LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль детоксикації та лазеротерапії в комплексній профілактиці гнійно-запальних ускладнень кесарського розтину у породіль групи ризику

лабораторний контроль ефективності детоксикації. Це призводить або до недостатнього "очищення" організму, що робить неефективними вживані заходи, або ж, навпаки, надмірна еферентна терапія супроводжується порушенням іонного балансу та іншими розладами гомеостазу. Об'єктивні критерії еквівалентності детоксикаційної терапії у породіль групи ризику, що перенесли ОКР, дотепер не встановлені і, відповідно, не використовуються. Залишаються майже не вивченими імуномодулюючі аспекти дії детоксикаційних заходів у породіль, що перенесли ОКР.

Ентеросорбція та лазеротерапія мають різні шляхи реалізації імуномодулюючого впливу, що теж дозволяє прогнозувати посилення імунотропної дії при їх поєднаному застосуванні. Проте істинність цього припущення у породіль групи ризику, котрі перенесли ОКР в клінічних умовах ще не вивчалася.

На основі цього, встановлено потребу комплексного вивчення змін імунного статусу породіль залежно від глибини ЕІ для детальнішого обгрунтування нового підходу до профілактики ГЗУ кесарського розтину із застосуванням ентеросорбції та лазеротерапії.

Враховуючи актуальнiсть проблеми, її практичну, наукову i соцiальну вагомість, у цій роботi поставлена мета: підвищити ефективність патогенетичних програм запобігання гнійно-запальних ускладнень кесарського розтину у породіль групи ризику шляхом корекції імунної резистентності сучасними методами терапії - ентеросорбцією та лазерним опроміненням.

У зв'язку з цим були поставленi такi завдання:

1. У породiль групи ризику, які перенесли ОКР, дослідити змiни iмунного статусу, гіпотетично пов'язані з ендогенною інтоксикацією.

2. Вивчити клінічну, імунологічну та детоксикаційну ефективність застосування ентеросорбції в комплекснiй профiлактицi ГЗУ кесарського розтину у породiль групи ризику.

3. Виявити вплив лазеротерапії на показники імунітету та ендогенної інтоксикації у породіль групи ризику.

4. Вивчити доцiльнiсть комбiнованого застосування ентеросорбції та лазеротерапiї з метою запобігання ГЗУ у породiль групи ризику.

5. Розробити практичні рекомендації для вдосконалення методів обстеження породіль та профілактики ГЗУ кесарського розтину.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є фрагментом планової наукової роботи кафедри акушерства та гінекології Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського "Застосування ентеросорбентів, імуномодуляторів та гепатопротекторів у акушерстві, гінекології та ендокринній хірургії".

Наукова новизна роботи. У дисертацiї реалізований на практиці новий методологiчний пiдхід до проблеми пiдвищення ефективностi профiлактики ГЗУ кесарського розтину у породiль групи ризику, який базується на комбінованому застосуванні імунотропних засобів різної спрямованості.

Вперше:

  • на пiдставi аналiзу лiтературних повiдомлень та власного досвiду (у співавторстві) систематизовано новi методи дiагностики ЕI, якi викладенi в методичних рекомендацiях "Методи дослідження ендогенної інтоксикації організму";

  • у породiль, що перенесли ОКР, у динамiцi післяродового періоду проведено комплексне дослiдження показникiв ЕI. Це дало змогу виявити у пацієнток з факторами ризику недостатню спроможнiсть детоксикаційних систем органiзму;

  • у прооперованих породiль з групи ризику вивчено залежність iмунної вiдповiдi органiзму вiд глибини ендогенної інтоксикації;

  • запропоновано прогнозувати ГЗУ кесарського розтину за показниками ендогенної інтоксикації в найближчому післяоперацiйному перiодi;

  • для породіль з групи ризику застосовано пiдбiр ентеросорбентiв in vitro;

  • розроблений i патогенетично обгрунтований комплексними дослiдженнями ендогенної інтоксикації та iмунного статусу ефективний метод профiлактики ГЗУ кесарського розтину у породiль з групи ризику, в якому поряд із традиційною терапiєю застосовано ентеросорбцiю у поєднаннi з лазерним опроміненням передньої черевної стінки. У співавторстві з Хмілем С.В. запатентовано винахід "Спосіб профілактики гнійно-запальних ускладнень кесарського розтину" (заявка № 99042451 від 29.04.1999 р., позитивне рішення від 11.06.1999 р.);

  • встановлено, що достатня детоксикацiйна терапiя ентеросорбентом "Карбовіт" потенцiює імуномодулюючу дiю лазера у породiль з факторами ризику виникнення ГЗУ кесарського розтину.

Ряд сформульованих у роботі концепцій може розцінюватися як теоретична основа для побудови диференційованих програм профілактики та лікування ГЗУ кесарського розтину. Опис патологічних явищ у динаміці пуерперію обгрунтовує доцільність подальшої наукової розробки медикаментозної корекції порушень гомеостазу у породіль групи ризику.

Практичне значення роботивизначається розробкою удосконаленої програми діагностики ГЗУ кесарського розтину, ключовим моментом якої є оцінка ЕІ як імунотоксичного чинника.

Простота й інформативність запропонованої діагностичної програми роблять її придатною для застосування на усіх рівнях медичної допомоги (номерна районна лікарня, центральна районна лікарня, спеціалізований стаціонар).

Видано узгоджені з МОЗ України методичні рекомендації "Методи дослідження ендогенної інтоксикації організму", які розіслані на адреси управлінь охорони здоров'я облдержадміністрацій та обласних медичних бібліотек всіх областей України, вищих медичних навчальних закладів, профільних лікувальних закладів та провідних фахівців.

В результаті проведених досліджень встановлено об'єктивні критерії еквівалентності детоксикаційної терапії у післяопераційному періоді з метою профілактики ГЗУ у породіль з високим інфекційним ризиком.

Розроблені практичні рекомендації щодо застосування комплексної профілактики ГЗУ кесарського розтину у породіль групи ризику, яка окрім базисної терапії включає ентеросорбцію та опромінення лазером передньої черевної стінки. Застосування такої профілактичної програми ефективно запобігає розвитку інфекційних ускладнень пуерперію у цієї категорії пацієнток.

Результати проведених досліджень впроваджено в лікувально-діагностичний процес акушерських стаціонарів Підволочиської центральної районної лікарні (Тернопільська область), міського пологового будинку (м. Івано-Франківськ), обласного клінічного пологового будинку (м. Хмельницький).

Особистий внесок здобувача. Усі етапи дослідження автор здійснив самостійно, включаючи планування, облік, статистичну обробку цифрових даних, аналіз отриманих результатів проведених клінічних спостережень, розробку основних положень та висновків.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, які включені до дисертації, оприлюднено на Міжнародній конференції "Актуальні питання морфології" (Тернопіль, 1996), І Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль, 1997), засіданні обласної асоціації акушерів-гінекологів Тернопільської області (1998), спільному засіданні