LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця

хворобу серця із супутнім хронічним холециститом // Буковинський медичний вісник. – 2002.–Т.6, №1.–С.124-126. (Автором проведено клініко-функціональне обстеження пацієнтів, статистична обробка матеріалів, написано розділ "Результати дослідження".)

6. Трефаненко І.В. Особливості вегетативного гомеостазу у хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного холециститу. // Буковинський медичний вісник. – 2002.–Т.6, №2-3.–С.107-109.

7. Трефаненко І.В., Кендзерська Т.Б., Мельничук З.А. Застосування кверцетину в комплексному лікуванні хворих з поліорганною патологією похилого віку // Лекарства – человеку. - 2002.–Т. XVII, №3.-С.365-369. (Здобувачем особисто здійснено інструментальне обстеження пацієнтів, написано розділ "Результати дослідження".)

8. Трефаненко І.В. Особливості клінічного перебігу стенокардії у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім хронічним некаменевим холециститом // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003.–Т.7, №2/1.–С.594-595

9. Трефаненко І.В., Тельбані Абдель Ель, Тащук В.К. Вплив поліорганної патології на перебіг ішемічної хвороби серця // VІ Конгрес кардіологів України: матеріали конгресу. - Київ. - 2000.-С.99-100. (Автором самостійно виконано клінічне обстеження хворих, аналіз отриманих результатів.)

10. Трефаненко І.В., Кендзерська Т.Б. Вплив препарату кверцетину на рівень атерогенних ліпідів в сироватці крові хворих на генералізований атеросклероз // Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни: материалы Республиканской научно-практической конференции.- Харьков. - 2001.-С.124. (Автором самостійно виконано клінічне обстеження хворих, досліджено вплив кверцетину на рівень ліпідів крові.)

11. КоломоєцьМ.Ю., Трефаненко І.В., Троян М.Ф., Гайдичук В.С. Реалізація ішемії міокарда залежно від результатів стрес-тестів у хворих з поліорганною патологією // VI зїзд Всеукраїнського лікарського товариства: матеріали з'їзду. – Українські медичні вісті. –2001.–Т.4, №1.-С.59-60. (Автором самостійно виконано клінічне обстеження хворих, аналіз отриманих результатів.)

12. Trefanenko I.V., Trefanenko D.A., Kendzerskaya T.B. The use of ECG cholter-monitoring to objectify the state of cardiovascula system in gastroenterology patients // 13th Asian pacific congress of cardiology: рroc. congress. – Philippines.–2001.–P.76. (Автором клінічно обстежено хворих, проведена обробка результатів, сформульовані висновки.)

13. Трефаненко І.В. Використання "Магне-В6" у лікуванні хворих з поліорганною патологією // Фармакологія 2001 - крок у майбутнє: матеріали ІІ Національного з'їзду фармакологів України. –Дніпропетровськ. –2001.-С.248.

14. Коломоєц М.Ю., Трефаненко І.В., Андрусяк О.В. Оптимізація лікування хворих з сочетаним перебігом нейроциркуляторної дистонії та хронічного холециститу // Атеросклероз и атеротромбоз: новое в патогенезе, клинике, лечении: материалы Республиканской научно-практической конференции.- Харьков. -2001.-С.57-58. (Автором самостійно виконано клінічне обстеження хворих, аналіз отриманих результатів.)

15. Трефаненко І.В., КоломоєцьМ.Ю., Каушанська О.В. Медикаментозна корекція дискінезії жовчовивідних шляхів у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім хронічним некам'яним холециститом // Вісник Вінницького державного медичного університету. –2002.-Т.6, №1.–С.223. (Автором виконано клінічне обстеження хворих, аналіз отриманих результатів.)

16. Трефаненко І.В., Коломоєць М.Ю., Троян М.Ф., Нікорич Д.В. Біохімічні маркери активності патологічного процесу в крові у хворих похилого віку з поліорганною патологією // ІХ Конгрес Всеукраїнського лікарського товариства: матеріали конгресу.–Луганськ.–2002.–С.207-208. (Автором проведено клінічне обстеження хворих, сформульовані висновки.)

17. Коломоєць М.Ю., Трефаненко І.В., Каушанська О.В., Кендзерська Т.Б. Вплив блокаторів ліпоксигенази на стан оксидантно-антиоксидантної системи у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутнім хронічним холециститом // Гастроентерологія ХХІ століття: сучасне і майбутнє: матеріали Республіканської науково-практичної конференції. –Харків. –2002.–С.95. (Автором проведене клінічне обстеження хворих та статистичний аналіз результатів.)

18. Trefanenko I.V., Kendzerska T.B. Biochemical markers of activity of the pathological process of old-age patients with polyorgan pathology // Клиническая геронтология.–2002.–Т.8, № 5.–С.170-171. (Автором виконано обстеження хворих, аналіз результатів.)

19. Деклараційний патент на винахід № 39675А, А61К31/122, А61,Р9/10. Коломоєць М.Ю., Тащук В.К., Трефаненко І.В. Спосіб лікування ішемічної хвороби серця із супровідним хронічним холециститом. Заявка № 2000127167 від 13.12.2000. Друк. бюл. № 5 від 15.06.2001.


АНОТАЦІЯ

Трефаненко І.В. Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – Внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет, м. Харків, 2004р.

Основні положення дисертації містять дані щодо удосконалення лікування поєднаного перебігу ІХС та ХНХ на підставі аналізу змін системи гемостазу, порушення тонусу жовчовивідних шляхів, коронарного резерву, функціонального стану міокарда. Встановлені нові взаємозв'язки між показниками системи гемостазу, ліпопероксидації, показниками спектру ліпопротеїнів у хворих з поєднаним перебігом ХНХ та ІХС в залежності від віку. Доведена ефективність корекції виявлених змін за допомогою медикаментозних препаратів групи інгібіторів 5-ліпопероксидази (кверцетину) та Магне-В6, які використовують в комплексі лікувально – профілактичних заходів у хворих з поєднаним перебігом ХНХ та ІХС диференційовано, в залежності від виду дискінезії жовчовивідних шляхів.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, хронічний некаменевий холецистит, кверцетин, Магне-В6.

SUMMARY

I.V. Trefanenko Clinic- pathogenetic substantiation of treatment for patients with chronic cholecystitis in combination with ischaemic heart disease. – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of a Candidate of Medical Science in specialization 14.01.02 – Internal Disease – Kharkiv State Medical University, Kharkiv, 2004.

Principal statements of the thesis includes data concerning improving of chronic acalculous cholecystitis and ischaemic heart disease treatment process on the basis of analysis of changes in haemostasia system, violation of bilious ways tone, coronary reserve, functional state of myocardium. New relations between inducer of haemostasia system, state of free radical lipid oxidation and the systems of the antioxidant defence, inducer of lipoprotein spectrum are established in patients with chronic acalculous cholecystitis in combination with ischaemic heart disease depending on their age. Effectiveness of established changes correction with the help of medicinal preparation from inhibitors lipoxygenase (quercetini)