LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль гіпергомоцистеїнемії у динаміці росту злоякісних пухлин (експериментальне дослідження)

Характеристика груп

n

ГЦ, мкмоль/л

НПР (контроль)

5

4,290,88

Метіонін (1%)

5

5,060,55

Метіонін (2%)

5

18,52 4,70*

Метіонін (3%)

5

48,13 14,31*

Примітка: * Р<0,05 порівняно з показником у групі контролю.
Рис.4. Концентрація ГЦ у плазмі крові (А) та відсоток неметильованих CCGG сайтів у ДНК (Б), виділеної з печінки щурів ювенільного (1), постпубертантного (2) та середнього віку (3), які протягом 15 днів перебували на раціоні з метіоніновим навантаженням.

Примітка: (a) - Р<0,05 порівняно з контролем.


При моделюванні синдрому ГГЦ у мишей нами був використаний аналогічний підхід щодо модифікації їх раціонів харчування та встановлено, що у тварин, які 28 днів перебували на раціоні з метіоніновим навантаженням (4,4%) та раціоні з метіоніновим навантаженням на фоні дефіциту вітамінів В6, В9 та В12 вміст ГЦ у плазмі крові вірогідно зростав у 7,87 та 9,97 рази відповідно в порівнянні з контролем (5,040,45 мкмоль/л).

Таким чином, за допомогою експериментальних дієт нами були створені декілька моделей ГГЦ та показано, що зростання концентрації ГЦ у плазмі крові під впливом метіонінових навантажень у дієті супроводжується зниженням рівня загального метилювання ДНК у тканині печінки.


Вплив вітамінів В6, В9 та В12, бетаїну, креатину та холіну на концентрацію ГЦ у плазмі крові та рівень загального метилювання ДНК у печінці щурів за умов експериментальної ГГЦ. Не менш важливим завданням дослідження було вивчення підходів до корекції ГГЦ, оскільки вона вважається одним із можливих шляхів модуляції процесів метилювання ДНК (Чехун В.Ф. та співавт., 2006). Слід зазначити, що існують різні речовини, які мають властивість знижувати вміст ГЦ у плазмі крові, однак на сьогоднішній день питання щодо найбільш ефективного методу корекції ГГЦ перебуває на стадії розробки та обговорення. Тому, ми провели дослідження по вивченню протекторної дії речовин, які безпосередньо залучені до метаболізму ГЦ (комплекс вітамінів В6, В9 та В12, бетаїн, креатин та холін), щодо експериментальної ГГЦ та гіпометилювання ДНК.

Результати досліджень показали, що переведення щурів, які протягом 14-ти днів перебували на метіоніновій вітамін-дефіцитній моделі ГГЦ, на раціони із збільшеними у 5 або 15 разів кількостями вітамінів В6, В9 та В12 по відношенню до контролю призводить до швидкої (протягом 4-х днів) нормалізації концентрації ГЦ у плазмі крові. Причому, за ефективністю дії на вміст ГЦ у плазмі крові щурів різниці між 5-ти та 15-ти кратно збільшеними кількостями вітамінів В6, В9 та В12 у дієті не було.

На метіоніновій моделі ГГЦ нами вивчався вплив на рівень ГЦ у плазмі крові щурів комплексу вітамінів В6, В9 та В12, креатину, бетаїну та холіну в різних дозах. Результати визначення концентрації ГЦ у плазмі крові показали, що в умовах метіонінового навантаження (2%) у дієті протекторними властивостями до зростання вмісту ГЦ у плазмі крові володіли вітаміни В6, В9, В12, у кількостях, які в 5 разів перевищують їх вміст у НПР, бетаїн (1%) та креатин (5%) (табл.2).


Таблиця 2

Концентрація ГЦ у плазмі крові щурів, які 14 днів перебували на експериментальних раціонах

Характеристика груп

n

ГЦ, мкмоль/л

НПР (контроль)

10

7,070,84

Метіонін (2%)

10

21,971,70*

Метіонін (2%) + вітаміни В6, В9 та В12 ↑ в 5 раз

10

7,11 0,59#

Метіонін (2%) + креатин (1%),

10

30,63 1,91*#

Метіонін (2%) + креатин (5%)

10

6,55 0,79#

Метіонін (2%) + бетаїн (1%)

10

6,28 1,05

Метіонін (2%) + бетаїн (5%)

10

15,34 2,36*#

Метіонін (2%) +холін (0,1%)

10

35,11 4,04*#

Метіонін (2%)+холін (0,1%)

10

23,20 6,92*

Примітка: *Р<0,05 – порівняно з показником у групі "контроль";

# Р<0,05 - порівняно з показником в групі "метіонін+дефіцит вітамінів В6, В9 та В12".


На заключному етапі даного фрагменту роботи нами було досліджено вплив на рівень загального метилювання ДНК у печінці лабораторних тварин речовин, які протидіяли зростанню вмісту ГЦ у плазмі крові при 2% метіонінових навантаженнях в дієті. Встановлено, що протекторними властивостями до загального гіпометилювання ДНК володів лише комплекс вітамінів В6, В9 та В12, у кількостях, які в 5 разів перевищують їх вміст у НПР (рис. 5). Проведений кореляційний аналіз виявив, що між концентрацією ГЦ у плазмі крові та рівнем загального метилювання ДНК у тканині печінки щурів, які перебували на експериментальних раціонах, існує прямий кореляційний зв'язок (rs=0,48; P=0,024).


Рис.5. Кількість неметильованих CCGG сайтів у ДНК, виділеній із тканини печінки щурів, які 30 днів перебували на експериментальних дієтах.

Примітка: (а) - Р<0,05 – порівняно з показником у групі "контроль"; (b) - Р<0,05 – порівняно з

показником у групі "метіонін".


Таким чином, нами експериментально (за умов метіонін-індукованої ГГЦ) продемонстровано, що серед речовин, які здатні знижувати рівень ГЦ у плазмі крові, лише комплекс вітамінів В6, В9 та В12 проявляв у використаних дозах протекторні властивості як до зростання концентрації ГЦ у плазмі крові, так і до зниження рівня загального метилювання ДНК у печінці тварин.


Вплив експериментальної ГГЦ на розвиток індукованих та трансплантованих злоякісних пухлин. Оскільки ГГЦ може призводити до гіпометилювання ДНК та змін в експресії певних генів, залучених до канцерогенезу, в наступній частині роботи ми дослідили вплив експериментальної ГГЦ без втручання та за умов її корекції вітамінами В6, В9 та В12 на злоякісну трансформацію клітин МЗ під дією NMU. Аналіз отриманих результатів показав, що перебування тварин в умовах хронічної ГГЦ протягом мінімального латентного періоду канцерогенної дії NMU на тканину МЗ призводило, з одного боку, до зниження частоти виникнення пухлин МЗ (на 25,6%) та коефіцієнта множинності (на 19,8%), а з іншого – до скорочення латентного періоду (в 1,2 рази) та до збільшення кількості (на 26,7%), маси (на 14,6 %) та об'єму (на 12,4%) злоякісних пухлин МЗ у порівнянні з аналогічними показниками у тварин із групи контролю (табл.3).

Таблиця 3

Вплив ГГЦ на NMU-індукований канцерогенез у МЗ щурів

Показники

Групи тварин


НПР

ГГЦ

ГГЦ+Вітаміни

Кількість