LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль герпесвірусів при материнсько-плодовій інфекції і система прогнозування ступеня ризику передачі герпесвірусної інфекції новонародженому

Експериментальна і клінічна медицина. - 2005. - №3. - С. 64-67.

5. Панченко Л.О., Торяник І.І. Попова Н.Г. Сучасні клініко-вірусологічні аспекти герпесвірусної інфекції // Інфекційні хвороби. - 2005. - №4. - С. 96-99. (Здобувачем виконано аналітичний огляд літератури за проблемою дослідження).


Інші наукові видання:

1. Пат. №67413 A, МКВ A61B10/00, G01N33/48. Спосіб прогнозування ступеня ризику передачі внутрішньоутробної герпесвірусної інфекції новонародженому / Панченко Л.О., Ліхачова А.С., Радченко О.О., Попова Н.Г., Торяник І.І, Ліхачова Н.В., Мостовий Ю.П., Бруснік С.В., Попова Л.О., Казмірчук В.В. - № 2003098530; Заявл. 17.09.03; Опубл.: 15.06.2004. - Бюл. №6, Ч.1. - С. 4.27-4.28. (Здобувачем проведено патентний пошук щодо внутрішньоутробної герпесвірусної інфекції та обґрунтовані критерії ступеня ризику передачі ГВІ новонародженому від інфікованої матері).

2. Панченко Л.О., Кучма І.Ю., Лихачова А.С., Ходак Л.О., Казмірчук В.В., Навєт Т.І., Попова Н.Г., Макаренко В.Д., Бруснік С.В. Епідеміологія, клініка, лабораторна діагностика, лікування і профілактика цитомегаловірусної інфекції у дітей. Методичні рекомендації. - Харків, 1999. - 35 с. (Здобувач приймала участь у розробці клініко-лабораторних критеріїв ЦМВІ у дітей та наслідків внутрішньоутробного інфікування плоду. Підготовлено роботу до публікації).

3. Панченко Л.А., Перемот С.Д., Попова Н.Г., Каразеев Ю.А., Грабар В.В. Скрининг маркеров герпесвирусной инфекции у женщин детородного возраста во время и вне беременности // Матеріали I-го Конгресу неонатологів України "Внутрішньоутробні (вроджені) інфекції новонароджених". - Харків, 1998. - С. 77-80. (Здобувачем проведено імуноферментний аналіз сироватки крові жінок репродуктивного віку. Виконано статистичну обробку результатів).

4. Torianik I., Panchenko L., Popova N., Radchenko E., Grechanina Yu. Morphological Changes in Women's Placenta in Herpes Viral Infection // 11th European Congress of Clinic Microbiology and Infectious Diseases. Clinical Microbiology and Infection (Abstracts). - Istanbul (Turkey), 2001. - Vol. 7.
- suppl. 1. - P.146. (Здобувач виконала забір матеріалу, його фіксацію, проводку та заливку у смоли).

5. Panchenko L., Grechanina Yu., Popova N., Torianik I., Radchenko E. Detection of Herpes Simplex Virus (HSV) in Accidental Abortions in Women // 11th European Congress of Clinic Microbiology and Infectious Diseases. Clinical Microbiology and Infection (Abstracts). – Istanbul (Turkey), 2001. - Vol. 7. - suppl. 1. - P. 146. (Здобувачем виконано імуноферментне визначення герпесвірусу в органах антенатально загиблих плодів, підготовлено матеріали для публікації).

6. Попова Н.Г. Структурные механизмы клеточных реакций при герпесвирусной инфекции // Тези конференції молодих вчених ХДМУ "Медицина III-го тисячоліття". - Харків, 2002. - С. 33.

7. Торяник І.І., Попова Н.Г., Радченко О.О. Структурні маркери при генералізованій герпесвірусній інфекції // Тези конференції "Актуальні питання клінічної медицини". - Полтава, 2002. - С. 63-64. (Здобувачем повноетапно виготовлено 60% гістологічних зрізів та проведений ультраструктурний аналіз маркерів герпесвірусної інфекції із числа клітин епітеліального походження).

8. Торяник І.І., Панченко Л.О., Казмірчук В.В., Бруснік С.В., Попова Н.Г., Радченко О.О., Попова Л.О. Морфологічний субстрат запального процесу в плаценті при тяжкому перебігу герпесвірусної інфекції // Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України "Тяжкі форми інфекційних хвороб і невідкладні стани". - Тернопіль, 2002. - С. 212-213. (Здобувач брала участь у повноетапному виготовленні 45% гістологічних зрізів).

9. Торяник І.І., Попова Н.Г., Радченко О.О. Герпесвірусний плацентит: дві сторони однієї проблеми // Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України "Тяжкі форми інфекційних хвороб і невідкладні стани". - Тернопіль, 2002. - С. 213-214. (Здобувачем проведено забір матеріалу, диференціацію, проводку, фарбування. Виконаний мікроскопічний аналіз зрізів).

10. Торяник И.И., Панченко Л.А., Брусник С.В., Попова Н.Г., Радченко Е.А., Макаренко В.Д., Казмирчук В.В., Попова Л.А. Система комплексной морфологической диагностики последствий и осложнений TORCH-инфекций // Імунологія та алергологія. - 2002. - №3. - С. 45. (Здобувачем зібрана і проаналізована сучасна література по проблемі TORCH-інфекцій. Обґрунтовано використання цитологічних методів дослідження, проведений цитоскопічний аналіз).

11. Torianik I., Panchenko L., Kuchma I., Popova N., Brusnik S., Popova L., Kazmirchuk V. Placental vascular channel changes in herpes simplex virus (HSV) infection // 1st FEMS Congress of European Microbiologists (Abstract). - Ljubljana (Slovenia), 2003. - P. 486. (Здобувачем виготовлено препарати судин плаценти, виконано гістологічний аналіз зрізів та підготовлено роботу до публікації).

12. Торяник І.І., Панченко Л.О., Попова Н.Г., Бруснік С.В., Радченко О.О., Попова Л.О. Мікроструктурні зміни у ворсинчатому хоріоні плаценти жінок-породіль з герпесвірусною інфекцією (ГВІ) // Тези доповідей X з'їзду товариства мікробіологів України. - Одеса, 2004. - С. 174. (Здобувачем проведено мікроструктурний аналіз клітин ворсинчатого хоріону, диференціацію клітин запального інфільтрату).

13. Попова Н.Г. Сероиммунологическая диагностика и алгоритм обследования на герпесвирусную инфекцию у беременных // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 200-річчю з дня заснування Харківського державного медичного університету "Від фундаментальних досліджень до прогресу в медицині". - Харків, 2005. - С. 190.


АНОТАЦІЯ

Попова Н.Г. Роль герпесвірусів при материнсько-плодовій інфекції і система прогнозування ступеня ризику передачі герпесвірусної інфекції новонародженому. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, 2006.

Дисертаційна робота присвячена вивченню ролі вірусу простого герпесу (ВПГ) у виникненні материнсько-плодової інфекції (МПІ) та розробці ефективної системи прогнозування ступеня ризику передачі ВПГ від інфікованої матері новонародженому.

Представлено результати по виявленню ВПГ-інфекції у вагітних та жінок дітородного віку, у яких при УЗД була запідозрена МПІ. Сформульовано лабораторно-діагностичні критерії герпесвірусної МПІ та розроблено алгоритми комплексного клініко-лабораторного обстеження жінок репродуктивного віку та вагітних на ГВІ (ВПГ та ЦМВ). Показано високу інфікованість ВПГ у вагітних жінок (64,03,0%), особливо з обтяженим акушерським анамнезом (79,63,3%).

В експерименті in vitro отримано дані про характер морфологічних змін інфікованої ВПГ-1 (штам "УС") культури