LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль детоксикації та лазеротерапії в комплексній профілактиці гнійно-запальних ускладнень кесарського розтину у породіль групи ризику

заходів запобігання інфекційних ускладнень. Він містить такі підпрозділи: "Ефективнiсть застосування ентеросорбції з метою профiлактики ГЗУ кесарського розтину за показниками ендогенної інтоксикації та iмунного статусу", "Вплив превентивної лазеротерапiї на змiни детоксикацiйної та iмунної систем органiзму породiль групи ризику виникнення ГЗУ, розроджених ОКР", "Зміни показників імунітету та ендогенної інтоксикації у породіль групи ризику під впливом поєднаного застосування лазеротерапії та ентеросорбції".

Наявність різних за складом і властивостями сорбентів поставило перед нами завдання вибору оптимального для породіль групи ризику.

Тестування іn vitro дозволило прийти до висновку, що найбільшу токсинзв'язуючу активність стосовно сироватки крові обстежуваних породіль та пролонгованість дії має сорбент "Карбовіт".

Показано, що приєднання ентеросорбцiї до загальновизнаних програм профiлактики ГЗУ кесарського розтину у осiб групи ризику до 9-11 доби пiсляоперацiйного перiоду реально зменшувало ендотоксемiю. Для повної нейтралiзацiї ендотоксикозу цих засобiв виявилося недостатньо.

Загалом посилення детоксикацiйної спроможностi органiзму шляхом ентеросорбцiї не вплинуло на параметри iмунного статусу. Змiни в iмунограмах у породiль, якi отримували у пуерперiї попри загальновживанi заходи профiлактики ентеросорбент "Карбовіт" не вiдрiзнялися вiд таких при базиснiй терапiї. Ентеросорбцiя у цих жiнок не проявляла iмуностимулюючого впливу. Однак, нами відзначено позитивний вплив на самопочуття, збільшення кількості випадків перебігу післяопераційного періоду без гарячки. А у тих випадках, коли цього ускладнення не вдалося уникнути, середня тривалість гарячки була значно меншою.

Загалом це дозволило ефективніше запобігти розвитку ГЗУ у пуеперії, зменшити кількість ліжкоднів.

У пацієнток, котрі отримували "Карбовіт" як окремо, так і в комбінації з лазерним опроміненням, порівняно з тими, яких лікували традиційно, відзначено зменшення тривалості суб'єктивних ознак інтоксикації (загального нездужання, нудоти, запаморочення). Краще піддавалася лікуванню анемія, гіпопротеїнемія.

Встановлено, що лазеротерапiя у жiнок з факторами ризику виникнення ГЗУ загалом спрямована на нормалiзацію метаболiчних розладів притаманних пiсляоперацiйному перiоду. Проте якiсть нейтралiзацiї ендотоксикозу вiдрiзнялася вiд такої при ентеросорбцiї. Збiльшення ресурсностi клiтин кровi пiд впливом лазеротерапiї вiдбувалося переважно в осiб з вихiдною "зниженою" резистентнiстю i майже не впливало на форменнi елементи з "низькою" резистентнiстю. Незважаючи на це, в осiб, що отримували привентивну лазеротерапiю отримано iмуностимулюючий ефект (КIД - 1,060,01, з КМ - 0,72). Водночас відзначено позитивний клінічний ефект лазерного опромінення: переконливо зменшилась середня тривалість скарг на запаморочення, скоротилась тривалість тахікардії, гарячки, зменшилась середня кількість ліжкоднів та випадків ГЗУ (Р<0,05). Характерно, що за умов застосування лазерного опромінення в монотерапії чи в поєднанні з ентеросорбцією, нами не зареєстровано жодного ускладнення з боку післяопераційної рани та субінволюції матки. Лазеротерапія була досить ефективною в комплексному лікуванні анемії та гіпопротеїнемії.

У породiль, якi отримували лазеротерапiю у поєднанi з ентеросорбцiєю, окрім виразної детоксикації, був лiквiдований дефiцит чисельностi загальної популяцiї Т-лiмфоцитiв. Число Т-супресорiв досягало достовiрної нормалiзацiї до 9-11 доби пуерперiю. Фiзiологiчна стабiлiзацiя загальної кiлькостi Т-лiмфоцитiв i спiввiдношення їх ведучих субпопуляцiй при застосуваннi поєднаної терапiї супроводжувалася вiдновленням на 9-11 добу пiсля оперативного родорозрiшення адекватної реакцiї В-системи iмунiтету. Констатовано повне вiдновлення всiх показникiв iмунограми, максимальний КIД (1,080,01), КМ (0,91) i достатнiй рiвень теофiлiнового коефiцiєнту.

Отже, ця схема профiлактики інфекційних ускладнень ОКР з iмунологiчної точки зору є найбiльш виправданою порівняно з усіма проаналізованими. Запропонований спосіб ефективно запобігає ГЗУ кесарського розтину за рахунок нейтралізації ентерогенного компоненту ендогенної інтоксикації, посилення метаболізму в тканинах, зменшення набряку, гіперемії рани, прискорення інволюції матки та загоєння рани на передній черевній стінці та матці. Це приводить до стійкого ефекту одужання, скорочення термінів лікування, зменшення кількості ГЗУ, а при їх виникненні - до легшого перебігу.

У шостому розділі узагальнено результати проведеного дослідження. Зроблено такі ВИСНОВКИ:

 • Субпопуляція обстежених породіль характеризувалася високим ступенем ризику виникнення гнійно-запальних ускладнень у післяопераційному періоді.

 • Післяродовий період у породіль групи ризику виникнення гнійно-запальних ускладнень, котрі перенесли ОКР супроводжується ендогенною інтоксикацією. За клінічними та лабораторними даними її максимальна маніфестація припадає на 2 добу пуерперію. Ознаки ендотоксикозу зберігаються до 9-11 доби після операції.

 • За умов ендогенної інтоксикації в найближчому післяопераційному періоді (2 доба пуеперію) у породіль групи ризику, котрі перенесли ОКР відбуваються зміни імунної системи: знижується число Е-РУК, збільшується кількість функціонально-неповноцінних малодиференційованих лімфоцитів, підвищується концентрація ЦІК. Виявлена залежність між деякими показниками ендогенної інтоксикації та імунітету дозволяє трактувати ці розлади як метаболічну імуносупресію.

 • Додаткове призначення ентеросорбенту "Карбовіт" підвищує ефективність загальновизнаних програм профілактики ГЗУ у пуерперії, однак достатньої нейтралізації ендогенної інтоксикації та імуностимуляції при цьому не відмічено.

 • Лазерне опромінення тканин передньої черевної стінки сприяє нормалізації клінічних параметрів пуерперію, імуностимуляції. Якість нейтралізації ендотоксикозу поступається такій при ентеросорбції.

 • У породіль групи ризику долучення в постопераційному періоді до традиційних заходів профілактики ГЗУ ентеросорбенту "Карбовіт" та лазеротерапії супроводжується покращенням самопочуття, прискоренням інволюції матки, зниженням токсемії та ростом антитоксичної резистентності клітин крові, корекцією імунної реактивності. Це призводить до стійкого ефекту одужання, скорочення термінів перебування породіллі в стаціонарі, зменшення кількості гнійно-запальних ускладнень, а при їх виникненні - до легшого перебігу.

  Така профілактична програма є безпечною для породіль, не викликає ускладнень.

  Результати проведеного дослідження дали змогу сформулювати низку практичних рекомендацій, головними з яких вважаємо наступні.

  З метою прогнозування виникнення та ранньої діагностики ГЗУ у післяопераційному періоді породіль групи ризику, котрі перенесли ОКР, окрім параметрів імунного статусу доцільно визначати рівень ендогенної інтоксикації. При цьому для встановлення величини ендотоксемії рекомендуємо


 •