LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Особливості патогенезу травматичної хвороби при опіоїдній наркоманії (експериментальне дослідження)

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГорькогоУМАНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 617-001-092:613.83]-0281.77ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ

ПРИ ОПІОЇДНІЙ НАРКОМАНІЇ

(експериментальне дослідження)14. 03. 04 - патологічна фізіологія
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наукДонецьк - 2007


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України


Науковий керівник:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Золотухін Сергій Євгенович, НДІ травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, завідувач відділу патологічної фізіології


Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Кубишкін Анатолій Володимирович, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, професор кафедри патологічної фізіології;


доктор медичних наук, професор Кривобок Григорій Кирилович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри патологічної фізіології.


Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ), кафедра патологічної фізіології.


Захист відбудеться "26" червня 2007 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02 при Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16).Автореферат розісланий "24" травня 2007 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, доктор медичних наук,

професор Ігнатенко Г.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. За абсолютною величиною летальних наслідків в осіб молодого, найбільш працездатного віку, травматизм посідає перше місце (Гуманенко Е.К. и соавт., 2002; Ельский В.Н. и соавт., 2002). Неухильне зростання травматизму в усіх без винятку індустріально розвинутих країнах дає підставу сьогодні багатьом дослідникам казати про епідемію травми (Wick M. et al., 2003; Kuhne C.A., et al., 2006). У структурі травматизму зростає частка тяжких ушкоджень, що супроводжуються шоком, важко піддаються лікуванню і мають високу частоту ускладнень (Лисенко Б.П. и соавт., 2002; Селезнев С.А. и соавт., 2004; Павлішин Ю.І. і співавт., 2006).

Останнім часом відзначають значне зростання кількості травматичних хворих з алкогольною і наркотичною інтоксикацією (Минко А.И., 2001; Мусієнко Г.О. і співав., 2005). Особливу тривогу викликають хворі з опіоїдною наркотичною залежністю. Зазначений контингент потерпілих характеризується високим ризиком ускладнень у наркозі, при шоку і, головним чином, у постшоковому і постопераційному періодах. Серед ускладнень найбільш часто діагностують ниркову і печінкову недостатність, серцево-судинну недостатність, абстинентний, астеновегетативний і діенцефальний синдроми та ін. (Шабанов П.Д., 2002; Hasenboehler E et al., 2006).

З-поміж усіх згаданих синдромів найбільш специфічним, раннім і в патогенетичному відношенні найбільш важливим є абстинентний синдром (Кузьминов В.Н., 2002). Він відображає розлади функції життєво важливих органів, зумовлені вимушеним стримуванням людини від систематичного прийому наркотиків. Проте механізми цього синдрому в наркозалежних потерпілих вивчені недостатньо, особливо в аспекті обтяження абстиненцією перебігу ТХ. Не з'ясовано також роль опіоїдної інтоксикації в патогенезі шоку. Більшість методик лікування наркозалежних, що розроблені наркоцентрами і наркодиспансерами, не прийнятні для лікування потерпілих, у яких наркотична інтоксикація або абстиненція ("ламка") відбувається на фоні травми. Неможливість використання, наприклад, методики блокади опіоїдних рецепторів антагоністами (налоксон, налтрексон та ін.) пояснюється зміненою загальною реактивністю організму, у тому числі і на фармакологічні препарати, а також виснаженням механізмів адаптації, компенсації й активного захисту (Резников О.В., 2003; Софронов А.Г., 2003).

Маловивчені аспекти патогенезу ТХ в наркоманів перешкоджають розробці адекватних лікувальних заходів і способів профілактики (Чирко В.В. и соавт.,2002). У лікувальній практиці надають перевагу наркотичним анальгетикам в дозуваннях, еквівалентних застосовуваному сурогатному наркотику з поступовим зниженням дози ліків (Надеждин А.В., 2002). Уведення наркотичних лікарських засобів комбінують із транквілізуючими препаратами, а також з групою нестероїдних протизапальних засобів, ноотропних та інших препаратів (Сиволап Ю.П. и соавт., 2000; Кузьминов В.Н. и соавт., 2002; Гофман А.Г., 2003). Однак застосування препаратів, що пригнічують абстинентний синдром у травмованих наркоманів (гіпобіотиків), перешкоджає перебігу саногенетичних процесів при тяжкій механічній травмі, починаючи з постшокового періоду ТХ. Це збільшує тяжкість ускладнень (поліорганна недостатність, сепсис, недостатність життєво важливих органів) (Ельский В.Н. и соавт., 2002, 2004).

Розробка нових методів фармакологічного лікування абстиненції, не пов'язаних із застосуванням наркотичних засобів, причому однаково ефективних як для зняття абстиненції, так і для лікування травматичної хвороби, сприятиме зниженню частоти летальності й ускладнень у наркозалежних потерпілих.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамкахконкурсних НДР МОЗ України, в яких здобувач був співвиконавцем: "Особливості патогенезу травматичної хвороби при сукупних та комбінованих пошкодженнях грудної клітки" (№ держреєстрації 0100U000005); "Визначити роль вегетативної нервової, гуморальної регуляції та особливості окислювального метаболізму у забезпеченні індивідуальної стійкості організмів в екстремальних умовах" (№ держреєстрації 0104U010590).

Мета і задачі дослідження. Виявити особливості патогенезу початкового етапу ПТР в експерименті в наркозалежних тварин, що перебувають в стані наркотичної інтоксикації й абстиненції, та обґрунтувати шляхи найбільш ефективного їх лікування за допомогою комбінації фармакологічних засобів.

Для виконання поставленої мети було сформульовано такі задачі:

1. Вивчити особливості початкового етапу ПТР у нарконезалежних травмованих щурів за допомогою вимірювання електропровідності шкіри.

2. Визначити особливості початкового етапу ПТР у наркозалежних травмованих щурів залежно від стану, викликаного наркотичною інтоксикацією або абстиненцією.

3. Виявити особливості обмінних порушень, що пов`язані з наркотичною трансформацію перебігу ПТР.

4.