LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Вплив антибактеріальних засобів на карієсогенні властивості зубного нальоту

четвертої (n=33) групи нарiвнi з гiгієнiчним доглядом проводилися послiдовнi аплiкації комплексу фурагiну розчинного та А-бактерину за розробленою нами методикою, курсом один раз в пiврiччя, курсом 10 процедур через день.

Отриманi цифровi данi були статистично опрацьованi з використанням методик та керiвництва по статистицi (Д. Сепетлієв, 1968; П. Ф. Рокитський, I. Є. Єнюков, 1986), з розрахунками критерiю Стьюдента.

Експериментальний та клiнiчний матерiал був опрацьований на ПЕВМ IВМ РС/АТ з використанням стандартних програм.


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ


У вiдповiдностi з зазначеною метою та задачами дослiдження були обстежені діти віком 5-10 років та визначені основні показники захворюваності на карієс за даними поширеності та інтенсивності. Встановлено, що в умовах промислового навантаження, яким є Придніпров'я, поширеність карієсу у дітей 5-7 років склала 92,8%, а у дітей 8-10 років - 90,3%. Інтенсивність карієсу за даними КПВ+кп склала 5.62+/-0.40 у дітей 5-7 років, та 6.33+/-0.50 у дітей віком 8-10 років.

Проведено клiнiко-експериментальне вивчення засiву мiкроорганiзмами порожнини рота дослiдного контингенту дiтей. При цьому вивчено роль кислотоутворюючих бактерiй у процесах демiнералiзації емалi зубiв, а також випробувані вiдомi (хлоргексидiн) та маловивченi (фурагiн та комплекс А-бактерину i фурагiну) препарати в пригнiченнi кислотоутворюючих бактерiй.

Як вiдомо, шляхом ферментації внутрiшньоклiтинного характеру ряд бактерiй (особливо роду Streptococcus) зубного нальоту перетворює залишки вуглеводiв в кiнцевi продукти - органiчнi кислоти (Є. В. Боровський, І. І. Олейник, 1991). Процес ферментації рафiнованих вуглеводiв в значнiй мiрi активується iонами важких металiв, а саме залiзом, цинком, кобальтом, що знаходяться в надмiрнiй кiлькостi в органiзмi дiтей, якi мешкають в умовах iнтенсивних промислових розробок (О. Г. Корепанов, 1993). Тому можна очiкувати не тільки значних змiн бiоценозу порожнини рота у дiтей екологiчно несприятливого промислового регiону, де висока вiрогiднiсть зайвого надходження до органiзму рiзних важких металiв, але й найбільш швидкого зниження концентрації кислот під шаром зубного нальоту до критичного значення pH 4.5-5.5, що різко прискорює демінералізацію емалі. В значнiй мiрi цi припущення були пiдтвердженi нашими клiнiко-експериментальними дослiдженнями характеру бактерiального засiву в порожнинi рота дiтей груп спостереження. Даними спецiальних бактерiологiчних дослiджень встановлено, що зубний налiт у дiтей 5-10 рiчного вiку iнтенсивно засiяний такими бактерiями як Streptococcus, Staphylococcus, Diphteroidum, Lactobacterium, Aerococcus viridans. При цьому частота висiвання бактерiй роду стрептокока, як основного кислотопродуцента на поверхнi зуба, складає 100%. Однак, слiд зазначити, що у дiтей з високою iнтенсивністю карієсу кількість Streptococcus в абсолютних значеннях була достовірно вищою, ніж у практично здорових дітей (Р<0.05). Поряд з цим визначенi бiльш низькi абсолютнi значення концентрації Aerococcus viridans у дiтей дослiдних груп.

У дiтей з високою інтенсивнiстю карієсу вiрогiдно пiдвищений вмiст прямих продуцентiв органiчних кислот в зубному нальотi, котрими є St.mutans i salivarius (табл. 1).


Таблиця 1

Характеристика видів Streptococcus зубного нальоту у дітей з високою

інтенсивністю карієсу в lg/мл (Mm)


п/п

Види

Streptococcus

Контрольна

група;n=33

Дослідна

група; n=102

Р

1.

sanguis

3,70,3

3,80,2

>0,05

2

salivarius

3,10,1

3,60,1

<0,05

3.

mutans

2,90,1

3,40,1

<0,05


Негативним явищем слiд вважати виявлене нами вiрогiдне зниження рівня одного з iнактиваторiв органiчних кислот - Aerococcus viridans у дітей з високим ступенем активності карієсу зубів в порівнянні з контрольною групою. Таке зниження в зiставленнi з особами екологiчно чистого регiону склало 50%, що розцінено, як певне ослаблення захисних механізмів порожнини рота. Все це є свiдченням суттєвої напруги карієсогенної ситуації в порожнинi рота, яка залежить як вiд ступеня бактеріального засіву, так і від високої здібності ряду бактерій до кислотоутворення та зниження iншими бактерiями здiбностi до нейтралiзації кислот. Визначенi явища в зубному нальотi особливо важливi в перiод дозрiвання емалi зубiв пiсля iх прорiзування.

Для обгрунтування використання продукту Aerococcus viridans - А-бактерину для профілактики карієсу зубів проведенi модельнi дослiди вивчення здiбностей аерококiв окисляти молочну кислоту (табл. 2).

Встановлено, що всi штами Streptococcus зубного нальоту (mutans, sanguis, salivarius) однаково чутливi до дії бактерiй - перекис-продуцентiв, так як продукцiя молочної кислоти усiма штамами стрептококiв знижується в 20-30 разiв.


Таблиця 2

Показники окислення молочної кислоти (МК) кислотопродукуючими

клітинами Aerococcus viridans в млрд. (Mm)


Штами

Концентрація МК

Значення

п/п

стрептокока

До дії

Після дії

Р

1.

S. salivarius

0,20,01

0,010,0001

<0,05

2.

S. sanguis

0,30,03

0,010,0002

<0,05

3.

S. mutans

0,50,1

0,20,002

>0,05


Це пiдтверджує високу здiбнiсть A. viridans, як перекис-продуцента порожнини рота, в нейтралiзації молочної кислоти, а значить і в зниженні здібності зубної бляшки до демiнералiзації емалi. Таким чином, нейтралiзацiя одного з метаболiтiв рафiнованих вуглеводiв має для гомеостазу порожнини рота вiдверто коригуюче значення, так як втручається в тонкi механiзми патогенезу карієсу зубiв.

Згiдно з задачами нами вивчена здатнiсть рiзних антибактерiальних засобiв впливати на рiст штамiв стрептококiв, видiлених з порожнини рота (табл. 3).

Встановлено, що пригнiчення росту всiх штамiв стрептокока найбiльш виразне при використаннi комплексу розчину фурагiна та А-бактерину. Є пiдстави думати, що фурагiн та А-бактерин вдало пiдсилюють дiю одне одного.

Вiдповiдно нашим спостереженням в кiнцi п'ятирiчного перiоду кiлькiсть мiкроорганізмів усiх штамiв стрептокока найбiльш виразно зменшилась пiд дією цього комплексу в порiвняннi з iншими препаратами.

Пiдтвердженням позитивного впливу запропонованого нами антибактерiального комплексу на формування емалі в період дозрівання у сполученні з контрольованою гiгієною являється динамічна змiна

Таблиця 3


Середні розміри зон гальмування росту Streptococcus біля штрихового

нальоту різних антибактеріальних засобів в мм