LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль гіпергомоцистеїнемії у динаміці росту злоякісних пухлин (експериментальне дослідження)

зменшувалися в 2,0 та в 1,4 рази відповідно в порівнянні з контролем) на фоні зростання ГЦ у плазмі крові (в 1,92 рази) та зниження рівня загального метилювання ДНК у тканинах печінки (на 20%) та пухлини (на 16%). Корекція ГГЦ 5-ти кратно збільшеною кількістю вітамінів В6, В9 та В12 (в порівнянні з контролем) не стимулювала ріст пухлин, повністю попереджала зниження протипухлинного ефекту ДОКС, а також розвиток ГГЦ та тканиноспецифічного гіпометилювання ДНК в печінці та пухлині.

Оскільки ГГЦ має потужні антиангіогенні та тромбогенні властивості, ми дослідили морфологічні зміни у судинному руслі пухлин при перебуванні тварин із карциносаркомою Уокер-256 в умовах метіонін-індукованої ГГЦ без втручання та при її корекції комплексом вітамінів В6, В9 та В12. Отримані результати продемонстрували, що під впливом ГГЦ у судинах пухлин суттєво зростають процеси тромбоутворення. Це супроводжується збільшенням ділянок некротичних змін у тканині пухлини в порівнянні з контролем. Однак, додавання комплексу вітамінів В6, В9 та В12 не попереджало вищезазначених змін у судинах пухлин.

Таким чином, проведені дослідження в системі in vivo продемонстрували, що ГГЦ може бути причиною розвитку резистентності пухлинних клітин до ДОКС та дозволило нам висловити припущення відносно доцільності корекції ГГЦ, зокрема комплексом вітамінів В6, В9 та В12, при застосуванні ДОКС в схемі лікування хворих на онкологічні захворювання.


ВИСНОВКИ


За результатами проведених комплексних експериментальних досліджень встановлено, що ГГЦ відіграє суттєву роль у розвитку та прогресуванні злоякісних пухлин за рахунок взаємозв'язку обміну ГЦ з процесами метилювання ДНК та обґрунтовано доцільність корекції ГГЦ при терапії злоякісних новоутворень доксорубіцином.


 • Створена нова експериментальна модель ГГЦ у системі in vivo, заснована на застосуванні метіонінового навантаження на фоні виключення вітамінів В6, В9 та В12 із раціону тварин, яка дозволяє за 14 днів отримати більше ніж 10-разове зростання концентрації ГЦ у плазмі крові. Показано, що за умов метіонін-індукованої ГГЦ зростання концентрації ГЦ у плазмі крові залежить від віку тварин.

 • На різних моделях пухлинного росту показано, що на стадії експоненційного росту пухлин концентрація ГЦ у плазмі крові зростає та прямо корелює з масою пухлин. При зменшенні швидкості росту пухлин (на термінальній стадії) концентрація ГЦ знижується та зворотно корелює із масою пухлин.

 • Показано, що при метіонін-індукованій ГГЦ, або за умов пухлинного росту, зростання концентрації ГЦ у плазмі крові тварин прямо корелює із зниженям рівня загального тканиноспецифічного метилювання ДНК. Доведено, що серед речовин, які нормалізують концентрацію ГЦ у плазмі крові при експериментальній ГГЦ (вітаміни В6, В9 та В12, бетаїн та креатин), протекторною дією щодо загального гіпометилювання ДНК в печінці володіє лише комплекс вітамінів групи В.

 • Встановлено, що при експериментальній ГГЦ гальмується ріст та метастазування перещеплюванних пухлин та знижується рівень загального метилювання ДНК у тканинах пухлини та печінки, посилюються процеси тромбоутворення в судинах пухлин. Корекція ГГЦ комплексом вітамінів В6, В9 та В12 повністю нівелює ефекти ГГЦ щодо зниження рівня загального метилювання ДНК та не стимулює ріст пухлин.

 • Виявлено, що при перебуванні тварин з NMU-індукованим канцерогенезом у МЗ протягом латентного періоду в умовах хронічної ГГЦ, з одного боку, знижується частота виникнення пухлин МЗ та коефіцієнт множинності, а з іншого –скорочується латентний період, збільшується відносна кількість, маса та об'єм злоякісних пухлин МЗ у порівнянні з аналогічними показниками у тварин групи контролю. Корекція ГГЦ комплексом вітамінів В6, В9 та В12 повністю нівелює ефекти ГГЦ щодо NMU-індукованого канцерогенезу у МЗ щурів.

 • Встановлено, що метіонін-індукована ГГЦ призводить до суттєвого зниження протипухлинного ефекту ДОКС у щурів із карциносаркомою Уокер-256 (коефіцієнти гальмування росту пухлин та збільшення тривалості життя зменшувалися в 2, 0 та 1,4 рази відповідно в порівнянні з контролем). Корекція ГГЦ комплексом вітамінів В6, В9 та В12 повністю протидіє зниженню протипухлинного ефекту ДОКС та не стимулює ріст пухлин.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Пентюк О.О., Луцюк М.Б, Постовітенко К.П., Артемчук М.А., Асачова О.С., Призимирська Т.В. Гіпергомоцистеїнемія: моделювання та вплив на стан судинної системи в експерименті // Досягнення біології та медицини. - 2004. - Т. 3, №1. - С. 35-38. (Здобувач брала участь у виконанні експериментальних досліджень, визначенні концентрації ГЦ у плазмі крові, обговоренні результатів та написанні статті).

 • Pogribny I.P., Prizimirska T.V., Kulik G.I., Lutsiuk M.B., Pentuk O.O., Postovitenko K.P., Artemchuk M.A., Poirier L.A., Chekchun V.F. Age-related effects of methionine-enriched diet on plasma homocysteine concentration and methylation of hepatic DNA in rats // Укр. біохім. журнал. - 2005. - Т. 77, №4. - С. 114-119. (Здобувач брала участь у виконанні частини експериментальних досліджень, визначенні концентрації ГЦ у плазмі крові, виділенні ДНК із тканини печінки, написанні та оформленні статті).

 • Постовітенко К.П., Пентюк О.О., Луцюк М.Б., Призимирська Т.В., Артемчук М.А., Андрушко І.І., Чехун В.Ф., Чорнопищук О.Л. Біохімічні зміни в крові, печінці та нирках при експериментальній гіпергомоцистеїнемії за її лікування вітамінами та вітамінно-мінеральним комплексом // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2005. - T. 2, №9. - C. 222-227. (Здобувач виконувала частину експериментальних досліджень, визначала концентрацію ГЦ у плазмі крові, брала участь у написанні та оформленні статті).

 • Постовітенко К.П., Пентюк О.О., Луцюк М.Б., Cергієнко О.В., Артемчук М.А., Андрушко І.І., Харковенко Р.В., Чехун В.Ф., Призимирська Т.В. Морфологічні зміни в органах тварин із експериментальною гіпергомоцистеїнемією та можливість їх корекції дієтами, збагаченими вітамінами // Вісник морфології. – 2005. – Т. 2, №11. – С. 287 -291. (Здобувач визначала концентрацію ГЦ у плазмі крові та приймала участь у написанні та оформленні статті).

 • Постовітенко К.П., Пентюк О.О., Луцюк М.Б., Чехун В.Ф., Призимирська Т.В., Артемчук М.А., Йолтуховський М.М. Вплив вітамінів В6, В9, В12 на рівень гомоцистеїну в плазмі крові щурів за метіонінової гіпергомоцистеїнемії // Буковинський медичний вісник. - 2005. - Т. 9, №2. - С. 208-210. (Здобувач брала участь у виконанні частини експериментальних досліджень, визначала концентрацію ГЦ у плазмі крові, приймала участь у написанні та оформленні статті).

 • Pryzimirska T.V., Pogribny I.P., Chekhun V.F. The impact of tumor growth on plasma homocysteine levels and tissue-specific DNA methylation in Walker-256 tumor-bearing rats // Exp. Oncol. – 2007. - Vol. 29, № 4. - Р. 262-266. (Здобувач виконувала всі експериментальні дослідження, визначала концентрацію ГЦ у плазмі крові, виділяла ДНК із тканин пухлини та печінки, проводила статистичний аналіз наукових результатів, приймала участь у написанні та оформленні статті).

 • Деклараційний патент на винахід № 66134A, Україна, А23L1/29, A23L1/302. Експериментальна модель гіпергомоцистеїнемії // Чехун В.Ф., Луцюк М.Б., Пентюк О.О., Призимирська


 •