпатичної ланок вегетативної нервової системи, відновлює резервні можливості міокарда.

  Практичні рекомендації.

 • Хворим із поєднаним перебігом ХНХ та стабільної стенокардії ІІ-ІІІ функціонального класу доцільно проводити багатоетапне дуоденальне зондування з визначенням типу дискінезії, комплексне дослідження гемостатичних властивостей крові (фібринолітичної активності крові, пероксидної резистентності еритроцитів, рівня антитромбіну ІІІ, ХІІІ фактора згортання) з метою диференційованого вибору патогенетично обгрунтованого лікування.

 • У спостереженні та лікуванні хворих на ІХС, що перенесли інфаркт міокарда, необхідно враховувати наявність патології з боку жовчовивідної системи, яка впливає на фізичну реабілітацію, якість життя.

 • Для покращення антиоксидантних та гемостатичних властивостей крові хворим із поєднаним перебігом ХНХ та стабільної стенокардії ІІ-ІІІ фукціонального класу необхідно призначати до традиційного лікування кверцетин в дозі по 1 г тричі на добу упродовж 18-20 діб.

 • При ХНХ з дискінезією жовчного міхура за гіперкінетичним типом з гіпертонусом сфінктера Одді у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом доцільно призначати "Магне-В6" по 1 таблетці тричі на добу упродовж 18-22 діб, що сприяє зростанню функціонального резерву, адаптативних можливостей міокарда та нормалізації тонусу жовчовивідних шляхів.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 • Трефаненко І.В., Гречко С.І., Поліщук О.Ю. Особливості коронарного резерву у хворих на ішемічну хворобу серця та хронічний холецистит в залежності від віку // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика.–2001.- вип.10, книга 3.–С.669-675. (Автором особисто проведені клініко-функціональне обстеження хворих, статистична обробка результатів, написано розділ "Матеріал та методи".)

  2. Тащук В.К., Трефаненко І.В., Поліщук О.Ю. Особливості показників стрес-тестів у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з хронічним холециститом // Лікарська справа.-2001.-№3.-С.27-29. (Дисертантом особисто здійснені інструментальне обстеження пацієнтів, обробка матеріалів дослідження, написано розділ "Результати дослідження".)

  3. Трефаненко І.В., Андрусяк О.В., Троян А.М. Медикаментозна корекція порушень пасажу жовчі у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім хронічним некам'яним холециститом // Гастроентерологія.-2002.-випуск 33.-С.102-107. (Здобувачем особисто проведено клініко-функціональне обстеження пацієнтів, написано розділ „Обговорення отриманих результатів")

  4. КоломоєцьМ.Ю., Трефаненко І.В., Поліщук О.Ю. Вплив комбінованого препарату магнію та піридоксину (Магне-В6) на функціональний стан міокарда та центральну гемодинаміку у пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи в поєднанні з хронічним холециститом // Український кардіологічний журнал.-2001.-№6.–С.64-68. (Автором проведено клініко-функціональне обстеження хворих, статистична обробка результатів, написано розділ "Результати дослідження".)

  5. Трефаненко І.В., Коломоєць М.Ю., Андрусяк О.В. Вплив блокаторів ліпоксигенази на стан вільнорадикального окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих на ішемічну


 •