LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль гіпергомоцистеїнемії у динаміці росту злоякісних пухлин (експериментальне дослідження)

Т.В., Постовітенко К.П., Артемчук М.А., Салдан Й.Р., Асачова О.С. Заявл. 04.08.2003; Опубл. 15.04.2004. - Бюл. №4.- 3с. (Здобувач приймала участь у виконанні експериментальних досліджень та визначенні концентрації ГЦ у плазмі крові, підготувала рукопис заявки на патент).

 • Чехун В.Ф., Призимирская Т.В., Кулик Г.И., Тодор И.Н., Трындяк В.П., Шпилевая С.И., Пентюк А.А. Влияние опухолевого роста на содержание гомоцистеина в плазме крови и интенсивность процессов метилирования у крыс с карциномой Герена // Материалы ІІІ съезда онкологов и радиологов СНГ. – Минск, Беларусь. - 2004. - Часть І. – С. 353.

 • Призимирська Т.В., Кулик Г. І., Пентюк О. О., Тодор І. М., Шпильова С.І., Чехун В.Ф. Взаємозв'язок між метаболізмом гомоцистеїну та процесами метилування у клітинах злоякісної пухлини // Тези доповідей Установчого зїзду Українського товариства клітинної біології. – Львів. – 2004. – С. 126.

 • Призимирська Т.В., Тодор І. М., Кулик Г. І., Чехун В.Ф. Вплив фолієвої кислоти та вітамінів В6 та В12 на розвиток та метастазування карциноми легень Л'юїс // Материалы научно-практической международной конференции "Фортификация пищевых продуктов витамином В9 с целью предупреждения врожденных дефектов невральной трубки". – Киев. - 2006. – С. 25-26.

 • Чехун В.Ф., Призимирская Т.В., Постовитенко К.П., Пентюк А.А, Луцюк Н.Б., Артемчук М.А. Сравнительное исследование действия фолиевой кислоты и витаминов В6 и В12, бетаина, креатина, а также холина при хронической метиониновой гипергомоцистеинемии // Материалы научно-практической международной конференции "Фортификация пищевых продуктов витамином В9 с целью предупреждения врожденных дефектов невральной трубки". – Киев.- 2006. – С.18.

 • Призимирська Т.В., Постовітенко К.П., Пентюк О.О, Луцюк М.Б., Йолтуховський Н.М., В.Ф.Чехун В.Ф. Дослідження гіпогомоцистеїнемічної ефективності вітамінів В6, В9, В12, бетаїну, креатину та холіну при гострій гіпергомоцистеїнемії // Матеріали XII університетської науково-практичної конференції молодих вчених та фахівців. – Вінниця. - 2006.- С. 39.

 • Призимирська Т.В., Кулик Г.І., Гулай Т.О., Чехун В.Ф. Гіпергомоцистеїнемія як метаболічний чинник епігенетичних порушень при злоякісних процесах // Тези VIII конференції молодих онкологів з міжнародною участю "Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології". – Київ. – 2007. – С. 63.

 • Чехун В.Ф., Призимирська Т.В., Тодор І. М., Ковтонюк О.В., Кулик Г.І., Вплив гіпергомоцистеїнемії на розвиток та метастазування карциноми легень Л'юїс // Тези VIII конференції молодих онкологів з міжнародною участю "Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології". – Київ. – 2007. – С. 8.

 • Чехун В.Ф., Призимирська Т.В., Кулик Г.І., Гулай Т.О. Роль гіпергомоцистеїнемії в зміні чутливості клітин карциносаркоми Уокера до дії доксорубіцину // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю "Молекулярні основи і клінічні проблеми резистентності до лікарських засобів". – Київ. -2006. – С.65.

 • Призимирська Т.В., Погрібний І.П., Чехун В.Ф. Епігенетичні аспекти модуляції гомоцистеїном чутливості злоякісних клітин до доксорубіцину в системі in vivo // Тези доповідей 2-го зїзду Українського товариства клітинної біології. – Київ. – 2007. – С. 106.


  АНОТАЦІЯ


  Призимирська Т.В. Роль гіпергомоцистеїнемії у динаміці росту злоякісних пухлин (експериментальне дослідження). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07 – онкологія. – Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ – 2008.

  Дисертацію присвячено дослідженню ролі гіпергомоцистеїнемії (ГГЦ) у динаміці росту злоякісних пухлин та експериментальному обгрунтуванню доцільності її корекції за допомогою комплексу вітамінів В6, В9 та В12 при злоякісних новоутвореннях.

  Створена нова метіонінова вітамін-дефіцитна модель ГГЦ, яка дозволяє за короткий термін досягти значного підвищення рівня гомоцистеїну (ГЦ) у плазмі крові лабораторних тварин. Показано, що за умов метіонінової ГГЦ зростання концентрації ГЦ у плазмі крові залежить від віку тварин.

  На різних моделях пухлинного росту показано, що на стадії експоненційного росту пухлин концентрація ГЦ у плазмі крові зростає та прямо корелює з масою пухлин. При зменшенні швидкості росту пухлин (на термінальній стадії) концентрація ГЦ знижується та зворотно корелює із масою пухлин. Встановлено, що зростання концентрації ГЦ у плазмі крові піддослідних тварин (при експериментальній ГГЦ чи за умов пухлинного росту) прямо корелює із зниженням рівня загального тканиноспецифічного метилювання ДНК.

  Показано, що при перебуванні тварин з нітрозометилсечовино (NMU)-індукованим канцерогенезом у молочній залозі (МЗ) протягом латентного періоду в умовах хронічної ГГЦ, з одного боку, знижується частота виникнення пухлин МЗ та коефіцієнт множинності, а з іншого –скорочується латентний період, збільшується відносна кількість, маса та об'єм злоякісних пухлин МЗ у порівнянні з аналогічними показниками у тварин групи контролю. Встановлено, що при експериментальній ГГЦ гальмується ріст та метастазування перещеплюванних пухлин, знижується рівень загального метилювання ДНК у тканинах пухлини та печінки, посилюються процеси тромбоутворення в судинах пухлин та суттєво знижується протипухлинний ефект доксорубіцину у щурів із карциносаркомою Уокер 256.

  Встановлено, що за умов експериментальної ГГЦ комплекс вітамінів В6, В9 та В12 у кількостях, які в 5 разів перевищують їх вміст у контролі, нормалізує вміст ГЦ у плазмі крові, володіє протекторними властивостями відносно загального гіпометилювання ДНК в печінці та пухлині, нівелює ефекти ГГЦ щодо NMU-індукованого канцерогенезу у МЗ щурів, протидіє зниженню протипухлинного ефекту доксорубіцину та не стимулює ріст пухлин.

  Ключові слова: гіпергомоцистеїнемія, метилювання ДНК, ріст та метастазування злоякісних пухлин, канцерогенез у молочній залозі, вітаміни В6, В9 та В12, доксорубіцин.


  АННОТАЦИЯ


  Призимирская Т.В.Роль гипергомоцистеинемии в динамике роста злокачественных опухолей (экспериментальное исследование). – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – онкология. – Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев – 2008.

  Диссертация посвящена исследованию роли гипергомоцистеинемии (ГГЦ) в динамике роста злокачественных опухолей и экспериментальному обоснованию целесообразности ее коррекции с помощью комплекса витаминов В6, В9 та В12 при злокачественных новообразованиях.

  Основные задачи исследования состояли в том, чтобы определить концентрацию гомоцистеина (ГЦ) в плазме крови и уровень общего метилирования ДНК в тканях опухоли и печени животных с экспериментальными опухолями; создать экспериментальную модель ГГЦ и исследовать на ней влияние модуляторов обмена ГЦ на уровень общего метилирования ДНК в печени крыс; изучить влияние ГГЦ на динамику роста и метастазирование трансплантируемых опухолей; исследовать влияние ГГЦ без воздействия и при условии ее коррекции витаминами В6, В9 та В12 на химический канцерогенез в молочной железе (МЖ)


 •