LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Методика самостійної роботи студентів аграрного коледжу в процесі вивчення спеціальних дисциплін

самостійної роботи студентів, у діяльності науково-методичних центрів.

Дослідження не вичерпує розв'язання всіх аспектів проблеми організації самостійної роботи студентів. Перспективи подальших досліджень пов'язані з поглибленим концептуальним аналізом специфіки самостійності студента, ролі педагогічного спілкування у формуванні умінь самостійної роботи студентів, пошуком адекватних методів діагностування та розвитку їх пізнавальних можливостей.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Наукові статті у фахових виданнях:

1. Пащенко Т.М. Проблеми організації самостійної роботи студентів // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – 2003. – Вип. 31. – с. 309-316.

2. Пащенко Т.М. Самостійність як риса особистості // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – 2004. – Вип. 36. – с. 285-293.

3. Пащенко Т.М. Самостійна робота студентів під час підготовки молодшого спеціаліста-економіста // Наук. вісн. НАУ. – 2004. – Вип. 79. – с. 342-347.

4. Пащенко Т.М. Із досвіду викладання дисципліни "Будівельне матеріало-знавство" в Ржищівському будівельному технікумі // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – 2005. – Вип. 41. – с. 198-209.


Тези конференцій:

1. Пащенко Т.М. Самостійна робота як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів // Реформування системи аграрної вищої освіти в Україні: досвід і перспективи: Матер. всеукр. наук.-практ. конф. 21 квіт. 2005 р. НАУ. – К.: НАУ, 2005. – С. 21-22.

2. Пащенко Т.М. Планування самостійної роботи студентів у вищій аграрній школі // Екотрофологія. Сучасні проблеми: Матер. І міжнар. наук.-практ. конф. 30 трав. – 1 черв. 2005 р. БДАУ. – Біла Церква: БДАУ, 2005. – С. 263-266.

3. Пащенко Т.М. Основа дистанційного навчання – самостійна робота студента // Динаміка наукових досліджень – 2005: Матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. 20 – 30 черв. 2005 р. – Д.: Наука і освіта; 2005. – С. 27-29.

4. Пащенко Т.М. Методика самостійної роботи студентів аграрного коледжу в процесі вивчення спеціальних дисциплін // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти: Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 2 – 5 жовт. 2005 р. ЛНПУ ім. Т. Шевченка – Луганськ: Альма-матер, 2005. – С. 269-277.


Навчальні посібники, розділи у книгах:

1. Пащенко Т.М., Світла З.І. Технологія галузі: Конспект лекцій. ІІІ розділ: Навч. посіб. для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Немішаєво: НМЦ, 2000. – 112 с. (Особистий внесок: розробка конспекту лекцій тем 3, 4, 6, 7 третього розділу дисципліни "Технологія галузі", додатка 1 "Витрата матеріалів при виконанні основних будівельно-монтажних робіт").

2. Пащенко Т.М., Світла З.І. Технологія галузі: Конспект лекцій. І розділ: Навч. посіб. для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Немішаєво: НМЦ, 2001. – 82 с. (Особистий внесок: розробка конспекту лекцій тем 1, 3, 4, 6, 9 - 13 першого розділу дисципліни "Технологія галузі", питання для самоконтролю).

3. Світла З.І., Гасан Ю.В., Пащенко Т.М. Будівельне матеріалознавство: Підручник для викладачів і студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Немішаєво: НМЦ, 1998. – 182 с. (Особистий внесок: розробка 1 – 6 тем дисципліни "Будівельне матеріалознавство", запитання ситуаційного характеру і відповіді на них).


Рекомендації та методичні вказівки:

1. Пащенко Т.М. Технологія галузі: Програма, навчальні завдання, методичні вказівки для студентів-заочників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Немішаєво: НМЦ, 2002. – 48 с.

2. Пащенко Т.М. Технологія галузі: Програма, навчальні завдання, методичні вказівки для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Немішаєво: НМЦ, 2002. – 80 с.

3. Пащенко Т.М., Світла З.І. Технологія галузі: Метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Немішаєво: НМЦ, 2002. – 164 с. (Особистий внесок: розробка навчально-методичного забезпечення для самостійного вивчення І та ІІІ розділів дисципліни, зведена таблиця, короткий термінологічний словник, задачі та приклади їх рішення, теми рефератів).

4. Пащенко Т.М. Будівельне матеріалознавство: Програма, навчальні завдання, методичні вказівки для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Немішаєво: НМЦ, 2003. – 44 с.

5. Пащенко Т.М. Будівельне матеріалознавство. Робочий зошит для лабора-торних робіт для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Немішаєво: НМЦ, 2004. – 26 с.АНОТАЦІЯ


Пащенко Т.М. Методика самостійної роботи студентів аграрного коледжу в процесі вивчення спеціальних дисциплін. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). – Національний аграрний університет, Київ, 2005.

У дисертації досліджуються дидактичніумови організації самостійної навчальної роботи студентів у вищих аграрних навчальних закладах: диференційоване використання видів завдань з урахуванням рівня підготовленості студентів; розвиток мотивації навчальної діяльності студентів; забезпечення розвитку ініціативності, самостійності та творчості студентів; розроблено структурну модель циклу самостійної роботи з спеціальної дисципліни; теоретично обґрунтовано самостійну роботу студентів як форму навчальної діяльності, розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено систему формування умінь і навичок у майбутніх фахівців засобами активізації самостійної діяльності, застосуванням різних видів самостійної роботи студентів; з'ясовано основні напрями методики самостійної роботи у аграрних коледжах, зокрема: впровадження нових педагогічних технологій; ефективне використання сучасних дидактичних засобів; цілеспрямоване, системне формування вмінь самостійно працювати.

На підставі результатів формувального експерименту з'ясовано, що застосування методів активізації самостійної діяльності студентів позитивно впливає на підвищення пізнавального інтересу студентів до процесу навчання, навчальної мотивації, ефективності навчального процесу.

Ключові слова: самостійна робота студентів, методика, організація, активізація самостійної діяльності, дидактичні умови.


Пащенко Т.М. Методика самостоятельной работы студентов аграрного колледжа в процессе изучения специальных дисциплин. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (технические дисциплины). – Национальный аграрный университет, Киев, 2005.

Диссертация посвящена исследованию проблемы самостоятельной работы студентов на занятиях со специальных дисциплин в аграрных колледжах.

В диссертации