LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів в порушеннях проліферації епітеліальних тканин нестатевозрілих щурів

забою в дозі 3,7 Мбк на 100 г маси тіла в 0,1 мл дистильованої води інтраперитонеально. ПП визначали шляхом введення 3H-тимідину з радіоактивністю 0,85 Тбк/мМ у дозі 3,7 Мбк на 100 г маси тіла кожні 5 год протягом доби.

Для визначення МА за 4 год до забою щурам інтраперитонеально вводили колхамін в дозі 1,5 мг/кг (1-3 серії експериментів) та 2,5 мг/кг (4-6 серії).

Для гістологічних досліджень язик, ТК та печінку фіксували та заливали в парафін. Зрізи готували на мікротомі, депарафінували, покривали емульсією, висушували та експонували протягом 24 днів. Для проявлення радіоавтографів застосовували амідоловий проявник. Після фіксування в нейтральному фіксажі препарати офарблювали гематоксиліном Майєра та заливали бальзамом. Підрахунок кількості мічених ядер, мітозів і блокованих мітозів проводили не менш ніж у 50-60 подовжньо розрізаних залозах слизової оболонки ТК, в слизовій оболонці дорсальної поверхні язика не менш, ніж в 5000 епітеліоцитах та не менш, ніж в 15000 гепатоцитах. ДНК-СА оцінювали за радіоактивним індексом (РІ), який обчислювали як відношення кількості клітин з міченими ядрами до загальної кількості клітин.

Для характеристики МА визначали індекс к-мітозів (МІкх) - відношення суми кількостей блокованих мітозів та профаз до загальної кількості підрахованих клітин. Мітотичний індекс (МІ) вираховували як співвідношення кількості мітозів і підрахованих клітин. Величину ПП характеризували відношенням кількості клітин з міченими ядрами до загальної кількості підрахованих клітин. Показники виражали в промілях (‰).

Для опису ритмів ДНК-СА та МА використовували графічно-параметричний метод. Визначали: (1) положення максимумів (акрофаз) і мінімумів інтенсивності процесів поділу протягом доби. Максимумом ритму ДНК-СА активності вважали максимальне вірогідне значення РІ, зафіксованого протягом доби, мінімумом - мінімальне. Максимумом ритму МА вважали максимальне вірогідне значення МІкх, зафіксованого протягом доби, мінімумом – мінімальне; (2) зрушення в годинах між акрофазами ритмів ДНК-СА та МА; (3) кількість акрофаз (максимумів) ритмів; якщо спостерігали 1 максимум, то ритм оцінювали як одноверхівковий, якщо 2 максимуми – як двоверхівковий; (4) величину абсолютної амплітуди (АА) ритму ДНК-СА (різниця максимальних і мінімальних значень РІ, зафіксованих протягом доби), та величину АА ритму МА (різниця максимальних і мінімальних значень МІкх, зафіксованих протягом доби); (5) величину відносної амплітуди (ВА) ритму ДНК-СА (відношення максимального і мінімального значень РІ, зафіксованих протягом доби) та величину ВА ритму МА (відношення максимального і мінімального значень МІкх, зафіксованих протягом доби); (6) коефіцієнт синхронізації (КС) переходу клітин в фазу синтезу ДНК (відношення ВА ритму ДНК-СА до часу (в год), що проходить від мінімуму до максимуму ДНК-СА), (7) КС переходу клітин в мітоз (відношення ВА ритму МА до часу (в год), що проходить від мінімуму до максимуму МА). ТМ (tm) визначали за формулою: tm=МІ*t/МІкх, де t – час дії колхіцину. Для встановлення ТМ МІ визначали тричі протягом часу дії колхіцину і використовували для розрахунків усереднену величину.

Обчислення показників та статистичну обробку отриманих даних здійснювали на комп'ютері із застосуванням Microsoft Excel. Оцінку вірогідності результатів дослідження проводили з використанням критерію t Фішера-Стьюдента.

Результати дослідження та їх аналіз. Параметри поділу гепатоцитів інтактних щурів. В 3-денних щурів максимальний РІ зареєстрований о 13.00, з 17.00 до 21.00 він зменшувався і ставав мінімальним (р<0,01). О 01.00 РІ знов був збільшеним (р<0,05) порівняно з показниками з 17.00 до 21.00. З 09.00 до 21.00 МІкх проявляв тенденцію до збільшення, а о 01.00 – невірогідно зменшувався. Середні значення РІ та МІкх за час дослідження склали 2,150,11 ‰ та 0,880,04 ‰. ПП сягав 3,200,42 ‰.

В 7-денних щурів ритм мав акрофазу о 05.00, мінімум о 01.00 (р<0,01), АА 1,36 ‰, ВА – 4,09, КС переходу до S-фази 1,020,046. Середньодобовий РІ склав 1,290,06 ‰. Добовий ритм МА був одноверхівковим з акрофазою о 13.00, мінімумом о 21.00 (р<0,05), АА 0,25 ‰, ВА - 1,71, КС вступу в мітоз 0,110,005. Середньодобовий МІкх дорівнював 0,640,03 ‰. З 10.00 до 13.00 мітоз перебігав невірогідно повільно порівняно з середньодобовою ТМ, з 13.00 до 21.00 ТМ скорочувалась, потім наростала, сягаючи максимуму з 01.00 до 05.00. З 05.00 до 09.00 вона зменшувалась. Середньодобова ТМ склала 0,910,18 год. З 09.00 до 13.00 ТМ скорочувалась порівняно з середньодобовим показником, з 13.00 до 21.00 мітоз уповільнювався, а з 21.00 до 09.00 відзначали зменшення ТМ. Середньодобова ТМ склала 0,630,10 год.

Добовий ритм змін РІ в 12-денних щурів мав акрофазу о 09.00 (р<0,01), мінімум – о 13.00, АА 0,79 ‰, ВА – 1,99, КС вступу до S-фази - 0,100,01. Середньодобовий РІ склав 1,150,06 ‰. Ритм змін МІкх виявився одноверхівковим з акрофазою о 09.00 (р<0,01), мінімумом о 17.00, АА 1,09 ‰, ВА – 3,95, КС переходу в мітоз – 0,250,022. Середньодобовий МІкх склав 0,880,04 ‰, ПП - 6,991,09 ‰.

Добовий ритм ДНК-СА в 17-денних щурів мав акрофазу о 02.00, мінімум – в 06.00 (р<0,05), АА 0,88 ‰, ВА – 2,91, КС переходу до S-фази – 0,150,022. Середньодобовий РІ склав 1,050,05 ‰. Ритм змін МІкх мав акрофазу о 14.00, мінімум – о 02.00 (р<0,05), АА 1,0 ‰, ВА – 3,5, КС вступу в мітоз – 0,290,024. Середньодобовий МІкх дорівнював 0,830,04 ‰.

Ритм ДНК-СА в 30-денних щурів мав акрофазу о 18.00, мінімум о 06.00 (р<0,05), АА 0,56 ‰, ВА – 1,47, КС вступу до S-фази – 0,120,06. Одноверхівковий ритм МА мав акрофазу о 18.00, мінімум о 06.00 (р<0,05), АА 0,61 ‰, ВА – 3,18, КС – 0,260,018. З 10.00 до 14.00 ТМ наближалась до середньодобової, з 14.00 до 02.00 мітоз прискорювався, з 22.00 до 10.00 – уповільнювався, перевищуючи середньодобовий показник - 0,590,03 год. ПП сягав 7,310,73 ‰.

Ритм ДНК-СА в 45-денних щурів мав акрофазу о 14.00, мінімум – о 18.00 (р<0,05), АА 0,38 ‰, ВА 1,93, КС вступу до S-фази – 0,10,007. Середньодобова ДНК-СА склала 0,790,04 ‰. Акрофаза ритму змін МІкх наступала о 22.00, мінімум – о 02.00 (р<0,05). АА сягала 0,37 ‰, ВА - 2,61, КС переходу у мітоз – 0,130,01. Середньодобовий МІкх склав 0,350,006 ‰.

Параметри поділу епітеліоцитів язика інтактних щурів. В 3-денних щурів мінімальний РІ зареєстрований о 13.00, а до 17.00 він невірогідно збільшувався (р>0,05). Потім виникала тенденція до зниження РІ, яка зберігалась до 21.00. Підвищення МІкх (р<0,05) відбувалось о 09.00-13.00 та 13.00-17.00, надалі змін не було. Середньодобові значення РІ і МІкх склали 14,550,72 ‰ і 7,60,38 ‰. ПП сягав 17,431,76 ‰.

В 7-денних щурів спостерігали добовий ритм ДНК-СА з акрофазою о 13.00, мінімумом о 09.00 (р<0,05), АА 5,76 ‰, ВА - 2,41, КС переходу до S-фази 0,600,06. РІ склав 6,760,34 ‰.