LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Відновне лікування жінок після лапароскопічних операцій при безплідності трубного походження

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.І. ПИРОГОВАПриймак Світлана ГригорівнаУДК: 618.177-072.1-085
Відновне лікування жінок після лапароскопічних операцій
при безплідності трубного походження14.01.01 – акушерство і гінекологія
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Вінниця – 2003

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Буковинській державній медичній академії МОЗ України


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Юзько Олександр Михайлович,
Буковинська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології


Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Жук Світлана Іванівна,
Вінницький Національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України, кафедра акушерства і гінекології №1

доктор медичних наук, професор
Венцківський Борис Михайлович,
Національний медичний університет
ім. акад. О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1


Провідна установа - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та перинатології


Захист дисертації відбудеться "16" грудня 2003 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.600.01 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. М.І.Пирогова, 56).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (21018, м. Вінниця, вул. М.І.Пирогова, 56).


Автореферат розісланий "15" листопада 2003 р.


Вчений секретар

спеціалізованої ради,

доктор медичних наук, доцент М.І.Покидько

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема безплідного шлюбу має велике медичне і соціальне значення (Михалевич С.І., 2002, Запорожан В.М., Соболев Р.В., 2003). Крім постійно зростаючої частоти цього захворювання, істотну роль відіграє недостатня ефективність лікувально-профілактичних заходів (Куземина С.В., 1999, Motoc A., 2002). Розглядаючи ефективність лікувальних та реабілітаційних заходів при безплідності, привертає увагу відсутність єдиного підходу у виборі методів (Жук С.І. 2002, Венцківський Б.М. та співавт., 2002). Відомо, що своєчасно проведена реабілітація збільшує шанси успішного лікування безплідності трубного походження (Грищенко В.І. та співавт., 2001). За останні роки намітилась тенденція до більш динамічних реабілітаційних заходів, особливо у жінок, які неспроможні скористатись програмою штучного запліднення (Кулаков В.И., Леонов Б.В., 2002, Савельева Г.М., Краснопольская К.В., 2002). Це потребує нових підходів до вибору хірургічної тактики, оптимізації методики лапароскопічних реконструктивно-пластичних операцій та розробці ефективних реабілітаційних заходів щодо відновлення репродуктивної функції (Чеченова Ф.К., Краснопольская К.В., 2002).

Незважаючи на значну кількість наукових публікацій з проблеми хірургічного лікування безплідності не можна вважати всі питання досліджуваної проблеми цілком вирішеними. На нашу думку, в першу чергу, це стосується відновного лікування після лапароскопічних операцій, адекватної медичної та соціальної реабілітації при безплідності трубного походження. Все це, безумовно, свідчить про актуальність обраного наукового напрямку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана науково-дослідна робота є фрагментом наукової роботи кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології Буковинської державної медичної академії: "Розробка та впровадження методів діагностики, лікування та профілактики в перинатальному періоді та при патологічних станах репродуктивної функції у дівчат та жінок", № державної реєстрації 01.01 U 005253.

Мета роботи - підвищити ефективність лапароскопічних реконструктивно-пластичних операцій на маткових трубах при безплідності трубного походження на підставі розробки та клінічного застосування комплексного відновного лікування з використанням медикаментозних та немедикаментозних засобів.

Для досягнення визначеної мети були поставлені такі завдання:

1. Провести клініко-статистичний аналіз особливостей лапароскопічних реконструктивно-пластичних операцій у жінок з безплідністю трубного походження.

2. Вивчити характеристику видового складу та популяційного рівня мікробної контамінації вмісту цервікального каналу, порожнини матки та порожнини малого тазу у пацієнток з безплідністю трубного походження.

3. Дати характеристику факторів і механізмів неспецифічного та специфічного імунного протиінфекційного захисту у пацієнток до і після лапароскопічних реконструктивно-пластичних операцій.

4. З'ясувати особливості гормональної функції яєчників та рівня гонадотропних гормонів до і після лапароскопічних реконструктивно-пластичних операцій.

5. Встановити особливості клінічного перебігу раннього післяопераційного періоду, показників імунного захисту, та гормональної функції яєчників.

6. Розробити комплекс реабілітаційних заходів для пацієнток після лапароскопічних реконструктивно-пластичних операцій на маткових трубах при безплідності трубного походження.

Об'єкт дослідження - безплідність трубного походження.

Предмет дослідження - транслокація мікрофлори, фактори і механізми неспецифічного і специфічного імунного протиінфекційного захисту, гормональний гомеостаз, реабілітаційна терапія.

Методи дослідження - клініко-лабораторний, інструментальний, імуноферментний, імуфлюоресцентний, бактеріологічний та статистичний.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено аналіз результатів лапароскопічних реконструктивно-пластичних операцій з урахуванням стадії спайкового процесу, ступеня трубної оклюзії, наявності або відсутності гідросальпінкса з наступним контролем прохідності маткових труб в післяопераційному періоді та відсотком настання вагітності в залежності від ранніх реабілітаційних заходів. Вперше встановлено взаємозв'язок між особливостями клінічного перебігу раннього післяопераційного періоду, станом імунного протиінфекційного захисту, а також гормональною функцією яєчників до і після лапароскопічних реконструктивно-пластичних операцій на маткових трубах у пацієнток з безплідністю трубного походження. Це дозволило розширити дані про адаптаційні реакції організму в післяопераційному періоді після лапароскопічних операцій, а також науково обґрунтувати необхідність удосконалення реабілітаційних заходів. Наукова новизна проведених досліджень підтверджена деклараційним патентом на винахід: "Спосіб реабілітації репродуктивної функції після лапароскопічного лікування безплідності трубного походження" №40244А, опубліковано 16.07.2001р.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та впроваджено