LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з Helicobacter pylori-асоційованими дуоденальними виразками у поєднанні з гіпертонічною хворобою

Луганський державний медичний університет


ЖЕЛЕЗНЯКОВА Наталя Мерабівна


УДК: 616.342-002-44+616.12-008.331.1]-092-085


КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З HELICOBACTER PYLORI-АСОЦІЙОВАНИМИ ДУОДЕНАЛЬНИМИ ВИРАЗКАМИ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ

14.01.02 – внутрішні хвороби


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Луганськ-2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Бабак Олег Якович,

Харківський державний медичний університет,

завідувач кафедри госпітальної терапії та клінічної

фармакології


Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Губергріц Наталя Борисівна,

Донецький державний медичний університет ім.

М.Горького, завідувачка кафедри внутрішніх хвороб №1

доктор медичних наук, професор

Опарін Анатолій Георгійович,

Харківська медична академія післядипломної освіти,

завідувач кафедри терапії та клінічної фармакології


Провідна установа: Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця, кафедра госпітальної терапії, МОЗ України, м. Київ.Захист відбудеться 23.12.2005 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.600.01 при Луганському державному медичному університеті МОЗ України (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя оборони Луганська,1).З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського державного медичного університету (91045,м.Луганськ, кв.50-річчя оборони Луганська,1).


Автореферат розісланий 20.11.2005 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор Коломієць В.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема мульті- та коморбідності на теперішній час лишається важливою для практичної та наукової медицини. Тоді як зростання множинності хвороб з віком відбиває перш за все інволюційні процеси, то поняття коморбідності – детерміновану можливість їх сполучання. Особливого значення ця проблема набуває при поєднанні захворювань, що мають велике соціально-економічне значення та розповсюдженість, до яких відносяться пептична дуоденальна виразка (ПДВ) та гіпертонічна хвороба (ГХ).

Захворювання органів травлення в структурі захворюваності займають третє місце після серцево-судинної та онкопатології, та п'яте місце серед усіх хворих, які госпіталізовані в різні лікувальні установи (Ю.О.Філіппов, І.Ю.Скирда, 2005). За останнє десятиріччя поширеність хвороб органів травлення зросла на 53% - з 9117,6 в 1990 р. до 13953,0 в 2000 р., а рівень захворюваності на хвороби органів травлення підвищився на 21,8% (О.Я.Бабак, 2003). Серед захворювань органів травлення пептична виразка шлунку та дванадцятипалої кишки займають одне з перших місць (18,5%) після гастриту та дуоденіту. Даними сучасних статистичних викладок доведено, що приблизно 10% населення в різні періоди життя страждають на пептичну виразку (Л.Є. Смирнова, 2003). Поширеність пептичної виразки з 1997 р. по 2003 р. зросла на 19,6% і склала 2677,9 на 100 тис населення (Ю.О.Філіппов, І.Ю.Скирда, 2005).

В свою чергу, серед уражень внутрішніх органів з найбільшою частотою зустрічаються захворювання серцево-судинної системи, а саме, ішемічна хвороба серця та гіпертонічна хвороба. Підвищені цифри артеріального тиску (АТ) знаходять у кожного п'ятого мешканця України. Дослідженнями було доведено, що більш ніж в 50% випадків хворі на пептичну виразку мають підвищені цифри АТ (A.Migneco at al., 2003; M. Yukinaka at al., 2000); поєднання ГХ з пептичною виразкою визначали в 70% (В.Н. Медведев и др., 1999).

Тривалий час поєднання пептичної виразки з гіпертонічною хворобою розглядали як наслідок їх великої розповсюдженості, однак ці захворювання мають цілий ряд спільних патогенетичних факторів – судинні порушення, психічні розлади, зсуви у системі імунітету, порушення клітинних мембран на тлі активації процесів перекісного окислення ліпідів (ПОЛ), метаболічний синдром, зміни у системі гомеостазу тощо – які часто лишаються неврахованими при лікуванні даних хворих. На теперішній час в розгляданні патогенезу як виразкової, так і гіпертонічної хвороби значна увага приділяється змінам в системах антиоксидантного захисту (АОЗ) та імунітету. Хронічний перебіг захворювань призводить до пригнічення імунної відповіді організму, що, в свою чергу, сприяє розвитку запалення в шлунку та ДПК (T.F.Soares at al., 2005). Виникаючі імунні зміни посилюють процеси запалення, що, в свою чергу, призводить до поразки клітинних мембран та, таким чином, формування хибного кола, результатом якого є виникнення патологічного процесу або його загострення. Зі змінами в імунній системі в значній мірі пов'язують прогресування патології, її рецидиви та розвиток ускладнень (C.T.Baldari at al., 2005). Патогенетичні процеси, що виникають при формуванні виразкового дефекту у хворих на ПДВ у поєднанні ГХ, - активація системи ПОЛ та цитокінової ланки імунітету, що відбувається на тлі пригнічення системи оксиду азоту, АОЗ та клітинного імунітету – призводять до формування порушень різних видів обміну, результатом чого може бути поява у біологічних рідинах багатьох поверхнево-активних (сурфактантів) та поверхнево-інактивних речовин, що можуть обумовлювати зміни у фізико- хімічних властивостях крові та шлункового соку (В.Н. Казаков и др.,2003).

Таким чином, згідно наведених даних, ГХ та пептичну виразку слід розглядати як захворювання, які закономірно поєднуються між собою не тільки в силу їх розповсюдженості, але й, як виявилося, спільності багатьох патогенетичних механізмів, що дає змогу до вивчення невідомих патогенетичних ланок та розробки схем медикаментозної корекції.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Харківського державного медичного університету, затвердженим МОЗ України, і є фрагментом спільної науково-дослідної роботи кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології і відділу захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту Інституту терапії ім. Л.Т.Малої АМН України: "Розробити нові підходи до антигелікобактерної терапії з використанням пробіотиків на підставі вивчення ролі мікробіоценозу кишечнику в клінічних і морфологічних проявах хронічного гастриту В і виразкової хвороби дванадцятипалої кишки" (номер державної реєстрації 0102U001827).

Мета дослідження: Розробка раціональних підходів до лікування хворих на пептичні дуоденальні