LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Автоматизована оцінка стану тіл хребців

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Усик Вікторія Валеріївна
УДК 007:61+004.415
АВТОМАТИЗОВАНА ОЦІНКА СТАНУ ТІЛ ХРЕБЦІВ
Спеціальність 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків - 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України.Науковий керівник:


доктор технічних наук, професор

Невлюдов Ігор Шакирович,

Харківський національний університет радіоелектроніки, завідувач кафедри технології та автоматизації виробництва РЕЗ та ЕОЗ

Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, професор

Злепко Сергій Макарович,

завідувач кафедри проектування медико - біологічної апаратури Вінницького національного технічного університету


кандидат технічних наук, доцент

Поворознюк Анатолій Іванович,

докторант кафедри обчислювальної техніки і програмування

Національного технічного університету "Харківський

політехнічний інститут"

Провідна організація:

Національний університет „Львівська політехніка", Міністерство освіти і науки України, м.ЛьвівЗахист відбудеться "__12__"____05__ 2005 р. о __13_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 064.052.05 у Харківському національному технічному університеті радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 14.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного університету радіоелектроніки (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14).Автореферат розіслано "_11__"_______04_________ 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Мустецов М.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Одне з перших місць по захворюваності населення займають структурно-функціональні порушення хребетних сегментів, особливо його поперекового відділу. Однак, деякі результати консервативного і оперативного методів лікування в ряді випадків залишаються незадовільними. Однією з причин таких невдач є труднощі діагностики ступеня та локалізації порушень, а також вибір адекватного способу лікування.

Методи досліджень хребта, що використовувалися до цього часу, дозволяли оцінювати стан усього хребта загалом і не дозволяли проводити диференційоване дослідження різних відділів хребта, або використовували під час вивчення хребетних сегментів рутинні ручні методи, які не дають достатнього ступеня точності та достовірності отриманих результатів.

У зв'язку з отриманням нових даних про етіопатогенез захворювань поперекового відділу хребта діагностика значно ускладнилася і перетворилася в самостійну задачу, без вирішення якої неможливе подальше поліпшення результатів лікування.

Таким чином, удосконалення діагностики, необхідне для проведення своєчасного і адекватного лікування хворих, є актуальною задачею, вирішення якої можливе за допомогою пошуку нових критеріїв оцінки стану біооб'єктів, які досліджуються, а також застосуванням комп'ютерних технологій, що дозволяють за досить короткий час одержувати точні кількісні оцінки, які необхідні фахівцю для постановки діагнозу та вибору адекватної лікувальної тактики.

ЗВ'ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт ІОЦ ХНУРЕ за темою № 128-5 (номер держреєстрації 0101U001946).

МЕТОЮ РОБОТИє розробка методу оцінки стану тіл хребців, схильних дегенеративному процесу, та моделі тіла хребця на базі координатної інформації, що одержана за допомогою автоматизованої системи обробки рентгенограм поперекового відділу хребта.

Об'єктом дослідження у дисертаційній роботі є дегенеративні процеси, що проходять в хребетному сегменті.

Предметом дослідження є рентгенівське зображення поперекового відділу хребта, кількісні характеристики ступеня деформації форми тіл хребців та математична модель тіла хребця.

ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

  • розробити математичну модель тіла хребця поперекового відділу хребта;

  • розробити критерій оцінки стану об'єктів, що досліджуються;

  • розробити структуру автоматизованої системи обробки рентгенограм поперекового відділу хребта;

  • розробити систему технічних і програмних засобів для проведення обробки рентгенограм поперекового відділу хребта в бічній проекції і функціональних рентгенограм.

НАУКОВА НОВИЗНА дисертаційної роботи полягає в тому, що:

1) отримано подальший розвиток структурної моделі тіла хребця, що є вектором ознак і що дозволяє дослідити зміну геометрії тіла хребця;

2) вперше запропоновано аналітичну модель хребця, вибрані ступеневі многочлени, що дозволяють апроксимувати розгортку контуру тіла хребця;

  • 3) вперше розроблено новий критерій оцінки стану тіл хребців, що дозволяє кількісно оцінювати ступінь деформації тіл хребців (координатна інформація про контури тіл хребців, яка отримується за допомогою автоматизованої системи з рентгенівського знімка, перетворюється по запропонованому алгоритму у функціональну залежність, яка дає можливість надалі застосовувати до неї методи статистичного аналізу);

  • 4) запропоновано новий алгоритм аналізу стану тіл хребців, який дає можливість виявити наявність деформації, а також дослідити її характер;

  • 5) отримано подальший розвиток алгоритмічного та програмного забезпечення для автоматизованого аналізу рентгенограм поперекового відділу хребта в бічній проекції, що дає можливість фахівцеві за досить короткий час отримати необхідні для постановки діагнозу кількісні характеристики з рентгенівського знімка.

    МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Теорія математичного моделювання дозволила сформулювати підхід до створення структурної і аналітичної моделей тіла


  •